Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào Giá dịch vụ y tế trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp thường trực phẫu thuật Giá dịch vụ y tế Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp thường trực phẫu thuật Giá dịch vụ y tế Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHI TRẢ PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC, PHỤ CẤP PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT TÍNH VÀO GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 901/TTr-SYT ngày 04/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào Giá dịch vụ y tế trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Chi phí chi trả phụ cấp thường trực (trừ phụ cấp thường trực của trạm y tế xã) được tính vào chi phí ngày giường bệnh; mức chi phí được cộng vào mức giá ngày giường bệnh theo từng loại bệnh viện như sau:

a) Bệnh viện hạng II: 15.000 đồng/ngày/giường bệnh;

b) Bệnh viện hạng III: 11.000 đồng/ngày/giường bệnh;

c) Bệnh viện hạng IV và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được xếp hạng (trừ trạm y tế xã): 10.000 đồng/ngày/giường bệnh.

2. Chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính vào chi phí của từng phẫu thuật, thủ thuật; mức chi phí được cộng vào mức giá của từng loại phẫu thuật, thủ thuật như sau:

a) Phẫu thuật loại đặc biệt: 1.520.000 đồng/ca;

b) Phẫu thuật loại I: 660.000 đồng/ca;

c) Phẫu thuật loại II: 310.000 đồng/ca;

d) Phẫu thuật loại III: 190.000 đồng/ca;

đ) Thủ thuật loại Đặc biệt: 300.000 đồng/ca;

e) Thủ thuật loại I: 144.000 đồng/ca;

f) Thủ thuật loại II: 63.000 đồng/ca;

g) Thủ thuật loại III: 28.500 đồng/ca.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HDND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:
- Sở Tư pháp;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX3, NC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2015
Ngày hiệu lực 11/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp thường trực phẫu thuật Giá dịch vụ y tế Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp thường trực phẫu thuật Giá dịch vụ y tế Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Đào Xuân Quí
Ngày ban hành 01/06/2015
Ngày hiệu lực 11/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 25/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp thường trực phẫu thuật Giá dịch vụ y tế Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2015/QĐ-UBND mức phụ cấp thường trực phẫu thuật Giá dịch vụ y tế Kon Tum