Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp “Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp “Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở”;

Xét Tờ trình số 2152/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị “Về việc ban hành đề án quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: (có Phụ lục kèm theo)

1. Nội dung chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;

2. Nội dung chi công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm c, Khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

3. Mức chi quy định tại Nghị quyết này là mức chi tối đa, các ngành, các cấp căn cứ vào khả năng ngân sách, kinh phí thường xuyên được bố trí hàng năm để cân đối, thực hiện các mức chi theo quy định.

a) Mức chi cụ thể cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

b) Mức chi cụ thể cho công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 19 và Khoản 21, Điều 4 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

c) Các khoản chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở không quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở của cấp nào thì chi từ nguồn ngân sách của cấp đó trong định mức chi thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao.

5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị Về việc quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Điều 2.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HDDND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

a)

Xây dựng đề cương

 

 

 

 

 

 

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

950

700

500

 

 

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Đề cương

1.400

1.000

700

 

b)

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Chương trình, Đề án, Kế hoạch

1.500

1.000

750

 

 

Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến

Báo cáo

400

320

250

 

c)

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

 

Chủ trì

Người/buổi

160

130

100

 

 

Thành viên

Người/buổi

80

60

50

 

d)

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

Văn bản

400

320

250

 

đ)

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

160

130

100

 

 

Thành viên Hội đồng, thư ký

Người/buổi

120

100

80

 

 

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

80

60

40

 

 

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

240

190

150

 

 

Bài nhận xét của Ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

120

100

 

e)

Lấy ý kiến thẩm định (Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch)

Bài viết

400

320

250

 

g)

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Văn bản

400

320

250

 

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

a)

Thù lao báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh

- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sỹ khoa học

- Giảng viên, báo cáo viên là Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính

- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên)

Người/buổi

 

 

1.000

 

 

 

800

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

500

 

 

 

b)

Thù lao báo cáo viên cấp huyện

Người/buổi

 

240

 

 

c)

Thù lao tuyên truyền viên pháp luật; thù lao hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

 

 

150

 

d)

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Người/buổi

 

 

 

Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại Điểm a, b, c, của Mục này

đ)

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/buổi

Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a, b, c, d mục này

3

Biên soạn, biên tập và thẩm định tài liệu tập huấn, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (đề cương tuyên truyền, tài liệu phổ biến, tập huấn) và chuẩn tiếp cận pháp luật

a)

Biên soạn

Trang

45

35

25

01 buổi triển khai pháp luật: 30 trang.

b)

Biên tập, thẩm định

Trang

25

20

15

4

Biên soạn, biên tập và thẩm định một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

a)

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

800

640

500

 

b)

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tình huống đã hoàn thành

240

190

150

 

c)

Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Câu chuyện đã hoàn thành

1.200

900

750

 

d)

Tiểu phẩm pháp luật (gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

Tiểu phẩm đã hoàn thành

4.000

3.200

2.500

 

5

Thù lao biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật sang tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60 (tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của bản gốc)

 

6

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

a)

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (không quá 01 ngày)

Người/ngày

24

 

 

b)

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

8

 

 

7

Chi cho công tác hòa giải ở cơ sở

a)

Thù lao hòa giải

 

 

 

Hòa giải thành

Vụ, việc/tổ hòa giải

150

Căn cứ hồ sơ, xác nhận của UBND cấp xã về việc hòa giải thành hoặc không thành của tổ hòa giải ở cơ sở

 

Hòa giải không thành

Vụ, việc/tổ hòa giải

 

100

b)

In, mua tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách phục vụ công tác hòa giải

Tổ/ tháng

100

 

8

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

a)

Phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường đối với trường hợp phải thuê ngoài (Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật)

Ngày

Được hưởng 200% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

 

b)

Thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

 

Ngày

Được hưởng 150% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

 

9

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

a)

Biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác

 

(Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo, theo mức: ở cấp tỉnh bằng 80% so với cấp Trung ương, cấp huyện bằng 80% so với cấp tỉnh, cấp xã bằng 80% so với cấp huyện)

b)

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau

 

Thuê dẫn chương trình

Người/ngày

1.600

1.200

900

 

 

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

8.000

6.000

4.000

 

 

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ngày

240

 

 

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)

 

Thực hiện theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

c)

Chi giải thưởng (Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 7 trong bảng Phụ lục của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của liên Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp)

d)

Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham dự hội thi (không quá 10 ngày kể cả ngày tập luyện và thi. Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán công tác phí ở cơ quan)

Người/ngày

Áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, ở đối với đại biểu không hưởng lương theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

10

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

a)

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh (Tính theo trang chuẩn 350 từ)

Trang


70

60

50

 

b)

Bồi dưỡng phát thanh

 

 

 

 

 

 

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

15

 

 

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

20

 

11

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

a)

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm (Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Tủ/năm

2.000

 

b)

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

Lần

100

 

c)

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

Lần/người

50

 

12

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

a)

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các ngành, địa phương

Báo cáo

40

30

20

 

b)

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

40

30

20

 

c)

Viết báo cáo

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo

3.500

2.800

 

 

 

Báo cáo định kỳ hàng năm của các ngành, địa phương

Báo cáo

2.400

1.900

1500

 

 

Báo cáo chuyên đề

Báo cáo

2.400

1.900

1.500

 

 

Báo cáo đột xuất

Báo cáo

800

600

450

 

13

Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Văn phòng phẩm cho thành viên Hội đồng)

Người/năm

400

300

 

 

14

Chi hoạt động của Hội đồng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Văn phòng phẩm cho thành viên Hội đồng)

Hội đồng/ năm

400

300

200

 

15

Chi khen thưởng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã); huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện):

a)

Khen thưởng cấp xã, cấp huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn

Tương đương tập thể lao động xuất sắc

Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở

Áp dụng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành

b)

Khen thưởng cấp xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh

Bằng khen

Bằng 2 lần mức lương cơ sở

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở Quảng Trị
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu16/2015/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
      Người kýLê Hữu Phúc
      Ngày ban hành17/07/2015
      Ngày hiệu lực01/08/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật9 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở Quảng Trị

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở Quảng Trị