Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Trị đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 5 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét Tờ trình số 1268/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Các mức chi được áp dụng đối với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo Phụ lục đính kèm).

3. Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp nào thì chi từ nguồn ngân sách của cấp đó trong định mức chi thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Thời điểm áp dụng các mức chi theo Nghị quyết này kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung chi

ĐVT

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, THÀNH VIÊN THAM GIA CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Văn phòng phẩm

Người/năm

300

200

 

2. Biên soạn tài liệu phục vụ Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (chi theo hóa đơn thực tế)

Hội đồng/năm

5.000

2.000

 

II. XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch

a) Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương,

kế hoạch

700

500

400

b) Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Chương trình, đề án

1.200

900

700

2. Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

- Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

200

150

100

- Thành viên Hội đồng, Thư ký

Người/buổi

150

100

70

- Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70

50

30

- Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

150

100

- Bài nhận xét của Ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

100

70

3. Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý (trường hợp không thành lập Hội đồng)

Bài viết

 

240

 

 

190

 

150

III. THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

1. Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nồng cốt và tổ hòa giải cơ sở

a) Thù lao Báo cáo viên (trừ cấp xã), tuyên truyền viên, cộng tác viên,...

Người/buổi

200

200

100

b) Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hòa giải

Tổ/tháng

 

 

100

c) Thù lao hòa giải (căn cứ vào xác nhận của UBND xã về số vụ việc nhận hòa giải của tổ hòa giải cơ sở)

Vụ việc/tổ

 

 

150

2. Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số (tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc)

Trang

60

3. Xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (không quá 01 ngày)

Người/ngày

20

b) Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nồng cốt

Người/buổi

 5

4. Phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

a) Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài) tối đa 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Ngày

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b) Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch) tối đa 130% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Ngày

5. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

a) Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi là câu trắc nghiệm

- Soạn thảo câu hỏi đư­a vào biên tập

Câu

40

30

20

- Thẩm định và biên tập

Câu

35

25

15

- Chi công tác ra đề thi chính thức (tối đa không vượt quá 2.000/đề thi cấp tỉnh; 1.500/đề thi cấp huyện; 1.000/đề thi cấp xã)

Người/ngày

100

70

50

Đề thi là câu tự luận hoặc tình huống

- Soạn thảo nội dung đề thi (một đề thi chính thức gồm nhiều chủ đề khác nhau, nội dung mỗi chủ đề có ít nhất 03 câu)

Đề thi theo chủ đề

200

150

100

- Chi công tác ra đề thi chính thức (tối đa không vượt quá 3.000/đề thi cấp tỉnh; 2.000/đề thi cấp huyện; 1.500/đề thi cấp xã)

Người/ngày

150

100

70

b) Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 07 người) tối đa không quá 05 ngày

Người/ngày

150

100

70

c) Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi (Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thành viên ban tổ chức, Thư ký) tối đa không quá 05 ngày

Người/ngày

150

100

70

d) Chi giải thưởng

Thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Phần II Phụ lục của Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

6. Chi biên soạn, phát hành sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (sách pháp luật phổ thông, nghiệp vụ; tờ gấp; đề cương tuyên truyền pháp luật và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác)

a) Biên soạn sách pháp luật phổ thông, nghiệp vụ; tờ gấp; đề cương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác

- Biên soạn tài liệu

Trang

36

Trường hợp biên soạn tài liệu là biên tập lại nguyên bản thì chỉ áp dụng mức chi sửa chữa, biên tập tổng thể

- Sửa chữa, biên tập tổng thể

Trang

20

- Thẩm định nhận xét

Trang

16

- Chịu trách nhiệm nội dung

Số

800

b) Xuất bản, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Lên maket

Số

300

 

- Chấm morat, sửa bản in

Trang

 5

 

- Chịu trách nhiệm xuất bản

Số

800

 

- In

- Tem thư vận chuyển, phát hành

Số

Chi theo hóa đơn thực tế

 

7. Chi xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật

Thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

8. Chi điều tra, khảo sát về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Xây dựng phương án điều tra được duyệt (theo quy mô, tính chất, khối lượng các chỉ tiêu của cuộc điều tra)

- Xây dựng đề cương tổng quát được duyệt

Đề cương

 800 - 1.200

 

- Xây dựng đề cương chi tiết được duyệt

Đề cương

1.600 - 3.600

 

b) Lập mẫu phiếu điều tra được duyệt

- Đến 30 chỉ tiêu

Phiếu

 600

 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu

 800

 

- Trên 40 chỉ tiêu

 

1.200

 

c) Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra

Cá nhân

- Dưới 30 chỉ tiêu

Phiếu

24

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu

32

- Trên 40 chỉ tiêu

Phiếu

40

Tổ chức

- Dưới 30 chỉ tiêu

 

56

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

 

68

- Trên 40 chỉ tiêu

 

80

9. Chi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (áp dụng đối với báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch)

Báo cáo

400

300

200

10. Các khoản chi khác có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không quy định tại Nghị quyết này

UBND tỉnh hướng dẫn và quyết định thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2013
Ngày hiệu lực10/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành31/05/2013
        Ngày hiệu lực10/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Trị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Trị