Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017-2018

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí Kon Tum năm học 2017 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 63/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí Kon Tum năm học 2017 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO (HỌC PHÍ) THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH KON TUM NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Giá: Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, b sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn c Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính ph quy định về cơ chế thu, qun lý học phí đối với cơ s giáo dục thuộc h thng giáo dục quốc dân và chính sách min, gim, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021:

Căn c Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưng Bộ Tài chính, Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính ph;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phm vi qun lý của tnh Kon Tum năm học 2017-2018; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân ti kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi qun lý của tnh Kon Tum năm học 2017 - 2018

I. Đối với giáo dục mm non, giáo dục phổ thông công lp

Đơn vị: đng/học sinh/tháng

TT

Cấp học

Vùng và giá dịch vụ (học phí)

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

1

Mầm non

52.000

30.000

25.000

2

Trung học cơ s

40.000

23.000

19.000

3

Trung học phổ thông

52.000

30.000

25.000

Trong đó:

+ Vùng 1 gồm 6 phường: Quyết Thng, Thng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum.

+ Vùng 2 gồm 4 phưng của thành phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn thuộc 6 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Ry (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành).

+ Vùng 3 gồm các xã còn lại và các thôn đc biệt khó khăn của vùng 2.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức giá dịch vụ (học phí) tương đương với mức giá của các trường ph thông công lp cùng cấp học trên địa bàn (theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 86/2015/NĐ-CP).

2. Đối với giáo dc đi học, giáo dục nghnghiệp công lp thuộc tnh quản lý (đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đào tạo trung cp, cao đng tại các cơ sở giáo dc công lp chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư).

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

NHÓM NGÀNH, NGHỀ

Trung cp

Cao đẳng

I. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sn

265

302

2. Khoa học tự nhiên; kthuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

302

346

3. Y dược

360

 

- Đối vi đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên: Mức giá dịch vụ (học phí) đào tạo đại học và giáo dục ngh nghip thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức giá so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào to đi trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Mức giá đối vi các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngn hạn khác được áp dụng mức thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ s giáo dục và người học (theo quy định tại Khon 8 Điều 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP).

- Đối với mức giá dịch vụ (học phí) đào tạo tính theo tín ch, mô-đun: Được xác định theo quy định tại khoản 9 Điu 5 Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

- Mức giá dịch vụ (học phí) học lại: Mi tín chỉ, mô-đun học lại bằng 50% mức giá đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun. Riêng đào tạo nghề bng 80% giá dịch vụ (học phí) đào tạo tính theo tín ch, mô-đun.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trc Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh, Tổ đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực t ngày 31 tháng 7 năm 2017./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đng dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Ban Công tác đại biu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính (Vụ pháp luật);
- Bộ Giáo dục và đào tạo;
-
Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tnh;
- y ban nhân dân tnh;
- Đoàn Đại biểu Quc hội tnh;
-
Ủy ban Mt trận Tổ quc Việt Nam tnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tnh;
- Đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th của tnh;
- Thưng trực HĐND-UBND các huyện, thành ph;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quc hội tnh;
- Văn phòng Hội đng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng y ban nhân dân tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tnh;
- Báo Kon Tum;
-
Công báo Ủy ban nhân dân tnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực31/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí Kon Tum năm học 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí Kon Tum năm học 2017 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực31/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí Kon Tum năm học 2017 2018

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí Kon Tum năm học 2017 2018