Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh 18/2012/NQ-HĐND Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ DANH MỤC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN HÀNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2012/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Sau khi xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị điều chỉnh, bãi bỏ danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bãi bỏ giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể:

1. Điều chỉnh 445 danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(chi tiết tại phụ lục 1)

2. Bãi bỏ 04 danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(chi tiết tại phụ lục 2)

3. Bãi bỏ 28 danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(chi tiết tại phụ lục 3)

4. Giá 445 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ
;
- Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp ( để kiểm tra);
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VP, Cvhxh.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

PHỤ LỤC 2

BÃI BỎ 04 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 2 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2012/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVII, Kỳ họp thứ 10)

Đơn vị: Đồng

STT

STT

theo danh mục giá

Tên dịch vụ

Giá dịch vụ

Ghi chú

1

56

Phẫu thuật bàn chân khoèo

2.956.000

 

2

339

Phẫu thuật phaco nâng cao trên mắt cận thị, đục thủy tinh thể chín trắng, đục thủy tinh thể bẩm sinh

4.168.000

 

3

402

Cắt u nang buồng trứng

1.667.000

 

4

410

Lấy dị vật họng miệng

115.000

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực27/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh 18/2012/NQ-HĐND Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh 18/2012/NQ-HĐND Yên Bái
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýDương Văn Thống
       Ngày ban hành17/07/2014
       Ngày hiệu lực27/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh 18/2012/NQ-HĐND Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh 18/2012/NQ-HĐND Yên Bái

           • 17/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực