Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HÉC TA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ DƯỚI 20 HÉC TA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Thọ.

Sau khi xem xét Tờ trình số 2623/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau:

Tổng số dự án phải thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là 264 dự án với tổng diện tích thu hồi 1.835,05 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 629,35 héc ta, đất rừng phòng hộ 10,07 héc ta.

Bao gồm các nhóm dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai như sau:

- Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 51 dự án, với diện tích 182,47 héc ta;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 140 dự án, với diện tích 1.076,33 héc ta;

- Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 26 dự án, với diện tích 248,33 héc ta;

- Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 47 dự án, với diện tích 327,92 héc ta.

(Chi tiết có Biểu 1 kèm theo)

2. Danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

Tổng số dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh là 228 dự án (trong đó: 07 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi theo Điều 61; 197 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi theo Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, 24 dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất), có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích 1.338,57 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 426,69 héc ta, đất rừng phòng hộ 10,07 héc ta. Cụ thể như sau:

- Các dự án về quốc phòng, an ninh: 07 dự án, với tổng diện tích thu hồi 71,47 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 11,56 héc ta;

- Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 36 dự án, với diện tích 67,63 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 35,1 héc ta;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 112 dự án, với diện tích 733,26 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 190,46 héc ta, đất rừng phòng hộ 3,47 héc ta;

- Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 19 dự án, với diện tích 241,75 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 45,63 héc ta, đất rừng phòng hộ 6,1 héc ta;

- Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 30 dự án, với diện tích 191,56 héc ta, trong đó có sử dụng đất trồng lúa 116,24 héc ta, đất rừng phòng hộ 0,5 héc ta;

- Các dự án sản xuất kinh doanh không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa dưới 10 héc ta trên địa bàn tỉnh: 24 dự án, với diện tích 32,9 héc ta, trong đó có sử dụng vào đất trồng lúa 27,7 héc ta.

(Chi tiết có Biểu 02 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- Cục KT VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND,UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- TPP, CV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 


BIỂU SỐ 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 - ĐIỀU 62 - LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
( Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RPH

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E): 264 dự án

1,835.05

629.35

10.07

 

A

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công của tỉnh Phú Thọ (I+II+III+IV+V: 51 dự án)

182.47

99.55

0.00

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (13 dự án)

 

 

29.60

2.21

0.00

 

1

Dự án xây dựng trụ sở thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

0.38

 

 

QĐ số 3851/QĐ - UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở

2

Dự án xây dựng phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

0.40

 

 

Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm

3

Dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương, TP. Việt Trì

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

0.99

0.99

 

Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; Văn bản số 1091/UBND-KT3 ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm

4

Dự án xây dựng mở rộng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

0.49

0.12

 

Công văn số 3918/UBND-KT3 ngày 26/9/2013 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

5

Dự án trụ sở Bảo hiểm xã Hội huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

0.30

0.30

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

6

Dự án trụ sở Chi cục Thống Kê huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Cục Thống kê tỉnh

0.07

0.07

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

7

Dự án trụ sở làm việc Đội QLTT số 4 huyện Đoan Hùng, số 5 huyện Thanh Sơn, số 11 huyện Lâm Thao

Thị trấn Đoan Hùng, H Đoan Hùng; thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và thị trấn Lâm thao, huyện Lâm Thao

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

2.10

 

 

Văn bản số 3424/UBND-KT3 ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ V/v Chủ trương giao đất xây dựng trụ sở làm việc cho Đội QLTT tại các huyện, thành, thị.

8

Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn

Chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

0.38

0.38

 

QĐ số 315/QĐ-UBND ngày 16/2/2009 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất; Công văn số 477/UBND-KT3 ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

9

Dự án nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ

Xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê

Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ

16.87

 

 

Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi của Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh;

10

Dự án xây dựng Chi cục thi hành án dân sự

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

0.30

0.30

 

Quyết định số 2958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ

11

Mở rộng Huyện ủy Thanh Thủy

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

Huyện ủy Thanh Thủy

0.65

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

12

Xây dựng trụ sở làm việc xã Tân Sơn và xã Xuân Sơn

Xã Tân Sơn, Xuân Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.87

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt (đã bố trí vốn)

13

Dự án xây dựng mở rộng Trung tâm cai nghiện sau ma túy

Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy

4.80

0.05

 

Văn bản số 4587/UBND-KT3 ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Trung tâm cai nghiện sau ma túy nghiên cứu, lập dự án đầu tư mở rộng trung tâm cai nghiện

II

Dự án xây dựng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng (11 dự án)

 

 

82.71

36.50

0.00

 

14

Dự án: Trung tâm lễ hội (giai đoạn 2) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

32.26

11.86

 

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

15

Dự án: Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Phù Ninh, xã An Đạo, huyện Phù Ninh và xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

10.96

3.98

 

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

16

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan hồ Mẫu (giai đoạn 1) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

21.78

8.82

 

Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

17

Dự án: Xây dựng một số hạng mục bổ sung Đồn công an Đền Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

1.58

0.79

 

Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

18

Dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

8.28

4.69

 

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

19

Dự án mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Châu

Phường Minh Phương, TP Việt Trì

UBND phường Minh Phương

0.23

0.23

 

Văn bản số 185/UBND-KT2 ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc mở rộng diện tích đình Phương Châu và xây dựng nhà văn hóa khu Hợp Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì.

20

Công trình di tích lịch sử-văn Hóa Đình Hùng Lô tại khu 2, xã Hùng Lô

Xóm Tứ, khu 2, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

1.57

1.00

 

Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND thành phố Việt Trì.

21

Dự án xây dựng khôi phục miếu Lãi Lèn

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

Sở Văn hóa, thể thao, thể thao và du lịch

4.80

4.50

 

QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt BCKTKT đầu tư XD công trình; QĐ số 2375/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung BCKTKT công trình

22

Khôi phục Chùa xã Phú Khê

Xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê

UBND xã Phú Khê

0.13

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

23

Khôi phục Đình Cả xã Phượng Vỹ

Xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê

UBND xã Phượng Vỹ

0.50

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

24

Dự án mở rộng khuân viên Đình Vàng, Đình Ngoã

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã Yển Khê

0.62

0.62

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

III

Dự án xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm (02 dự án)

 

28.16

28.11

0.00

 

25

Dự án Khu du lịch Văn Lang, thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương, Phường Tân Dân, Gia Cẩm, Tiên Cát, Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

28.11

28.11

 

Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: hồ công viên Văn Lang thuộc quần thể Khu du lịch Văn Lang, thành phố Việt Trì

26

Dự án xây dựng dài tưởng niệm

Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập

UBND xã Minh Hòa

0.05

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

IV

Dự án, công trình đất cơ sở y tế (06 dự án)

 

31.92

25.08

0.00

 

27

Dự án xây dựng cụm các bệnh viện

Phường Vân Phú, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

30.67

24.48

 

QĐ số 3174/QĐ-UBND ngày 7/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cụm bệnh viện

28

Dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa huyện Hạ hòa theo hình thức xã hội hoá

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa

0.25

 

 

Văn bản số 479/UBND-VX5 ngày 17/2/2104 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa theo hình thức xã hội hoá

29

Dự án mở rộng Trạm Y Tế xã Yển Khê

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã Yển Khê

0.15

0.15

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

30

Dự án xây dựng trạm Y Tế xã Quang Húc

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND xã Quang Húc

0.12

0.12

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

31

Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa huyện

TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao

Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao

0.33

0.33

 

Văn bản số 2919/UBND-KT3 ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất lập dự án đầu tư mở rộng bệnh viện

32

Dự án xây mới trạm y tế tại khu Chùa 12, thị trấn Yên Lập

UBND thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

UBND TT. Yên Lập

0.40

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

V

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo (19 dự án)

 

 

10.08

7.65

0.00

 

33

Dự án xây dựng Trường tiểu học Hòa Bình

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

UBND phường Bến Gót

0.61

0.61

 

Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt quy hoạch chi tiết phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/2000

34

Dự án xây dựng trường mầm non

Các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thủy, H. Thanh Thủy

UBND các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thủy

0.59

0.59

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

35

Dự án xây dựng trường THCS Hùng Vương và các hạng mục công trình phụ trợ

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.20

0.70

 

Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND thị xã Phú Thọ về việc thành lập trường

36

Dự án xây dựng Trường THCS Phú Hộ

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

0.29

0.29

 

Quyết định số 103a/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

37

Mở rộng trường mầm non xã Hiền Quan

Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông

UBND xã Hiền Quan

0.20

0.20

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

38

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.16

0.50

 

QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

39

Mở rộng trường mầm non Hương Bưởi

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

0.75

0.45

 

Quyết định 1831/QĐ-UBND ngày 6/7/2011 của UBND huyện về việc phờ duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

40

Xây dựng Trường mầm non Sóc Đăng và Đường vào trường

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

UBND xã Sóc Đăng

1.25

0.71

 

Quyết định 2039/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND huyện về việc phờ duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

41

Dự án mở rộng trường Tiểu học Đồng Xuân

Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

UBND xã Đồng Xuân

0.18

0.16

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

42

Dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Phú

Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

UBND xã Vĩnh Phú

0.30

0.30

 

Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND huyện V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

43

Dự án xây dựng trường THCS xã Lệ Mỹ và Sân thể dục trường Tiểu học Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.65

0.65

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

44

Dự án xây dựng trường mầm non Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND xã Lệ Mỹ

0.16

0.16

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

45

Dự án xây dựng trường mầm non Sơn Vi

Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao

UBND xã Sơn Vi

0.50

0.50

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

46

Dự án xây dựng trường mầm non xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao

UBND xã Thạch Sơn

0.15

0.15

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

47

Xây dựng mở rộng trường trung học phổ thông Phương Xá

Xã Phương Xá, Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê

Sở giáo dục và đào tạo

1.00

1.00

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

48

Dự án XD điểm trường tiểu học và trường mầm non Yên Kỳ

Xã Yên Kỳ, H. Hạ Hòa

UBND xã Yên Kỳ

0.61

0.40

 

QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND H. Hạ Hòa v/v phê duyệt QHSDĐ chi tiết Trường tiểu học, mầm non Yên Kỳ (phân hiệu 2) thuộc khu 2, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa

49

Dự án mở rộng trường mầm non trung tâm xã Võ Lao

Xã Võ Lao, H. Thanh Ba

UBND xã Võ Lao

0.16

0.16

 

QĐ số 1356/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND H. Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

50

Dự án xây dựng trường Mầm Non Tăng Nhi

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

0.12

0.12

 

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

51

Mở rộng trường mầm non

Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập

UBND xã Minh Hòa

0.20

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

B

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải (I+II+III+IV+V: 140 dự án)

1,076.33

307.28

3.47

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông (78 dự án)

 

 

651.82

185.30

3.20

 

52

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

Bộ Giao thông vận tải

22.90

8.19

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BOT.

53

Dự án đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, TP Việt Trì

UBND TP Việt trì

1.20

0.23

 

QĐ số 4066/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

54

Đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao Quốc lộ 2 đến bờ sông Lô), thành phố Việt Trì.

Xã Kim Đức, xã Hùng Lô, phường Vân Phú, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

22.80

5.07

 

Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

55

Đường vào bệnh viện đa khoa thực hành vùng

Phường Vân Phú và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

6.00

3.90

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

56

Đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa

Xã Thụy Vân, Thanh Đình, Chu Hóa thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

32.62

14.00

 

Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa, thành phố Việt Trì.

57

Đường nối từ Quốc lộ 2 qua khu Công nghiệp Thuỵ Vân đến đê Sông Hồng, thành phố Việt Trì.

Phường Vân Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

10.10

5.80

 

Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

58

Dự án Đường Phù Đổng (đoạn từ nút giao D8 đến nút giao với đường Trường Chinh), thành phố Việt Trì

Xã Phượng Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

23.52

14.60

 

Văn bản số 1484/TTg-KTN ngày 23/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

59

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai Đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ (mở rộng Ga Việt Trì)

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Tổng cục đường sắt Việt Nam

0.18

0.18

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

60

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Cầu Róc (TL315) đến Gò Đồng; đoạn từ TL 315B đến Đồng Bân; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Đồng Môm Mác đến Đồng Chĩnh

Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.52

1.70

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

61

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ xóm Lý đến xóm Văn; đoạn từ Cống Đọi - Trầm Bưng đến đê tả thao

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.50

1.10

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

62

Dự án đường giao thông nối từ cầu sang Bãi Nổi qua Đài tưởng niệm nối đường HCM

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

2.71

2.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

63

Dự án đường từ cầu Trắng Ngòi Khai lên Ngẩn; Đường giao thông, bê tông nối từ TL317 qua Trường THCS đi Ngòi Táo xã Đoan Hạ

Xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy

UBND xã Đoan Hạ, H. Thanh Thủy

0.19

0.19

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

64

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông tuyến Phú Lạc-Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

Sở NN và PTNT

1.05

1.05

 

Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND Tỉnh

65

Dự án đường giao thông nối các xã Thượng Long - Nga Hoàng - Hưng Long

Các xã: Thượng Long, Nga Hoàng, Hưng Long, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

15.00

1.00

 

Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

66

Công trình: Tuyến đường từ tràn Đồng Măng đến bản người Mông xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

3.05

0.70

 

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

67

Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài; tuyến đường Minh Đài - Tân Phú - Văn Luông; huyện Tân Sơn; tuyến đường giao thông Khu 9 xã Tân Phú

Các xã: Tân Phú, Xuân Đài, Minh Đài, Văn Luông huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

37.74

0.49

 

QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn; số 2103/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Minh Đài - Tân Phú - Văn Luông; QĐ số 5204/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND huyện Tân Sơn về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

68

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

8.00

0.12

 

Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch, huyện Lâm Thao

69

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL 32C đi Sơn Vi (đoạn từ xóm Thùy Nhật đến TT GDTX - Hướng Nghiệp và Công An huyên)

Thị trấn Lâm Thao, xã Sơn Vi

UBND huyện Lâm Thao

0.46

0.46

 

QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 13/2/2014 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

70

Dự án cải tạo nâng cấp đường từ quốc lộ 2 đi Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

5.19

 

 

Văn bản số 1640/UBND-KT1 ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

71

Dự án xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân (Đoạn Yển Khê - Vĩnh Chân), huyện Thanh Ba

Huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

4.15

0.10

 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân.

72

Dự án đường GTNT Xã Đông Thành tuyến Đồng Xẩm đi khu 4 và Gò Xoan - Đồng Tranh

Xã Đông Thành, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

1.20

1.20

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

73

Dự án đường liên thôn xã Đỗ Xuyên tuyến khu 12 - trung tâm xã

Xã Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

1.10

1.10

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

74

Dự án xây dựng tuyến đường đến trung tâm xã Quảng Nạp đoạn Quốc Lộ 2 - Năng Yên - Quảng Nạp

Xã Năng Yên, Quảng Nạp, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

2.00

0.72

 

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 8/5/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

75

Dự án xây dựng đường GTNT liên xã Chí Tiên đi Hoàng Cương (Tuyến Thanh Xá - Hoàng Cương)

Xã Hoàng Cương, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.15

0.50

 

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

76

Dự án xây dựng tuyến đường thị trấn (ngã ba Đào Giã) đi Chân Mộng

Thị Trấn Thanh Ba, các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

3.50

3.50

 

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

77

Dự án xây dựng công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường Đông Thành đến xã Sơn Cương

Xã Đông Thành, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.00

0.60

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình

78

Dự án đầu tư xây dựng công trình lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt đi qua địa bàn các xã

Các xã Sơn Cương, Hoàng Cương, Mạn Lạn, Phương Lĩnh, Vũ Yển, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.12

0.12

 

Văn bản số 614/UBND ngày 04/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình

79

Đường GT liên thôn xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên (tuyến khu 5 đi khu 8)

Các xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Huyện Thanh Ba

UBND xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Thanh Vân

10.20

9.10

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; QĐ số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư XD công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Đông Thành - Sơn Cương

80

Đường giao thông liên xã Thanh Vân

Xã Thanh Vân, H. Thanh Ba

UBND xã Thanh Vân

1.90

1.90

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

81

Đường GT chương trình 135 ĐBKK

Xã Đồng Xuân, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.24

0.24

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

82

Đường nội thị thị trấn Hưng Hóa (Lý trình: Km 0+00-Km1+479,8m)

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

2.33

1.43

 

Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Tam Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nội thị, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông (lý trình: Km 0+00 – Km 1+479,8)

83

Đường sơ tán dân Hương Nộn - Thọ Văn - QL32A

Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu

Sở NN&PTNT Phú Thọ

4.09

0.94

 

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân đoạn Hương Nộn – Thọ Văn – Quốc lộ 32A

84

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông tuyến Phú Lạc - Đồng Lạc

Xã Phú Lạc, Yên Tập, Tạ Xá, Hương Lung, huyện Cẩm Khê

Sở NN&PTNT Phú Thọ

1.05

1.05

 

Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án

85

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 314 đoạn Thanh Ba - Hạ Hòa - Đoan Hùng

Thuộc huyện Thanh Ba và Hạ Hòa

Sở GTVT Phú Thọ

16.07

4.29

 

Văn bản số 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ; số 499/UBND-KT1 ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

86

Dự án đầu tư xây dựng công trình: cầu Đồng Quang và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sở GTVT Phú Thọ

2.93

2.30

 

Quyết đinh số 1119/QĐ-UBND ngày 07/5/2013; số: 1669/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

87

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Sở GTVT Phú Thọ

1.55

1.38

 

QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

88

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập và xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê

Sở GTVT Phú Thọ

0.51

0.05

 

QĐ số 4285/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

89

Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao và TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở GTVT Phú Thọ

5.92

0.90

 

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

90

Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các bến xe khách trên địa bàn tỉnh

Các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa

Sở GTVT Phú Thọ

1.27

1.14

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

91

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông liên xã Đào Xá - Hoàng Xá (bổ sung)

Huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn

Sở GTVT Phú Thọ

29.70

18.10

 

Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án đầu tư.

92

Cải tạo, nâng cấp đường nối từ nhà máy cấp nước Phú Thọ đi qua đập 54 về cổng A sới chọi trâu xã Phù Ninh.

Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.90

1.90

 

QĐ 161/QĐ-UBND v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

93

Cải tạo, nâng cấp đường vào khu dân cư và mô hình xử lý rác thải sinh hoạt xã Phú Lộc

Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.03

0.03

 

QĐ số 1805/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND huyện Phù Ninh

94

Đường giao thông nông thôn xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (đoạn từ ngã ba Cây Trám đi đường Âu Cơ).

Xã An Đạo, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.56

0.56

 

QĐ 3020/QĐ-UBND của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

95

CT, nâng cấp, đường GTNT khu 9 đi tỉnh lộ 323 C xã Bình Bộ

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.70

0.29

 

Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

96

Đường GTNT xã Lệ Mỹ đoạn đường chiến thắng sông Lô đi NVH khu 7

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND xã Lệ Mỹ

3.00

0.60

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

97

Đường GTNT xã Gia Thanh đoạn HLP2 đi HLP5 từ khu 2 đi khu 5

xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

UBND xã Gia Thanh

5.00

0.20

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

98

Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 323C, huyện Phù Ninh (đoạn QL2 - Đê Hữu Lô).

Các xã: Phù Ninh, An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

8.80

1.76

 

QĐ 1797/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

99

CT, NC đường giao thông liên xã tuyến từ TL 323 C đi miếu họ Phạm xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.45

0.22

 

QĐ 3688/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

100

CT, NC đường giao thông nông thôn tuyến từ nhà ông Oanh Lý đi nhà ông Vĩnh Tạo xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.20

0.04

 

QĐ 1296/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

101

Dự án cải tạo, nâng cấp đường HLP4 Phú Nham - Tiên Du

Xã Phú Nham, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.25

0.80

 

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

102

Cải tạo, nâng cấp đường P2 huyện Phù Ninh, đoạn Km0+000-K11+668,4 qua các xã: Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận

Các xã: Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.09

0.37

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND huyện Phù Ninh về việc duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

103

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Liên Hoa

Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.13

0.06

 

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

104

Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ P4 huyện Phù Ninh, đoạn Phú Lộc- Phú Nham-Tiên Du

Tại các xã: Phú Lộc, Phú Nham, Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

6.89

2.01

 

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu các gói thầu của công trình

105

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xã Trị Quận

Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.84

0.15

 

Quyết định số 2911/QĐ-UBND của UBND huyện Phù Ninh ngày 16/11/2011 về việc duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC, kế hoạch đấu thầu công trình

106

Đường giao thông nông thôn xã Bình Bộ tuyến đường từ cổng UBND xã - đình Bình Bộ - đê sông Lô

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.30

0.11

 

QĐ 2892/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

107

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh - Bảo Thanh

Các xã Gia Thanh - Bảo Thanh huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.42

0.85

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

108

Đường từ Cầu Kim Xuyên đến quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh

Xã Vụ Quang, Minh Phú và Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

27.17

5.40

3.20

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

109

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Yên Lãng (Đoạn từ QLộ 70B đến trung tâm xã)

Xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn

UBND xã Yên Lãng

0.65

 

 

QĐ số 3076/QĐ_UBND ngày 28/10/2013 v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

110

Dự án các đường giao thông nông thôn: xóm Nội xã Thạch Khoán; xóm Tân Long, xóm Mới, xóm Vinh xã Giáp Lai; Chuôi, xóm Sinh Trên, xóm Sinh Dưới xã Khả Cửu; xóm Cốc và xóm Liên Thành, xã Võ Miếu; xóm Đồi Bông, xóm Lở đi xóm Vũ, xã Lương Nha; khu Ngọc Sơn xã Sơn Hùng; xóm Tân và xóm Ấp Giáo, xóm Sính, xã Tinh Nhuệ; xóm Lóng đi Đồng Mè xã Địch Quả; xóm Mận đi xóm Chỏi xã Tân Lập

Các xã: Thạch Khoán, Giáp Lai, Khả Cửu, Võ Miếu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tinh Nhuệ, Địch Quả, Tân Lập và Tân Minh, huyện Thanh Sơn

UBND Các xã: Thạch Khoán, Giáp Lai, Khả Cửu, Võ Miếu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tinh Nhuệ, Địch Quả, Tân Lập và Tân Minh huyện Thanh Sơn

3.27

 

 

QĐ số 3103/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, QĐ số 3082, 3083, 3086/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 và 29/10/2013; số 3088, 3090/QĐ-UBND ngày 29/10/2013; số 3077, 3078/QĐ-UBND ngày 28/10/2013; số 3027, 3097/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 và 29/10/2013; 3195/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

111

Dự án đường giao thông nông thôn liên xã (đoạn xóm Mít đi xóm Nưa xã Tân Lập); Đường giao thông nông thôn xã Văn Miếu

Xã Tân Lập, Văn Miếu, huyện Thanh Sơn

UBND xã Tân Lập, xã Văn Miếu

4.28

0.25

 

QĐ số 2783/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; QĐ số 3196/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

112

Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến Yên Lương- Thượng Cửu

xã Thượng Cửu, Khả Cửu, huyện Thanh Sơn

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.53

 

 

QĐ 1782/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư

113

Đường giao thông nông thôn xã Thục Luyện (Đoạn phố Soi đi đội 8)

Xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn

UBND xã Thục Luyện

0.37

 

 

QĐ số 3102/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

114

Mở rộng đường mới (từ ngã ba Cầu Khánh qua XN chè Phú Đa, qua khu tái định cư nối với đường tỉnh lộ 316 tại khu vực Dộc Ba Tăng, chạy tiếp theo đường tỉnh lộ 316, đến ngã tư chi cục thuế, nối với quốc lộ 32A đi cầu 19/5) dài 3,5km

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

9.26

9.26

 

QĐ số 126/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2013 của UBND huyện Thanh Sơn v/v phê duyệt đề cương khảo sát đầu tư xây dựng công trình

115

Dự án đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn

Xã Giáp Lai, Thạch Khoán, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và xã La Phù, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Sơn

42.70

9.80

 

Văn bản số 2322/UBND-KT1 ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thủy-Thanh Sơn

116

Dự án xây dựng công trình tuyến đường nối từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Đoạn Km35+350 giao đường tỉnh 316C đến Km54+300 xóm Dù xã Xuân Sơn )

Xã Văn Luông, Long Cốc, Xuân Đài - Huyện Tân Sơn

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100.78

9.80

 

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

117

Dự án nâng cấp cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương (thuộc dự án GTNT3 tỉnh Phú Thọ)

Xã Minh Lương huyện Đoan Hùng và xã Hà Lương huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

4.15

0.03

 

Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương

118

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Tuyến ĐT 314 đi khu 8)

Xã ấm Hạ, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

4.10

0.30

 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tại, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Tuyến ĐT314 đi khu 8)

119

Dự án xây dựng công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

1.20

0.50

 

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND huyện Hạ hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT thiết kế BVTC- Dự toán công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.

120

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Hương Xạ- ấm Hạ - Minh Hạc kết hợp đường cơ động Sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú Thọ - AP05, huyện Hạ Hòa

Xã ấm Hạ, Hương Xạ, Minh Hạc, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

8.10

0.22

 

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Hương Xạ- ấm Hạ - Minh Hạc kết hợp đường cơ động Sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú Thọ - AP05, huyện Hạ Hòa

121

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa đi Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba

Xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

9.60

 

 

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa đi Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba

122

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ ĐT 314 đến trung tâm xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa (Đoạn Km1+800 - Km3+605)

Xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

5.10

0.25

 

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tại, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ DT314 đến trung tâm xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa (đoạn Km1+800 - Km3+605)

123

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Yên Luật và kết hợp tránh lũ, sơ tán dân các xã phía Nam, huyện Hạ Hòa

Xã Minh Hạc, Lang Sơn, Yên Luật, Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

20.50

1.40

 

QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

124

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Đại Phạm đi xã Đan Hà (giai đoạn I)

Xã Đại Phạm, Đan Hà, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

1.50

0.90

 

QĐ số 1672/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

125

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa

Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

3.00

0.96

 

QĐ số 1259/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

126

Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông vùng đồi

Các xã: Gia Điền, Ấm Hạ, Hà Lương, Phụ Khánh, Lệnh Khanh

UBND huyện Hạ Hòa

5.40

1.00

 

QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 30/32011 của UBND tỉnh Phú Thọ

127

Dự án đường chuyên dụng đấu nối từ Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Sai Nga đến Khu công nghiệp Cẩm Khê

Các xã: Sai Nga, Thanh Nga, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

15.00

3.75

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

128

Đường nội thị nối tuyến đường trục chính nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ 2 (đường 35) với đường Hồ Chí Minh và điểm lên xuống đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao thông IC 09 thị xã Phú Thọ.

Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

27.70

15.00

 

Văn bản số 1615/UBND-KT2 ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

129

Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ đoạn qua thành phố Việt Trì.

Phường Bến Gót; xã Sông Lô,Trưng Vương, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Hùng Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.18

4.37

 

Quyết định: số 1118/QĐ-UBND ngày 27/4/2010; số 2473/QĐ- UBND ngày 13/8/2010; số 999/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về duyệt dự án; duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

II

Dự án xây dựng công trình thủy lợi ( 37 dự án)

 

 

356.43

115.96

0.00

 

130

Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu Cầu Gần

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

5.70

5.60

 

Văn bản số 1019/UBND-KT5 ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu Cầu Gần

131

Dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải, thành phố Việt Trì tại xã Trưng Vương và Phường Dữu Lâu,

Phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương, TP Việt Trì

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

4.40

3.50

 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/02/2010, số 3706/QĐ- UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

132

Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tại khu đồng Hạ Ban trên thuộc Dự án hệ thống nước thải Việt Trì

Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

4.77

 

 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/2/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì

133

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch, tại thị trấn Phong Châu

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.44

0.95

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

134

Dự án xây dựng công trình trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê

Các xã: Phú Khê, Yên Tập, Tạ Xá - huyện Cẩm Khê

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5.41

0.48

 

Quyết định số 3148/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

135

Dự án XD công trình nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

TT Hạ Hòa, các xã: Y Sơn, Lệnh Khanh, Phụ Khánh, Đan Thượng, Liên Phương, Đan Hà, Hậu Bổng, H. Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.20

2.00

 

VB số 9592/VPCP-KTN ngày 12/11/2013 của Văn phòng Chính Phủ v/v nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

136

Dự án xây dựng công trình đắp tôn cao mở rộng và cứng hóa mặt đê tả sông Thao đoạn Km0 - Km17 kết hợp đường giao thông từ xã Hậu Bổng đến thị trấn Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa

Các xã: Ấm Thượng, Đan Thượng, Liên Phương, Hậu Bổng, Lệnh Khanh, Phụ Khánh, Y Sơn - huyện Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26.61

10.45

 

Văn bản số 9592/VPCP-KTN ngày 12/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp đê tả sông Thao đoạn Km0 - Km17 huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ..

137

Dự án cải tạo, gia cố đê tả sông Chảy kết hợp đường giao thông huyện Đoan Hùng

Xã Chí Đám, Vân Du, Hùng Quan, Nghinh Xuyên và Đông Khê, Huyện Đoan Hùng

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30.75

11.56

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

138

Dự án xây dựng công trình nâng cấp hệ thống tiêu ngòi Hiêng, ngòi Trang huyện Hạ Hòa

Các xã: Đan Hà, Lệnh Khanh, Đan Thượng, Phụ Khánh, Ấm Hạ, Minh Hạc, Lang Sơn, Yên Luật, Mai Tùng, Vĩnh Chân, TT Hạ Hòa - huyện Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36.95

10.53

 

Văn bản số 8714/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

139

Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp huyện Thanh Ba

Xã Sơn Cương, Yên Nội, Quảng Nạp, Đồng Xuân, Võ Lao, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

72.60

2.98

 

Văn bản số 126 ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

140

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống các trạm bơm huyện Thanh Ba

Phương Lĩnh, Hanh Cù, Hoàng Cương, Yên Nội, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.80

0.04

 

Văn bản số 2254 ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

141

Dự án nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi

6.78

6.09

 

Quyết định số 3714/QĐ-BNN-NL ngày 30/12/2009 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính

142

Dự án xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp đường giao thông từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đi cầu Phong Châu

Huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì

UBND huyện Lâm Thao

14.70

4.60

 

Văn bản số 1576/UBND-KT1 ngày 8/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

143

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương

Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

15.10

0.16

 

Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

144

Dự án xây dựng Kênh tiêu úng Đồng Sào - Gốc Lụ - Đồng Bún - Cầu Dát

xã Tân Phương, H. Thanh Thủy

UBND xã Tân Phương

0.92

0.92

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

145

Dự án cấp nước sinh hoạt xã Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy

Sở NN&PTNT Phú Thọ

1.69

1.69

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3005/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh

146

Dự án Trạm bơm nước tăng áp tại TT Hưng Hóa

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.80

0.70

 

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mạng ống truyền dẫn và phân phối nước sạch thị trấn Hưng Hóa và các xã lân cận huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

147

Dự án mở rộng và nâng hạ lưu cống tràn huyện lộ số 72

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.83

0.83

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

148

Dự án xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông từ xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông đến cầu Trung Hà

Thị trấn Hưng Hóa, các xã: Hương Nộn, Dậu Dương, Thượng Nông, Hồng Đà - huyện Tam Nông

Sở NN&PTNT Phú Thọ

24.30

12.05

 

Văn bản số 490/UBND-KT5 ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

149

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung tại khu vực đồng Láng Chương

Xã Phú Lạc, Chương Xá, Văn Khúc, H. Cẩm Khờ

Sở NN&PTNT Phú Thọ

8.50

8.50

 

QĐ số 2947/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

150

Dự án xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo tuyến đê tả hữu Ngòi Cỏ kết hợp làm đường sơ tán dân huyện Cẩm Khê

Xã Điêu Lương Đồng Lương, H. Cẩm Khê

Sở NN&PTNT Phú Thọ

13.38

0.50

 

QĐ số 988/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

151

Dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Cẩm Khê tại các xã Xương Thịnh, Sơn Nga, Phùng Xá

Các xã: Sơn Nga, Phùng Xá, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

Tỉnh Đoàn Phú Thọ

5.50

2.64

 

QĐ số 2176/QĐ-TƯĐTN; số 2532/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

152

Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt

Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình, H. Cẩm Khờ

Sở NN&PTNT Phú Thọ

1.50

0.42

 

QĐ số 2729/QĐ-UBND và QĐ số 1892/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

153

Dự án nạo vét lòng ngòi từ cầu Bái Gà đến câu Yên, qua khu 6, khu 7, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND xã Liên Hoa

1.25

0.77

 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, KH 2015 của huyện được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ- UBND ngày 30/12/2013

154

Xây dựng Trạm bơm tiêu Bình Bộ

Phú Nham, Phù Ninh, An Đạo, Vĩnh Phú, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

17.78

6.95

 

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

155

Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối đập Tiên ả, đập Đồng Già xã Minh Phú

Xã Minh Phú, H. Đoan Hùng

Công ty TNHH Nhà nước MTV KTCT thủy lợi Phú Thọ

0.73

0.63

 

QĐ số 392/QĐ-BNN-TL ngày 11/12/2010 của Bộ NN&PTNT về việc phờ duyệt dự án đầu tư

156

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống ruột tiêu ngòi Vĩnh Mộ

Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

1.50

 

 

Văn bản số 5196/UBND-KT5 ngày 5/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

157

Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ

Các xã: Dậu dương, Thượng Nông, Tam Nông, Đoan Hạ, Bảo Yên, Trung Thịnh, H. Thanh Thủy

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

0.89

0.45

 

Quyết đinh số 2409/QĐ-BNN-HĐQT ngày 18/10/2003; số 977/QĐ-UBND ngày 5/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

158

Dự án kiên cố kênh mương xã Võ Miếu

Xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

0.04

 

 

QĐ số 3079/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

159

Dự án mương tưới khu Ngọc Sơn, xã Sơn Hùng

Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn

UBND xã Sơn Hùng

0.05

 

 

QĐ số 3080/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Thanh Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

160

Dự án kênh nội đồng Lương Sơn II, xã Tinh Nhuệ và kênh nội đồng xã Tân Minh

Xã Tinh Nhuệ, Tân Minh huyện Thanh Sơn

UBND xã Tinh Nhuệ, xã Tân Minh

0.14

 

 

QĐ số 3103/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; QĐ số 3198/QĐ- UBND ngày 31/10/2013 của UBND huyện Thanh Sơn v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

161

Dự án xây dựng đập Tràn khu Ú

Xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.21

0.08

 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện Tân Sơn về việc phân bổ vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2014

162

Dự án xây dựng công trình: Hệ thống thủy lợi Đồng Măng - Thành Xuân

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND xã Trung Sơn

0.28

0.03

 

QĐ số 619/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND huyện Yên Lập v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

163

Xây dựng tuyến kênh tiêu số 2 thuộc GĐ II dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì.

Phường Dữu Lâu, Thanh Miếu; xã Trưng Vương, Sông Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

23.59

7.50

 

Quyết định: số 1840/QĐ-UBND ngày 24/7/2007; số 505/QĐ-UBND ngày 5/3/2009, số 1929/QĐ-UBND ngày 08/6/2011; số 2716/QĐ-UBND ngày 24/8/2011, số 343/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án, duyệt điều chỉnh dự án ĐTXDCT

164

Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp

Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

1.20

0.83

 

Quyết định số 2410, 2411, 2412/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

165

Dự án Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Xã Thanh Đình, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

1.50

1.00

 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

166

Dự án đập Ngòi Lao và hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cấp nước sinh hoạt cho các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Cẩm Khê

Xã Mỹ Lung, Yên Lập, Vô Tranh, Bằng Giã, Minh Côi, Văn Lang, H. Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

15.64

10.53

 

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 11/01/2010; số 1690/QĐ-UBND ngày 8/7/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng ( 13 dự án)

 

 

20.13

3.12

0.27

 

167

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn ngân hàng tái thiết đức (KFW)

Tại các xã thuộc các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tân Sơn

Công ty điện lực Phú Thọ - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

1.58

0.96

0.22

QĐ 1897/QĐ-EVN-NPC ngày 26/10/2010 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền.Bắc về việc phờ duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh phờ duyệt hướng tuyến đường dây và trạm biến áp.

168

Năng lượng nông thôn II tài trợ bổ sung Phần trung áp khu vực miền Bắc, vay vốn ngân hàng thế giới (WB)

Tại các xã thuộc các huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Cẩm Khê

Công ty điện lực Phú Thọ

1.51

0.66

0.05

Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 9/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

169

Đường dây 35KV cấp điện cho Khu sản xuất công nghiệp và dịch vụ (huyện Phù Ninh)

Xã Tử Đà, An Đạo, huyện Phù Ninh

Công ty điện lực Phú Thọ

0.03

0.02

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

170

Dự án XD công trình: Đường dây 10Kv Cẩm Khê

Các xã: Xương Thịnh, Cấp Dẫn, Sơn Nga, Sai Nga, huyện Cẩm Khê

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

0.26

0.26

 

QĐ số 193/QĐ-EVN NPC của Tổng công ty điện lực MB về việc phờ duyệt dự án đầu tư

171

Đường dây 220 KV-500 KV từ huyện Phù Ninh đến Việt Trì

Thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh

Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia - NPT

3.00

 

 

Văn bản số 2236/UBND-CN ngày 8/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 500KV Việt Trì và hướng tuyến các đường dây đấu nối

172

Trạm biến áp 500 KV Việt Trì và đấu nối

Thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh

Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia - NPT

8.20

 

 

Văn bản số 2236/UBND-CN ngày 8/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 500KV Việt Trì và hướng tuyến các đường dây đấu nối

173

Cải tạo lưới điện trung áp nông thôn tỉnh Phú Thọ (Dự án IVO - phần vốn dư)

Các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Công ty điện lực Phú Thọ

0.12

0.12

 

Quyết định số 1464/QĐ-PCI-P8 ngày 14/7/2008 của Công ty Điện lực I về việc phê duyệt TKBVTC-TDT công trình.

174

Công trình đường dây 35KV cấp điện cho Cụm công nghiệp LN Sóc Đăng huyện Đoan Hùng

xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.07

0.07

 

Quyết định số 1779/QĐ-PCPT ngày 15/9/2011 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt BCKTKT thiết kế BVTC-DT công trình.

175

Xây dựng đường dây 10kv và trạm 250kvA cấp điện cho khu vực Đồng Mầu - Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

176

Xây dựng công trình: cải tạo đường dây 6kv và trạm Thạch Sơn I sang vận hành cấp điện áp 35kv

Huyện Lâm Thao

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

177

Xây dựng công trình đường dây chống quá tải khu vực

TP Việt Trì, H. Thanh Ba, H. Tam Nông, H. Thanh Sơn, H. Yên Lập

Công ty điện lực Phú Thọ

0.08

0.08

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

178

Dự án xây dựng đường dây 110KV và Trạm biến áp 110KV

Xã Đồng Xuân, Yển Khê, huyện Thanh Ba

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

3.50

0.07

 

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình.

179

Xây dựng đường điện cao thế

xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.76

0.86

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

IV

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc 01 dự án)

 

 

0.32

0.24

0.00

 

180

Nhà Trạm viễn thông xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy; Các xã: Hương Nộn, Xuân Quang, Tứ Mỹ, huyện Tam Nông

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy; xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

Viễn thông Phú Thọ

0.32

0.24

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

V

Các công trình, dự án đất khu bãi thải, xử lý rác thải (11 dự án)

 

 

47.63

2.66

0.00

 

181

Dự án xây dựng điểm thu gom, tập kết, xử lý rác thải, xã Bản Nguyên

xã Bản Nguyên, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

0.13

0.13

 

QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư

182

Dự án xây dựng lò đốt rác tại xã Ngọc Lập

xã Ngọc Lập, Minh Hòa, Hưng Long

UBND huyện Yên Lập

0.15

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

183

Dự án cải tạo, nâng cấp và xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt huyện Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khờ

UBND huyện Cẩm Khê

3.42

 

 

QĐ số 3243/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

184

Bãi thu gom rác thải huyện Tân Sơn

Xã Thạch Kiệt, H. Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

5.00

 

 

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020

185

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

xã Vô Tranh, H. Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

1.50

 

 

Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết công trình: xây dựng nhà máy xử lý rác thải thuộc khu 5, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa

186

XD bãi chôn lấp rác thải xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên

các xã: Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND các xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

1.36

1.36

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

187

Mở rộng bãi rác

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

UBND Thị trấn Thanh Ba

0.16

0.16

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

188

Xây dựng bãi rác thải tại xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

xã Đoan Hạ, Xuân Lộc, H. Thanh Thủy

UBND xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

0.71

0.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

189

Dự án điểm thu gom rác thải

Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

UBND xã Hương Nộn

0.30

0.30

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

190

Khu liên hợp xử lý rác thải tại xã Tề Lễ

Xã Tề Lễ, huyện Tam Nông

Công ty TNHH MTV xử lý rác thải Phú Thọ

31.40

 

 

QĐ số 2032/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

191

Dự án cải tạo, nâng cấp xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đoan Hùng

TT Đoan Hùng, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

3.50

 

 

QĐ 2574/QĐ-UBND ngày 9/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

C

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (I+II+III+IV+V: 26 dự án)

248.33

45.63

6.10

 

I

Dự án tái định cư (11 dự án)

 

64.46

29.09

6.10

 

192

Khu tái định cư để xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2.

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

10.00

5.40

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ GTVT; QĐ số 2029/QĐ-UB ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ

193

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư khu du lịch Văn Lang và đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

11.13

3.61

 

Quyết định số 2497a/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

194

Quy hoạch khu tái định cư dự án: Cứng hóa mặt đê - đê tả Sông Thao, đê hữu Sông Lô tại phường Bến Gót.

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

Sở NN&PTNT Phú Thọ

0.36

0.36

 

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

195

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại khu Gò Mả Da, xã Kim Đức.

Xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

2.68

 

 

Các Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 29/6/2012; số 3120/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

196

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ: tại khu 1, khu 3, phường Vân Phú.

Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

0.93

 

 

Các Quyết định số 10348/QĐ-UBND ngày 06/11/2013; số 1529/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND thành phố Việt Trì; số 1812/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND thành phố Việt Trì; số 2746/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ.

197

Dự án xây dựng khu tái định cư thuộc dự án kênh tiêu Đông Nam Việt Trì tại khu Đồng Tôm, xã Trưng Vương.

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2.00

 

 

Công văn số 1473/UBND-KT5 ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ.

198

Dự án quy hoạch khu tái định cư đường Trường Chinh, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, thành phố Việt

UBND xã Hùng Lô

6.70

6.70

 

Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

199

Khu tái định cư thuộc dự án hợp phần đường đô thị (Đường Trường Chinh) do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại khu Đồi Sơn, xã Phượng Lâu.

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

2.33

0.54

 

Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 5437/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

200

Dự án khu tái định cư số 2 mở rộng tại xã Hy Cương.

Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì

UBND xã Hy Cương

9.86

0.57

 

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

201

Dự án giao đất ở tái định cư

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

9.17

8.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Ba

202

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư cho 400 hộ dân ra khỏi khu vực lún sụt xã Ninh Dân

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

Sở NN&PTNT Phú Thọ

9.30

3.20

6.10

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ và huyện Thanh Ba

II

Dự án xây dựng cơ sở văn hóa (05 dự án)

 

 

1.22

0.23

0.00

 

203

Dự án xây dựng Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng xã Đồng Sơn

Xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.40

0.11

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

204

Dự án xây dựng Nhà văn hóa Khu 3 và Khu 4, xã Hy Cương.

Xã Hy Cương, thành phố Việt Trì

UBND xã Hy Cương

0.35

0.12

 

Quy hoạch sử dụng đất 2011-2020.

205

Dự án xây dựng Nhà văn hóa khu 2

xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng

UBND xã Bằng Luân

0.05

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

206

Xây mới và mở rộng 6 nhà văn hóa

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND xã Trung Sơn

0.38

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

207

Dự án xây dựng Nhà văn hóa khu 8

Xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy

UBND xã Đoan Hạ

0.04

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

III

Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao (02 dự án)

 

 

172.05

9.30

0.00

 

208

XD sân vận động trung tâm xã Đỗ Xuyên

khu 8 Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

0.40

0.40

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

209

Dự án sân golf thuộc Khu đô thị du lịch thể thao Tam Nông

xã Phương Thịnh, Quang Húc, Thọ Văn, H. Tam Nông

Công ty Việt Hân

171.65

8.90

 

Quyết định số 3503/QĐ - UBND, ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái - Du lịch - Nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông

IV

Dự án xây dựng đất chợ (06 dự án)

 

 

5.98

4.53

0.00

 

210

Dự án xây dựng chợ Trung tâm xã Đỗ Sơn

Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba

UBND xã Đỗ Sơn

1.20

1.20

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

211

Dự án xây dựng chợ Tiên Kiên

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

UBND xã Tiên Kiên

2.60

2.30

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

212

Dự án xây dựng Chợ xã Thọ Văn

Xã Thọ Văn, H. Tam Nông

UBND xã Thọ Văn

0.33

0.33

 

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt vị trí và bổ sung vào quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

213

Dự án xây dựng Chợ Tứ Mỹ

Xã Tứ Mỹ, H. Tam Nông

UBND xã Tứ Mỹ

0.60

0.60

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

214

Dự án Xây dựng chợ Tiên Phú

Xã Tiên Phú, H. Phù Ninh

UBND xã Tiên Phú

0.75

0.10

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

215

Dự án xây dựng chợ Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy

UBND xã Trung Nghĩa

0.50

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

V

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa (02 dự án)

 

 

4.62

2.48

0.00

 

216

Dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Năng Yên

Xã Năng Yên, H. Thanh Ba

UBND xã Năng Yên

0.15

0.07

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

217

Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tại xã Xuân Lộc, xã Tân Phương, Hoàng Xá và thị trấn Thanh Thủy

Xã Xuân Lộc, Tân Phương, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

UBND xã Xuân Lộc, Tân Phương, TT Thanh Thủy

4.47

2.41

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (I+II: 47 dự án)

327.92

176.89

0.50

 

I

Dự án xây dựng khu đô thị (07 dự án)

 

 

117.24

69.44

0.00

 

218

Khu đô thị mới Tây nam, thành phố Việt Trì

Phường Minh Nông, TP. Việt Trì

Công ty CP đầu tư Dầu khí Toàn cầu

58.52

25.35

 

QĐ số 2306/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 về phê duyệt QHCT 1/500; QĐ số 523/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 về chấp thuận chủ đầu tư dự án

219

Dự án phát triển nhà ở

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

0.61

 

 

Văn bản số 2432/UBND-KT2 ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

220

Khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, T.P Việt Trì

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

Công ty CP đầu tư XD và phát triển đô thị LILAMA

6.11

4.89

 

Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 09/08/2012 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500

221

Khu nhà ở đô thị tại đồng Đè Thằng, P. Tiên Cát, Tp Việt Trì

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

C.ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam

5.30

4.40

 

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500

222

Dự án Khu nhà ở đô thị tại đồng Cả Ông, phường Dữu Lâu, T.P Việt Trì

Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

Công ty CP đầu tư Lâm Hải

16.50

13.30

 

Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 22/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

223

Dự án nhà ở cao cấp Vương Cường

Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

Công ty CPĐT Hải Hà Lan

13.20

12.00

 

Quyết định số 2991/ ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

224

Dự án Hạ tầng hai bên đường Vũ Thê Lang đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành.

Xã Sông Lô, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

17.00

9.50

 

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Vũ Thê Lang (đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành)

II

Dự án xây dựng khu dân cư (36 dự án)

 

 

192.27

92.79

0.50

 

225

Dự án đấu giá QSD đất ở

xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND xã Sơn Cương

0.85

0.85

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

226

Dự án đấu giá QSD đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng các xã Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương

Các xã: Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND Các xã: Võ Lao, Khải Xuân, Hanh Cù, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Vân, Sơn Cương

8.91

5.96

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

227

Giao đất cho nhân dân tại các xã Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương

Các xã: Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND Các xã: Yển Khê, Khải Xuân, Thanh Vân, Năng Yên, Sơn Cương

2.27

2.27

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

228

Đấu giá QSDĐ các xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy

Xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy

UBND xã Trung Nghĩa, Hoàng Xá

2.39

2.10

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

229

Giao đất ở cho nhân dân các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Tân Phương, Phượng Mao

Các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Tân Phương, Phượng Mao, huyện Thanh Thủy

UBND Các xã: Đào Xá, Tu Vũ, Yến Mao, Đồng Luận, Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đoan Hạ, Bảo Yên, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Tân Phương, Phượng Mao

31.84

9.50

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

230

Giao đất làm nhà ở cho nhân dân các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu, Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

Các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND các xã Trạm Thản, An Đạo, Lệ Mỹ, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu

12.36

7.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

231

Giao đất làm nhà ở cho nhân dân các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

Các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

UBND Các xã Phú Mỹ, Trị Quận, Hạ Giáp, Vĩnh Phú

4.10

3.00

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

232

Đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã: Minh Tiến, Chí Đám, thị trấn Đoan Hùng, Bằng Luân, Bằng Doãn, Sóc Đăng

các xã: Minh Tiến, Chí Đám, thị trấn Đoan Hùng, Bằng Luân, Bằng Doãn, H. Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

1.90

1.27

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

233

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở

UBND các xã, thị trấn, H. Đoan Hùng

UBND các xã, thị trấn, H. Đoan Hùng

8.20

3.60

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

234

Giao đất các xã Đồng Thịnh, Thượng Long, Ngọc Lập, Minh Hòa

Các xã: Đồng Thịnh, Thượng Long, Ngọc Lập, Minh Hòa, H. Yên Lập

UBND các xã: Đồng Thịnh, Thượng Long, Ngọc Lập, Minh Hòa

3.04

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

235

Đấu giá QSD đất khu lòng hồ thủy điện

Thị trấn Yên Lập, H. Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

0.90

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

236

Đấu giá QSD đất tại các xã: Tiên Kiên, Kinh Kệ, TT Lâm Thao

các xã: Tiên Kiên, Kinh Kệ, TT Lâm Thao, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

6.24

5.87

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

237

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn

các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

UBND các xã: Kinh Kệ, Sơn Vi, Thạch Sơn, Xuân Lũng, Xuân Huy, TT Hùng Sơn

14.43

9.93

0.50

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

238

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá

Các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá, huyện Lâm Thao

UBND các xã: Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Cao Xá

8.78

6.00

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

239

Xây dựng hạ tầng khu dân cư các xã Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên huyện Lâm Thao

Các xã: Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

UBND Các xã: Xuân Lũng, Sơn Dương, Tiên Kiên, Cao Xá, Bản Nguyên

7.95

7.95

 

Các Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 15/10/2012; số 1975/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; số 1974/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; số 1289/QĐ-UBND ngày 29/6/2012; số 826/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Lâm Thao về việc duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

240

Đấu giá quyền sử dụng đất ở

Đại Phạm, Cáo Điền, Đan Thượng, Hiền Lương,Hương Xạ, Đan Hà, Thị trấn Hạ Hòa, Vụ Cầu,

UBND huyện Hạ Hòa

6.96

3.62

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

241

Công trình: Giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, huyện Hạ Hòa

Liên Phương, Phương Viên,Vĩnh Chân, Yên Luật, Vô Tranh, Hương Xạ, Đan Hà, Yên Kỳ, Đại Phạm, Lênh Khanh, Chính Công, Minh Hạc, Quân Khê, Hậu Bổng, H. Hạ Hòa

UBND các xã

12.50

8.95

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

242

Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở khu dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Tràng, khu Đồi Măng, khu Ao Làng, khu 13, khu Ao Xanh, khu 9, phường Thanh Miếu; khu Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu; Băng 2, đường Nguyễn Tất Thành, khu xóm Gạo, xã Trưng Vương; khu đồi Mả Son, xã Thụy Vân; khu Dướn 1 và khu Dướn 2, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì

Phường Thanh Miếu, xã Trưng Vương, Thuỵ Vân, Phượng Lâu, Thanh Đình, thành phố Việt Trì

UBND các phường, xã: Thanh Miếu, Trưng Vương, Thuỵ Vân, Phượng Lâu, Thanh Đình

15.63

 

 

Các QĐ số: 912/QĐ-UBND ngày 18/2/2014; số 3515 ngày 31/12/2013; số 1903 ngày 21/03/2014; 3312 ngày 13/5/2014; 7702 ngày 09/9/2013; 823 ngày 26/01/2011; 11642 ngày 5/12/2013; 1663 ngày 17/3/2014; 3221/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND TP Việt Trì

243

Quy hoạch chia lô đất ở để giao đất, đấu giá QSD đất phía sau trạm kiểm dịch tại xã Sông Lô và khu Quán Ngói, xã Hùng Lô

Xã Sông Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Sông Lô

1.05

 

 

Văn bản số 607/UBND-QLĐT ngày 14/4/2014 của UBND thành phố Việt Trì; Quyết định số 6588/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Việt Trì.

244

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại Núi Sõng Con, khu Mả Da, xã Kim Đức

Xã Kim Đức, thành phố Việt Trì

UBND xã Kim Đức

1.79

 

 

Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 20/5/2014; QĐ số 3583/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

245

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở dân cư tại khu Rừng Tre, khu Lá Bàn, khu Đục Trò, xã Thanh Đình

Xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì

UBND xã Thanh Đình

0.76

 

 

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 17/3/2014; số 2247/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

246

Quy hoạch xen ghép đất ở khu dân cư tỷ lệ 1/500 tại đồi Ông Mét - Cây vối và tại một số khu vực trên địa bàn xã Trưng Vương.

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND xã Trưng Vương

10.26

0.90

 

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 11/01/2011, số 3061/QĐ-UBND ngày 29/4/2014, số 2164/QĐ-UBND ngày 9/3/2011 của UBND thành phố Việt Trì

247

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất ở tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thọ Sơn.

Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

UBND phường Thọ Sơn

0.14

 

 

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

248

Quy hoạch đất ở để giao cho các hộ mua nhà thanh lý và xen ghép đất ở dân cư, tại khu 17, Khu 3, Khu 4, phường Gia Cẩm

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

UBND phường Gia Cẩm

0.17

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

249

Quy hoạch chi tiết 1/500 đất ở để giao đất, công nhận QSD đất cho các hộ dân tại khu 5, khu 9, khu Đồng Chùa, phường Nông Trang.

Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì

UBND phường Nông Trang

4.10

2.85

 

Văn bản số 3955/UBND-KT2 ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ; QĐ số 7719/QĐ-UBND ngày 20/8/2012, 378/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND thành phố Việt Trì; Văn bản số 1549/UBND-QLĐT ngày 15/7/2011 của UBND thành phố Việt Trì; Văn bản số 2461/UBND-KT2 ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ.

250

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Láng Cầu, phường Minh Nông

Phường Minh Nông, phường Gia Cẩm

UBND thành phố Việt Trì

5.50

5.00

 

Văn bản số 4099/UBND-KT2 ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.

251

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chia lô đất ở dân cư tại khu Đồi Chùa, xã Phượng Lâu; Quy hoạch đất ở để giao cho hộ bà Phùng Thị Khích tại xã Phượng Lâu

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND xã Phượng Lâu

0.67

0.58

 

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

252

Quy hoạch chia lô đất ở tại khu Chùa Chảu, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, thành phố Việt

UBND xã Hùng Lô

0.95

0.10

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

253

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đất ở dân cư để giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Cày, khu 8, xã Kim Đức

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

UBND xã Kim Đức

0.50

0.12

 

Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND thành phố Việt Trì.

254

Quy hoạch khu nhà ở đô thị tại Ao ông Thì, Ao ông Giám, phường Tiên Cát.

Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì

UBND phường Tiên Cát

1.50

1.50

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

255

Điểm quy hoạch dãn dân Đồng Lộc Tuấn phục vụ dự án nâng cấp thành phường Thanh Minh, khu 1, xã Thanh Minh; điểm quy hoạch dãn dân cây Tháp, khu 3, phường Trường Thịnh

Xã Thanh Minh và phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.60

1.60

 

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Thọ

256

Đấu giá khu Đồng Vồi, khu 8, xã Hương Nộn; tại thị trấn Hưng Hoá

Xã Hương Nộn và thị trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông

UBND xã Hương Nộn và UBND thị trấn Hưng Hoá

0.56

0.56

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

257

Chia lô đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Yên Lương, Thục Luyện, Tinh Nhuệ, Sơn Hùng

Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

5.04

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

258

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Phú, xã Thu Cúc, xã Kiệt Sơn

Các xã: Tân Phú, Thu Cúc, Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.00

1.00

 

QĐ số 1224/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 của UBND huyện Tân Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1 đến năm 2015

259

Giao đất ở cho nhân dân

Các xã: Tùng Khê, Điêu Lương, Đồng Lương, Tình Cương, huyện Cẩm Khê

UBND các xã Tùng Khê, Điêu Lương, Đồng Lương, Tình Cương

3.86

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

260

Đấu giá QSD đất tại các xã: Tình Cương, Phương Xá, Cát Trù, Chương Xá, Thanh Nga, Tuy Lộc, Xương Thịnh, Phùng Xá, Đồng Cam, Hương Lung, TT Sông Thao

Các xã: Tình Cương, Phương Xá, Cát Trù, Chương Xá, Thanh Nga, Tuy Lộc, Xương Thịnh, Phùng Xá, Đồng Cam, Hương Lung, TT Sông Thao, huyện Cẩm Khê

UBND các xã: Tình Cương, Phương Xá, Cát Trù, Chương Xá, Thanh Nga, Tuy Lộc, Xương Thịnh, Phùng Xá, Đồng Cam, Hương Lung, TT Sông Thao, huyện Cẩm Khê

3.57

 

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

III

Công trình, dự án đất cụm công nghiệp (04 dự án)

 

 

18.41

14.66

0.00

 

261

Nhà máy chế biến gỗ và ép nhân tạo cụm CN làng nghề xã Sóc Đăng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Công ty cổ phần Thái thịnh

2.25

0.08

 

VB giới thiệu địa điểm số 3357/UBND-KT3 ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

262

Dự án xây dựng Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu G.O.C

Cụm công nghiệp làng nghề huyện Lâm Thao

Công ty CP chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C

4.58

4.58

 

Văn bản số 1637/UBND-TH4 ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh

263

Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao

Thị trấn Sông Thao, xã Phương Xá, xã Tuy Lộc

UBND huyện Cẩm Khê

10.00

10.00

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

264

Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tại cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam

1.58

 

 

Văn bản số 3357/UBND-KT3 ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

BIỂU SỐ 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA DƯỚI 10 HA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ DƯỚI 20 HA THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B- KHOAN 1 - ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
( Kèm theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Chủ Đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Tổng số

Trong đó

Đất lúa

Đất RPH

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F): 228 dự án

1,338.57

426.69

10.07

 

A

Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (I+II: 07 dự án)

 

 

71.47

11.56

0.00

 

I

Các dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng (06 dự án)

 

 

69.71

9.91

0.00

 

1

DA thuốc nổ TEN, dự án đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất thuốc hỏa thuật

Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh

Công Ty TNHH một thành viên hóa chất 21

3.68

1.00

 

Văn bản số 2850/UBND-KT3 ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao đất cho Nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh

2

Xây dựng Bến vượt sông chiến lược tại địa bàn huyện Lâm Thao

Xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao

Bộ Tư lệnh Quân khu 2

0.65

0.64

 

Văn bản số 578/ UBND-KT3 ngày 24/2/2014 của UBND tỉnh về việc chủ trương giới thiệu địa điểm lập dự án xây dựng Bến vượt sông chiến lược tại huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao

3

Trụ sở mới Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Nông

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ

0.88

0.27

 

Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 7/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hưng Hóa và giới thiệu địa điểm cho Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

4

Mở rộng lữ đoàn 168

Xã Chí Tiên, H. Thanh Ba

Bộ Tư lệnh Quân khu 2

3.20

3.20

 

Văn bản số 5581/UBND-KT3 ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xin chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nông nghiệp thành đất quốc phòng tại huyện Thanh Ba

5

Xây mới nhà máy sản xuất pháo hoa thuộc công ty TNHH MTV hóa chất 21

Võ Lao, Ninh Dân, Q.Nạp, huyện Thanh Ba

Tổng cục Quốc Phòng

60.00

3.50

 

Văn bản số 3096/BQP ngày 25/4/2014 của Bộ Quốc Phòng về việc quy hoạch đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

6

Dự án xây dựng trụ sở chỉ huy mới của BCH quân sự thành phố

Xã Trưng Vương, TP Việt Trì

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ

1.30

1.30

 

Văn bản số 2950/UBND - KT2 ngày 32/ 8/ 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất

II

Các công trình, dự án đất an ninh (01 dự án)

 

 

1.76

1.65

0.00

 

7

Xây dựng trụ sở công an thị xã Phú Thọ và mở rộng công an huyện Thanh Ba

Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ và thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

Công an tỉnh Phú Thọ

1.76

1.65

 

Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ và giới thiệu địa điểm cho Công an tỉnh Phú Thọ nghiên cứu lập dự án đầu tư.

B

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công của tỉnh Phú Thọ (I+II+III+IV: 36 dự án)

67.63

35.10

0.00

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (07 dự án)

 

 

7.33

2.21

0.00

 

8

Dự án xây dựng trụ sở VKSND thành phố Việt Trì

Xã Trưng Vương, TP. Việt Trì

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

0.99

0.99

 

Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; Văn bản số 1091/UBND-KT3 ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm

9

Dự án xây dựng mở rộng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng

0.49

0.12

 

Công văn số 3918/UBND-KT3 ngày 26/9/2013 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Chi cục Thuế huyện Đoan Hùng nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

10

Dự án trụ sở Bảo hiểm xã Hội huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

0.30

0.30

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

11

Dự án trụ sở Chi cục Thống Kê huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

Cục Thống kê tỉnh

0.07

0.07

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

12

Dự án xây dựng trụ sở làm việc chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn

Chi cục Thuế huyện Thanh Sơn

0.38

0.38

 

QĐ số 315/QĐ-UBND ngày 16/2/2009 về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất; Công văn số 477/UBND-KT3 ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

13

Dự án xây dựng Chi cục thi hành án dân sự

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

0.30

0.30

 

Quyết định số 2958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ

14

Dự án xây dựng mở rộng Trung tâm cai nghiện sau ma túy

Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy

4.80

0.05

 

Văn bản số 4587/UBND-KT3 ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất cho Trung tâm cai nghiện sau ma túy nghiên cứu, lập dự án đầu tư mở rộng trung tâm cai nghiện

II

Dự án xây dựng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng (08 dự án)

 

 

49.82

24.64

0.00

 

15

Dự án: Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Phù Ninh, xã An Đạo, huyện Phù Ninh và xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

10.96

3.98

 

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

16

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan hồ Mẫu (giai đoạn 1) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

21.78

8.82

 

Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

17

Dự án: Xây dựng một số hạng mục bổ sung Đồn công an Đền Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

1.58

0.79

 

Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

18

Dự án: Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật (hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Xã Hy Cương, TP Việt Trì

Khu di tích lịch sử Đền Hùng

8.28

4.69

 

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

19

Dự án mở rộng khu di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Châu

Phường Minh Phương, TP Việt Trì

UBND phường Minh Phương

0.23

0.23

 

Văn bản số 185/UBND-KT2 ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc mở rộng diện tích đình Phương Châu và xây dựng nhà văn hóa khu Hợp Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì.

20

Công trình di tích lịch sử-văn Hóa Đình Hùng Lô tại khu 2, xã Hùng Lô

Xóm Tứ, khu 2, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

UBND xã Hùng Lô

1.57

1.00

 

Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND thành phố Việt Trì.

21

Dự án xây dựng khôi phục miếu Lãi Lèn

Xã Kim Đức, TP Việt Trì

Sở Văn hóa, thể thao, thể thao và du lịch

4.80

4.50

 

QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt BCKTKT đầu tư XD công trình; QĐ số 2375/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung BCKTKT công trình

22

Dự án mở rộng khuân viên Đình Vàng, Đình Ngoã

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã Yển Khê

0.62

0.62

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

III

Dự án, công trình đất cơ sở y tế (03 dự án)

 

0.60

0.60

0.00

 

23

Dự án mở rộng Trạm Y Tế xã Yển Khê

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

UBND xã Yển Khê

0.15

0.15

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

24

Dự án xây dựng trạm Y Tế xã Quang Húc

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND xã Quang Húc

0.12

0.12

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

25

Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa huyện

TT. Lâm Thao, huyện Lâm Thao

Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao

0.33

0.33

 

Văn bản số 2919/UBND-KT3 ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm sử dụng đất lập dự án đầu tư mở rộng bệnh viện

IV

Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo (18 dự án)

 

 

9.88

7.65

0.00

 

26

Dự án xây dựng Trường tiểu học Hòa Bình

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

UBND phường Bến Gót

0.61

0.61

 

Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt quy hoạch chi tiết phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/2000

27

Dự án xây dựng trường mầm non

Các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thủy, H. Thanh Thủy

UBND các xã: Đồng Luận, Tu Vũ, Đào Xá, TT Thanh Thủy

0.59

0.59

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

28

Dự án xây dựng trường THCS Hùng Vương và các hạng mục công trình phụ trợ

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

1.20

0.70

 

Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND thị xã Phú Thọ về việc thành lập trường

29

Dự án xây dựng Trường THCS Phú Hộ

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

0.29

0.29

 

Quyết định số 103a/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND thị xã Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

30

Mở rộng trường mầm non xã Hiền Quan

Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông

UBND xã Hiền Quan

0.20

0.20

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

31

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.16

0.50

 

QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn

32

Mở rộng trường mầm non Hương Bưởi

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

0.75

0.45

 

Quyết định 1831/QĐ-UBND ngày 6/7/2011 của UBND huyện về việc phờ duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

33

Xây dựng Trường mầm non Sóc Đăng và Đường vào trường

Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng

UBND xã Sóc Đăng

1.25

0.71

 

Quyết định 2039/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND huyện về việc phờ duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

34

Dự án mở rộng trường Tiểu học Đồng Xuân

Xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba

UBND xã Đồng Xuân

0.18

0.16

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

35

Dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Phú

Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

UBND xã Vĩnh Phú

0.30

0.30

 

Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND huyện V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

36

Dự án xây dựng trường THCS xã Lệ Mỹ và Sân thể dục trường Tiểu học Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.65

0.65

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

37

Dự án xây dựng trường mầm non Lệ Mỹ

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND xã Lệ Mỹ

0.16

0.16

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

38

Dự án xây dựng trường mầm non Sơn Vi

Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao

UBND xã Sơn Vi

0.50

0.50

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

39

Dự án xây dựng trường mầm non xã Thạch Sơn

Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao

UBND xã Thạch Sơn

0.15

0.15

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

40

Xây dựng mở rộng trường trung học phổ thông Phương Xá

Xã Phương Xá, Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê

Sở giáo dục và đào tạo

1.00

1.00

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

41

Dự án XD điểm trường tiểu học và trường mầm non Yên Kỳ

Xã Yên Kỳ, H. Hạ Hòa

UBND xã Yên Kỳ

0.61

0.40

 

QĐ số 1304/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND H. Hạ Hòa v/v phê duyệt QHSDĐ chi tiết Trường tiểu học, mầm non Yên Kỳ (phân hiệu 2) thuộc khu 2, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa

42

Dự án mở rộng trường mầm non trung tâm xã Võ Lao

Xã Võ Lao, H. Thanh Ba

UBND xã Võ Lao

0.16

0.16

 

QĐ số 1356/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND H. Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

43

Dự án xây dựng trường Mầm Non Tăng Nhi

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

0.12

0.12

 

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt báo cáo KTKT dự án

C

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải (I+II+III+IV+V: 112 dự án)

733.26

190.46

3.47

 

I

Các dự án, công trình đất giao thông (68 dự án)

 

 

505.67

123.60

3.20

 

44

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

Bộ Giao thông vận tải

22.90

8.19

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BOT.

45

Dự án đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, TP Việt Trì

UBND TP Việt trì

1.20

0.23

 

QĐ số 4066/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

46

Đường Trường Chinh (đoạn từ nút giao Quốc lộ 2 đến đê sông Lô), thành phố Việt Trì.

Xã Kim Đức, xã Hùng Lô, phường Vân Phú, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

22.80

5.07

 

Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

47

Đường vào bệnh viện đa khoa thực hành vùng

Phường Vân Phú và xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

6.00

3.90

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

48

Đường nối từ Quốc lộ 2 qua khu Công nghiệp Thuỵ Vân đến đê Sông Hồng, thành phố Việt Trì.

Phường Vân Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND TP Việt trì

10.10

5.80

 

Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

49

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai Đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ (mở rộng Ga Việt Trì)

Phường Bến Gót, TP Việt Trì

Tổng cục đường sắt Việt Nam

0.18

0.18

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

50

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Cầu Róc (TL315) đến Gò Đồng; đoạn từ TL 315B đến Đồng Bân; Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ Đồng Môm Mác đến Đồng Chĩnh

Xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.52

1.70

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

51

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ xóm Lý đến xóm Văn; đoạn từ Cống Đọi - Trầm Bưng đến đê tả thao

Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ

UBND thị xã Phú Thọ

2.50

1.10

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

52

Dự án đường giao thông nối từ cầu sang Bãi Nổi qua Đài tưởng niệm nối đường HCM

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Thủy

2.71

2.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

53

Dự án đường từ cầu Trắng Ngòi Khai lên Ngẩn; Đường giao thông, bê tông nối từ TL317 qua Trường THCS đi Ngòi Táo xã Đoan Hạ

Xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy

UBND xã Đoan Hạ, H. Thanh Thủy

0.19

0.19

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

54

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông tuyến Phú Lạc-Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập

Sở NN và PTNT

1.05

1.05

 

Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND Tỉnh

55

Dự án đường giao thông nối các xã Thượng Long - Nga Hoàng - Hưng Long

Các xã: Thượng Long, Nga Hoàng, Hưng Long, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

15.00

1.00

 

Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

56

Công trình: Tuyến đường từ tràn Đồng Măng đến bản người Mông xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND huyện Yên Lập

3.05

0.70

 

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

57

Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài; tuyến đường Minh Đài - Tân Phú - Văn Luông; huyện Tân Sơn; tuyến đường giao thông Khu 9 xã Tân Phú

Các xã: Tân Phú, Xuân Đài, Minh Đài, Văn Luông huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

37.74

0.49

 

QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn; số 2103/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Min

58

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

8.00

0.12

 

Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường L6 Tiên Kiên đi Hà Thạch, huyện Lâm Thao

59

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL 32C đi Sơn Vi (đoạn từ xóm Thùy Nhật đến TT GDTX - Hướng Nghiệp và Công An huyên)

Thị trấn Lâm Thao, xã Sơn Vi

UBND huyện Lâm Thao

0.46

0.46

 

QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 13/2/2014 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

60

Dự án xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân (Đoạn Yển Khê - Vĩnh Chân), huyện Thanh Ba

Huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

4.15

0.10

 

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nâng cấp, cải tạo đường Yển Khê - Đồng Xuân - Vĩnh Chân.

61

Dự án đường GTNT Xã Đông Thành tuyến Đồng Xẩm đi khu 4 và Gò Xoan - Đồng Tranh

Xã Đông Thành, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

1.20

1.20

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

62

Dự án đường liên thôn xã Đỗ Xuyên tuyến khu 12 - trung tâm xã

Xã Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND xã Đỗ Xuyên

1.10

1.10

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

63

Dự án xây dựng tuyến đường đến trung tâm xã Quảng Nạp đoạn Quốc Lộ 2 - Năng Yên - Quảng Nạp

Xã Năng Yên, Quảng Nạp, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

2.00

0.72

 

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 8/5/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

64

Dự án xây dựng đường GTNT liên xã Chí Tiên đi Hoàng Cương (Tuyến Thanh Xá - Hoàng Cương)

Xã Hoàng Cương, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.15

0.50

 

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

65

Dự án xây dựng tuyến đường thị trấn (ngã ba Đào Giã) đi Chân Mộng

Thị Trấn Thanh Ba, các xã Thái Ninh, Đại An, huyện Thanh Ba

Sở Nông nghiệp và PTNT

3.50

3.50

 

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

66

Dự án xây dựng công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường Đông Thành đến xã Sơn Cương

Xã Đông Thành, Sơn Cương, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

3.00

0.60

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND huyện Thanh Ba v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình

67

Dự án đầu tư xây dựng công trình lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt đi qua địa bàn các xã

Các xã Sơn Cương, Hoàng Cương, Mạn Lạn, Phương Lĩnh, Vũ Yển, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.12

0.12

 

Văn bản số 614/UBND ngày 04/03/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình

68

Đường GT liên thôn xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên (tuyến khu 5 đi khu 8)

Các xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Huyện Thanh Ba

UBND xã Quảng Nạp, Đại An, Đồng Xuân, Năng Yên, Thanh Vân

10.20

9.10

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; QĐ số 2510/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư XD công trình cải tạo nâng cấp đường

69

Đường giao thông liên xã Thanh Vân

Xã Thanh Vân, H. Thanh Ba

UBND xã Thanh Vân

1.90

1.90

 

Quyết định số 490 ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

70

Đường GT chương trình 135 ĐBKK

Xã Đồng Xuân, H. Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.24

0.24

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

71

Đường nội thị thị trấn Hưng Hóa (Lý trình: Km 0+00-Km1+479,8m)

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

2.33

1.43

 

Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Tam Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nội thị, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông (lý trình: Km 0+00 – Km 1+479,8)

72

Đường sơ tán dân Hương Nộn - Thọ Văn - QL32A

Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu

Sở NN&PTNT Phú Thọ

4.09

0.94

 

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường sơ tán dân đoạn Hương Nộn – Thọ Văn – Quốc lộ 32A

73

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông tuyến Phú Lạc - Đồng Lạc

Xã Phú Lạc, Yên Tập, Tạ Xá, Hương Lung, huyện Cẩm Khê

Sở NN&PTNT Phú Thọ

1.05

1.05

 

Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án

74

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 314 đoạn Thanh Ba - Hạ Hòa - Đoan Hùng

Thuộc huyện Thanh Ba và Hạ Hòa

Sở GTVT Phú Thọ

16.07

4.29

 

Văn bản số 960/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ; số 499/UBND-KT1 ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

75

Dự án đầu tư xây dựng công trình: cầu Đồng Quang và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sở GTVT Phú Thọ

2.93

2.30

 

Quyết đinh số 1119/QĐ-UBND ngày 07/5/2013; số: 1669/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

76

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Sở GTVT Phú Thọ

1.55

1.38

 

QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 2 (ngã 3 Đền Hùng) đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

77

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập và xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê

Sở GTVT Phú Thọ

0.51

0.05

 

QĐ số 4285/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C đoạn Lương Sơn - Phượng Vĩ

78

Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao và TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở GTVT Phú Thọ

5.92

0.90

 

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đến khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng

79

Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các bến xe khách trên địa bàn tỉnh

Các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa

Sở GTVT Phú Thọ

1.27

1.14

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

80

Cải tạo, nâng cấp đường nối từ nhà máy cấp nước Phú Thọ đi qua đập 54 về cổng A sới chọi trâu xã Phù Ninh.

Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.90

1.90

 

QĐ 161/QĐ-UBND v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

81

Cải tạo, nâng cấp đường vào khu dân cư và mô hình xử lý rác thải sinh hoạt xã Phú Lộc

Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.03

0.03

 

QĐ số 1805/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND huyện Phù Ninh

82

Đường giao thông nông thôn xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (đoạn từ ngã ba Cây Trám đi đường Âu Cơ).

Xã An Đạo, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.56

0.56

 

QĐ 3020/QĐ-UBND của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

83

CT, nâng cấp, đường GTNT khu 9 đi tỉnh lộ 323 C xã Bình Bộ

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.70

0.29

 

Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

84

Đường GTNT xã Lệ Mỹ đoạn đường chiến thắng sông Lô đi NVH khu 7

Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh

UBND xã Lệ Mỹ

3.00

0.60

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

85

Đường GTNT xã Gia Thanh đoạn HLP2 đi HLP5 từ khu 2 đi khu 5

xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh

UBND xã Gia Thanh

5.00

0.20

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

86

Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 323C, huyện Phù Ninh (đoạn QL2 - Đê Hữu Lô).

Các xã: Phù Ninh, An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

8.80

1.76

 

QĐ 1797/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

87

CT, NC đường giao thông liên xã tuyến từ TL 323 C đi miếu họ Phạm xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.45

0.22

 

QĐ 3688/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

88

CT, NC đường giao thông nông thôn tuyến từ nhà ông Oanh Lý đi nhà ông Vĩnh Tạo xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.20

0.04

 

QĐ 1296/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

89

Dự án cải tạo, nâng cấp đường HLP4 Phú Nham - Tiên Du

Xã Phú Nham, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.25

0.80

 

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

90

Cải tạo, nâng cấp đường P2 huyện Phù Ninh, đoạn Km0+000-K11+668,4 qua các xã: Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận

Các xã: Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.09

0.37

 

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND huyện Phù Ninh về việc duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

91

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Liên Hoa

Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.13

0.06

 

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND huyện Phù Ninh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần khối lượng công trình.

92

Cải tạo, nâng cấp đường tránh lũ P4 huyện Phù Ninh, đoạn Phú Lộc- Phú Nham-Tiên Du

Tại các xã: Phú Lộc, Phú Nham, Tiên Du, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

6.89

2.01

 

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu các gói thầu của công trình

93

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xã Trị Quận

Xã Trị Quận, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

0.84

0.15

 

Quyết định số 2911/QĐ-UBND của UBND huyện Phù Ninh ngày 16/11/2011 về việc duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC, kế hoạch đấu thầu công trình

94

Đường giao thông nông thôn xã Bình Bộ tuyến đường từ cổng UBND xã - đình Bình Bộ - đê sông Lô

Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh

UBND xã Bình Bộ

0.30

0.11

 

QĐ 2892/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

95

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh - Bảo Thanh

Các xã Gia Thanh - Bảo Thanh huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

2.42

0.85

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

96

Đường từ Cầu Kim Xuyên đến quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh

Xã Vụ Quang, Minh Phú và Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng

UBND huyện Đoan Hùng

27.17

5.40

3.20

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

97

Dự án đường giao thông nông thôn liên xã (đoạn xóm Mít đi xóm Nưa xã Tân Lập); Đường giao thông nông thôn xã Văn Miếu

Xã Tân Lập, Văn Miếu, huyện Thanh Sơn

UBND xã Tân Lập, xã Văn Miếu

4.28

0.25

 

QĐ số 2783/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; QĐ số 3196/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

98

Mở rộng đường mới (từ ngã ba Cầu Khánh qua XN chè Phú Đa, qua khu tái định cư nối với đường tỉnh lộ 316 tại khu vực Dộc Ba Tăng, chạy tiếp theo đường tỉnh lộ 316, đến ngã tư chi cục thuế, nối với quốc lộ 32A đi cầu 19/5) dài 3,5km

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn

9.26

9.26

 

QĐ số 126/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2013 của UBND huyện Thanh Sơn v/v phê duyệt đề cương khảo sát đầu tư xây dựng công trình

99

Dự án đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn

Xã Giáp Lai, Thạch Khoán, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và xã La Phù, huyện Thanh Thủy

UBND huyện Thanh Sơn

42.70

9.80

 

Văn bản số 2322/UBND-KT1 ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn liên huyện Thanh Thủy-Thanh Sơn

100

Dự án xây dựng công trình tuyến đường nối từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Đoạn Km35+350 giao đường tỉnh 316C đến Km54+300 xóm Dù xã Xuân Sơn )

Xã Văn Luông, Long Cốc, Xuân Đài - Huyện Tân Sơn

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100.78

9.80

 

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

101

Dự án nâng cấp cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương (thuộc dự án GTNT3 tỉnh Phú Thọ)

Xã Minh Lương huyện Đoan Hùng và xã Hà Lương huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

4.15

0.03

 

Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Minh Lương - Hà Lương

102

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Tuyến ĐT 314 đi khu 8)

Xã ấm Hạ, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

4.10

0.30

 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tại, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã ấm Hạ, huyện Hạ Hòa (Tuyến ĐT314 đi khu 8)

103

Dự án xây dựng công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

1.20

0.50

 

Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND huyện Hạ hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT thiết kế BVTC- Dự toán công trình đường vào cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.

104

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Hương Xạ- ấm Hạ - Minh Hạc kết hợp đường cơ động Sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú Thọ - AP05, huyện Hạ Hòa

Xã ấm Hạ, Hương Xạ, Minh Hạc, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

8.10

0.22

 

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Hương Xạ- ấm Hạ - Minh Hạc kết hợp đường cơ động Sở chỉ huy cơ bản tỉnh Phú Thọ - AP05, huyện Hạ Hòa

105

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ ĐT 314 đến trung tâm xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa (Đoạn Km1+800 - Km3+605)

Xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

5.10

0.25

 

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tại, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ DT314 đến trung tâm xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa (đoạn Km1+800 - Km3+605)

106

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Yên Luật và kết hợp tránh lũ, sơ tán dân các xã phía Nam, huyện Hạ Hòa

Xã Minh Hạc, Lang Sơn, Yên Luật, Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

20.50

1.40

 

QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

107

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Đại Phạm đi xã Đan Hà (giai đoạn I)

Xã Đại Phạm, Đan Hà, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

1.50

0.90

 

QĐ số 1672/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ

108

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa

Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa

UBND huyện Hạ Hòa

3.00

0.96

 

QĐ số 1259/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ

109

Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông vùng đồi

Các xã: Gia Điền, Ấm Hạ, Hà Lương, Phụ Khánh, Lệnh Khanh

UBND huyện Hạ Hòa

5.40

1.00

 

QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 30/32011 của UBND tỉnh Phú Thọ

110

Dự án đường chuyên dụng đấu nối từ Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Sai Nga đến Khu công nghiệp Cẩm Khê

Các xã: Sai Nga, Thanh Nga, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê

15.00

3.75

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

111

Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ đoạn qua thành phố Việt Trì.

Phường Bến Gót; xã Sông Lô,Trưng Vương, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Hùng Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.18

4.37

 

Quyết định: số 1118/QĐ-UBND ngày 27/4/2010; số 2473/QĐ- UBND ngày 13/8/2010; số 999/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về duyệt dự án; duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

II

Dự án xây dựng công trình thủy lợi ( 27 dự án)

 

 

215.68

60.84

0.00

 

112

Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu Cầu Gần

Xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

5.70

5.60

 

Văn bản số 1019/UBND-KT5 ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo trục tiêu và xây dựng trạm bơm tiêu Cầu Gần

113

Dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải, thành phố Việt Trì tại xã Trưng Vương và Phường Dữu Lâu,

Phường Dữu Lâu và xã Trưng Vương, TP Việt Trì

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

4.40

3.50

 

Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/02/2010, số 3706/QĐ- UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

114

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước sạch, tại thị trấn Phong Châu

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

UBND huyện Phù Ninh

1.44

0.95

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

115

Dự án xây dựng công trình trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê

Các xã: Phú Khê, Yên Tập, Tạ Xá - huyện Cẩm Khê

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5.41

0.48

 

Quyết định số 3148/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

116

Dự án XD công trình nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

TT Hạ Hòa, các xã: Y Sơn, Lệnh Khanh, Phụ Khánh, Đan Thượng, Liên Phương, Đan Hà, Hậu Bổng, H. Hạ Hòa

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.20

2.00

 

VB số 9592/VPCP-KTN ngày 12/11/2013 của Văn phòng Chính Phủ v/v nâng cấp đê tả sông Thao đoạn km0 đến km17 thuộc H. Hạ Hòa

117

Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp huyện Thanh Ba

Xã Sơn Cương, Yên Nội, Quảng Nạp, Đồng Xuân, Võ Lao, Thanh Xá, huyện Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

72.60

2.98

 

Văn bản số 126 ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

118

Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống các trạm bơm huyện Thanh Ba

Phương Lĩnh, Hanh Cù, Hoàng Cương, Yên Nội, huyện Thanh Ba

UBND huyện Thanh Ba

0.80

0.04

 

Văn bản số 2254 ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v lập dự án đầu tư XD công trình.

119

Dự án nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính, Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi

6.78

6.09

 

Quyết định số 3714/QĐ-BNN-NL ngày 30/12/2009 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư nâng cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh các trạm bơm Lê Tính

120

Dự án xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp đường giao thông từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đi cầu Phong Châu

Huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì

UBND huyện Lâm Thao

14.70

4.60

 

Văn bản số 1576/UBND-KT1 ngày 8/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

121

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương

Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

15.10

0.16

 

Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực trung tâm xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao

122

Dự án xây dựng Kênh tiêu úng Đồng Sào - Gốc Lụ - Đồng Bún - Cầu Dát

xã Tân Phương, H. Thanh Thủy

UBND xã Tân Phương

0.92

0.92

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

123

Dự án cấp nước sinh hoạt xã Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy

Sở NN&PTNT Phú Thọ

1.69

1.69

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3005/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh

124

Dự án Trạm bơm nước tăng áp tại TT Hưng Hóa

TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.80

0.70

 

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mạng ống truyền dẫn và phân phối nước sạch thị trấn Hưng Hóa và các xã lân cận huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

125

Dự án mở rộng và nâng hạ lưu cống tràn huyện lộ số 72

Xã Quang Húc, huyện Tam Nông

UBND huyện Tam Nông

0.83

0.83

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

126

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung tại khu vực đồng Láng Chương

Xã Phú Lạc, Chương Xá, Văn Khúc, H. Cẩm Khờ

Sở NN&PTNT Phú Thọ

8.50

8.50

 

QĐ số 2947/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

127

Dự án xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo tuyến đê tả hữu Ngòi Cỏ kết hợp làm đường sơ tán dân huyện Cẩm Khê

Xã Điêu Lương Đồng Lương, H. Cẩm Khê

Sở NN&PTNT Phú Thọ

13.38

0.50

 

QĐ số 988/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

128

Dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Cẩm Khê tại các xã Xương Thịnh, Sơn Nga, Phùng Xá

Các xã: Sơn Nga, Phùng Xá, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

Tỉnh Đoàn Phú Thọ

5.50

2.64

 

QĐ số 2176/QĐ-TƯĐTN; số 2532/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

129

Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt

Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình, H. Cẩm Khờ

Sở NN&PTNT Phú Thọ

1.50

0.42

 

QĐ số 2729/QĐ-UBND và QĐ số 1892/QĐ-UBND UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

130

Dự án nạo vét lòng ngòi từ cầu Bái Gà đến câu Yên, qua khu 6, khu 7, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

Xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh

UBND xã Liên Hoa

1.25

0.77

 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, KH 2015 của huyện được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ- UBND ngày 30/12/2013

131

Xây dựng Trạm bơm tiêu Bình Bộ

Phú Nham, Phù Ninh, An Đạo, Vĩnh Phú, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

17.78

6.95

 

Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

132

Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối đập Tiên ả, đập Đồng Già xã Minh Phú

Xã Minh Phú, H. Đoan Hùng

Công ty TNHH Nhà nước MTV KTCT thủy lợi Phú Thọ

0.73

0.63

 

QĐ số 392/QĐ-BNN-TL ngày 11/12/2010 của Bộ NN&PTNT về việc phờ duyệt dự án đầu tư

133

Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ

Các xã: Dậu dương, Thượng Nông, Tam Nông, Đoan Hạ, Bảo Yên, Trung Thịnh, H. Thanh Thủy

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

0.89

0.45

 

Quyết đinh số 2409/QĐ-BNN-HĐQT ngày 18/10/2003; số 977/QĐ-UBND ngày 5/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

134

Dự án xây dựng đập Tràn khu Ú

Xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

0.21

0.08

 

Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện Tân Sơn về việc phân bổ vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2014

135

Dự án xây dựng công trình: Hệ thống thủy lợi Đồng Măng - Thành Xuân

Xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

UBND xã Trung Sơn

0.28

0.03

 

QĐ số 619/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND huyện Yên Lập v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

136

Xây dựng tuyến kênh tiêu số 2 thuộc GĐ II dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì.

Phường Dữu Lâu, Thanh Miếu; xã Trưng Vương, Sông Lô thành phố Việt Trì

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

23.59

7.50

 

Quyết định: số 1840/QĐ-UBND ngày 24/7/2007; số 505/QĐ-UBND ngày 5/3/2009, số 1929/QĐ-UBND ngày 08/6/2011; số 2716/QĐ-UBND ngày 24/8/2011, số 343/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án, duyệt điều chỉnh dự án ĐTXDCT

137

Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp

Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ

1.20

0.83

 

Quyết định số 2410, 2411, 2412/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

138

Dự án Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

Xã Thanh Đình, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

1.50

1.00

 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng xã Thanh Đình, Thụy Vân, thành phố Việt Trì

III

Dự án xây dựng công trình năng lượng ( 11 dự án)

 

 

8.93

3.12

0.27

 

139

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn ngân hàng tái thiết đức (KFW)

Tại các xã thuộc các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tân Sơn

Công ty điện lực Phú Thọ - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

1.58

0.96

0.22

QĐ 1897/QĐ-EVN-NPC ngày 26/10/2010 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền.Bắc về việc phờ duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh phờ duyệt hướng tuyến đường dây và trạm biến áp.

140

Năng lượng nông thôn II tài trợ bổ sung Phần trung áp khu vực miền Bắc, vay vốn ngân hàng thế giới (WB)

Tại các xã thuộc các huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao, Cẩm Khê

Công ty điện lực Phú Thọ

1.51

0.66

0.05

Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 9/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phờ duyệt dự án đầu tư

141

Đường dây 35KV cấp điện cho Khu sản xuất công nghiệp và dịch vụ (huyện Phù Ninh)

Xã Tử Đà, An Đạo, huyện Phù Ninh

Công ty điện lực Phú Thọ

0.03

0.02

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

142

Dự án XD công trình: Đường dây 10Kv Cẩm Khê

Các xã: Xương Thịnh, Cấp Dẫn, Sơn Nga, Sai Nga, huyện Cẩm Khê

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

0.26

0.26

 

QĐ số 193/QĐ-EVN NPC của Tổng công ty điện lực MB về việc phờ duyệt dự án đầu tư

143

Cải tạo lưới điện trung áp nông thôn tỉnh Phú Thọ (Dự án IVO - phần vốn dư)

Các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Công ty điện lực Phú Thọ

0.12

0.12

 

Quyết định số 1464/QĐ-PCI-P8 ngày 14/7/2008 của Công ty Điện lực I về việc phê duyệt TKBVTC-TDT công trình.

144

Công trình đường dây 35KV cấp điện cho Cụm công nghiệp LN Sóc Đăng huyện Đoan Hùng

xã Sóc Đăng, Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.07

0.07

 

Quyết định số 1779/QĐ-PCPT ngày 15/9/2011 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt BCKTKT thiết kế BVTC-DT công trình.

145

Xây dựng đường dây 10kv và trạm 250kvA cấp điện cho khu vực Đồng Mầu - Đoan Hùng

Huyện Đoan Hùng

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

146

Xây dựng công trình: cải tạo đường dây 6kv và trạm Thạch Sơn I sang vận hành cấp điện áp 35kv

Huyện Lâm Thao

Công ty điện lực Phú Thọ

0.01

0.01

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

147

Xây dựng công trình đường dây chống quá tải khu vực

TP Việt Trì, H. Thanh Ba, H. Tam Nông, H. Thanh Sơn, H. Yên Lập

Công ty điện lực Phú Thọ

0.08

0.08

 

Tờ trình số 5583/TTr-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhu cầu sử dụng đất các dự án có sử dụng đất trồng lúa

148

Dự án xây dựng đường dây 110KV và Trạm biến áp 110KV

Xã Đồng Xuân, Yển Khê, huyện Thanh Ba

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

3.50

0.07

 

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình.

149

Xây dựng đường điện cao thế

xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn

UBND huyện Tân Sơn

1.76

0.86

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

IV

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc 01 dự án)

 

 

0.32

0.24

0.00

 

150

Nhà Trạm viễn thông xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy; Các xã: Hương Nộn, Xuân Quang, Tứ Mỹ, huyện Tam Nông

Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba; Các xã: Tân Phương, Bảo Yên, Trung Thịnh, Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy; xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

Viễn thông Phú Thọ

0.32

0.24

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

V

Các công trình, dự án đất khu bãi thải, xử lý rác thải (05 dự án)

 

 

2.66

2.66

0.00

 

151

Dự án xây dựng điểm thu gom, tập kết, xử lý rác thải, xã Bản Nguyên

xã Bản Nguyên, H. Lâm Thao

UBND huyện Lâm Thao

0.13

0.13

 

QĐ số 2291/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư

152

XD bãi chôn lấp rác thải xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên

các xã: Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

UBND các xã Đỗ Sơn, Sơn Cương, Đỗ Xuyên, H. Thanh Ba

1.36

1.36

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

153

Mở rộng bãi rác

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

UBND Thị trấn Thanh Ba

0.16

0.16

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

154

Xây dựng bãi rác thải tại xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

xã Đoan Hạ, Xuân Lộc, H. Thanh Thủy

UBND xã Đoan Hạ, Xuân Lộc

0.71

0.71

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

155

Dự án điểm thu gom rác thải

Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

UBND xã Hương Nộn

0.30

0.30

 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được phê duyệt

D

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (I+II+III+IV+V: 19 dự án)

241.75

45.63

6.10

 

I

Dự án tái định cư (08 dự án)

 

58.85

29.09

6.10

 

156

Khu tái định cư để xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2.

Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

10.00

5.40

 

QĐ số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ GTVT; QĐ số 2029/QĐ-UB ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ

157

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư khu du lịch Văn Lang và đường Mai An Tiêm

Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì

11.13

3.61

 

Quyết định số 2497a/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND thành phố Việt Trì về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

158

Quy hoạch khu tái định cư dự án: Cứng hóa mặt đê - đê tả Sông Thao, đê hữu Sông Lô tại phường Bến Gót.

Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì

Sở NN&PTNT Phú Thọ

0.36

0.36

 

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

159

Dự án quy hoạch khu tái định cư đường Trường Chinh, xã Hùng Lô

Xã Hùng Lô, TP Việt Trì