Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND về Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/TTr-TTHĐND ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận từ ngân sách địa phương theo phân cấp, ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó chi trả.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận, được quy định như sau:

I. Chi phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

1. Đối với chủ toạ, thư ký và tổ trưởng, tổ phó các tổ thảo luận trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân:

a) Chủ toạ kỳ họp:

- Cấp tỉnh:                                                                  150.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                         100.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã, phường, thị trấn: 80.000 đồng/người/ngày;

b) Thư ký kỳ họp:

- Cấp tỉnh:                                                                  120.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã, phường, thị trấn: 70.000 đồng/người/ngày;

c) Tổ trưởng, tổ phó điều hành các tổ thảo luận trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân:

- Cấp tỉnh:                                                                    50.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                          40.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                            30.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời:

- Cấp tỉnh:                                                                  100.000 đồng/người/ngày;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                          80.000 đồng/người/ngày;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                            60.000 đồng/người/ngày.

3. Cán bộ, chuyên viên, nhân viên phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân:

- Cấp tỉnh:                                                                    70.000 đồng/người/ngày;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                          50.000 đồng/người/ngày;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                            30.000 đồng/người/ngày.

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu mời không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được bố trí và thanh toán phòng nghỉ tại nhà khách, khách sạn theo mức quy định chung của tỉnh, trong thời gian tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân.

II. Chi các cuộc họp có liên quan trực tiếp đến các kỳ họp (họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp…)

1. Chủ trì cuộc họp:

- Cấp tỉnh:                                                                  100.000 đồng/người/ngày;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                          70.000 đồng/người/ngày;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                            50.000 đồng/người/ngày.

2. Thành viên tham dự:

- Cấp tỉnh:                                                                    70.000 đồng/người/ngày;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                          50.000 đồng/người/ngày;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                            30.000 đồng/người/ngày.

3. Chi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân:

- Cấp tỉnh:                                                                       500.000 đồng/báo cáo;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                             300.000 đồng/báo cáo;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                               200.000 đồng/báo cáo.

4. Chi công tác giám sát, thẩm tra:

a) Chi công tác giám sát thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; thẩm tra các tờ trình, đề án phát sinh giữa hai kỳ họp về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, các đoàn giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân được chi như sau:

- Cấp tỉnh:                                                                    70.000 đồng/người/ngày.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                          50.000 đồng/người/ngày.

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                            30.000 đồng/người/ngày.

- Phóng viên báo đài, nhân viên phục vụ:                         30.000 đồng/người/ngày.

- Tổng hợp, lập báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra:           300.000 đồng/báo cáo;

b) Chi thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân:

- Người chủ trì:                                                           150.000 đồng/người/ngày.

- Đại biểu dự họp:                                                       100.000 đồng/người/ngày.

- Phóng viên báo đài, nhân viên phục vụ:                         30.000 đồng/người/ngày.

- Tổng hợp, lập báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra:           500.000 đồng/báo cáo.

5. Chi tiếp xúc cử tri

a) Chi hoạt động tiếp xúc cử tri (trang trí, nước uống, bảo vệ, …)

- Cấp tỉnh:                                                                      200.000 đồng/điểm/lần.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                            150.000 đồng/điểm/lần.

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                               100.000 đồng/điểm/lần;

b) Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước, sau các kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân:

- Cấp tỉnh:                                                                       500.000 đồng/báo cáo;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                             300.000 đồng/báo cáo;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                                200.000 đồng/báo cáo.

6. Chi hoạt động của các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân:

- Cấp tỉnh:                                                                         600.000 đồng/tổ/năm;

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                               400.000 đồng/tổ/năm;

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                                 300.000 đồng/tổ/năm.

7. Chế độ công tác phí:

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu mời (kể cả cán bộ, công chức, viên chức được triệu tập) tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân ở cơ quan, đơn vị nào do cơ quan, đơn vị đó thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành;

b) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, được chi hỗ trợ tiền xăng xe:

- Cấp tỉnh:                                                             1.000.000 đồng/đại biểu/năm.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:                      500.000 đồng/đại biểu/năm.

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                        300.000 đồng/đại biểu/năm.

8. Chi công tác xã hội: ngoài chế độ chính sách chung của Nhà nước đã quy định theo từng đối tượng cụ thể:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi ốm đau phải nhập viện chi thăm hỏi 200.000 đồng/đại biểu/lần nhưng không quá 2 lần trong năm;

- Đại biểu Hội đồng nhaan dân các cấp qua đời được hỗ trợ mai táng phí 1.000.000 đồng.

9. Chi hỗ trợ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân:

a) Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm:

- Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, mức phụ cấp kiêm nhiệm được tính bằng 10% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên, vượt khung (nếu có).

- Phó trưởng các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, phụ cấp kiêm nhiệm được tính bằng 7% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên, vượt khung (nếu có);

b) Chi hỗ trợ may trang phục cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân là cấp ủy, đại biểu Quốc hội, là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiều cấp thì hưởng mức hỗ trợ cao nhất):

- Cấp tỉnh:                                                          2.000.000 đồng/người/nhiệm kỳ.

- Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:               1.500.000 đồng/người/nhiệm kỳ.

- Cấp xã, phường, thị trấn:                                 1.000.000 đồng/người/nhiệm kỳ.

- Chi hỗ trợ may trang phục cho công chức trực tiếp phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân bằng 50% mức hỗ trợ may trang phục cho đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi cấp tương ứng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu08/2012/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýNguyễn Chí Dũng
      Ngày ban hành19/07/2012
      Ngày hiệu lực01/08/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật12 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND Quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính