Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CHO DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 58/2010/NĐ-CP">85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Dân quân được huy động làm nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật Dân quân tự vệ; dân quân thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 44 của Luật Dân quân tự vệ được hưởng chế độ, chính sách như sau:

a) Dân quân, trừ dân quân biển và dân quân thường trực, được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,08 mức lương tối thiểu chung; nếu làm nhiệm vụ từ 21 giờ đến 05 giờ sáng hôm sau hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được hưởng chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động. Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về; được hỗ trợ tiền ăn bằng 0,05 mức lương tối thiểu chung/ngày/người.

b) Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ, nếu được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì khi được huy động làm nhiệm vụ, ngoài chế độ theo điểm a khoản 1 Điều này và các chế độ quy định chung thì được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm; mức tăng thêm bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung.

2. Dân quân biển:

Khi tham gia huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tìm kiếm cứu nạn trên biển, được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,12 mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do ngân sách đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách và phân cấp quản lý ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Giao Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/08/2011
Ngày hiệu lực 04/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành 25/08/2011
Ngày hiệu lực 04/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động

  • 25/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực