Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND về bổ sung Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bổ sung 10/2013/NQ-HĐND chức danh không chuyên trách Hà Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND mức khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bổ sung 10/2013/NQ-HĐND chức danh không chuyên trách Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2013/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2013 CỦA HĐND TỈNH HÀ NAM VỀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, s lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, s lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 1764/TTr-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về chức danh, s lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, t dân ph; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn (cấp xã) và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, mục I, Điều 1 và khoản 3, mục I, Điều 1:

a) Không bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

b) Khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân ph, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm nhiu chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để có số lượng người hoạt động không chuyên trách tại thôn loại 1, loại 2 (thuộc xã, thị trấn) không quá 04 người; tại các thôn, tổ dân phố còn lại không quá 03 người.

Căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa phương, để thực hiện bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp về năng lực, tiêu chuẩn chuyên môn, địa bàn phụ trách và đạt mục tiêu số lượng người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Nghị quyết.

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phkiêm nhiệm chức danh nào được hưởng 100% phụ cấp của chức danh đó. Nếu kiêm nhiệm nhiu chức danh thì cũng được hưởng 100% phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn.

2. Sửa đổi khoản 4, mục I, Điều 1 về chế độ bảo hiểm y tế (BHYT):

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (không có thẻ BHYT bắt buộc) được hỗ trợ đóng BHYT bằng 3% mức lương cơ sở.

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh đã ban hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp; Công an, Tài chính;
- BTV Tỉnh y;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các sở:
Nội vụ, Tư pháp;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bổ sung 10/2013/NQ-HĐND chức danh không chuyên trách Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bổ sung 10/2013/NQ-HĐND chức danh không chuyên trách Hà Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýPhạm Sỹ Lợi
       Ngày ban hành19/07/2017
       Ngày hiệu lực01/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bổ sung 10/2013/NQ-HĐND chức danh không chuyên trách Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND bổ sung 10/2013/NQ-HĐND chức danh không chuyên trách Hà Nam