Quyết định 76/QĐ-UBND

Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 39 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hết hiệu lực một phần năm 2018 (tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018).

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 76 /QĐ-UBND ngày 09 /01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

Nghị quyết số 07/2018/NQ- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/8/2018

2.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/10/2018

3.

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 10/2013/NQ- HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/10/2018

4.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018

Bị thay thế bởi Nghị quyết 20/2018/NQ- HĐND ngày 13/7/2018 Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018 -2019

23/7/2018

5.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2019

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

1.

Quyết định

1085/2005/QĐ- UBND ngày 08/7/2005

Về việc ủy quyền cho các huyện, thị xã quản lý, đăng ký phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 12/2018/QĐ- UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ- UBND ngày 08/7/2005, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/10/2006, Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

20/5/2018

2.

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND ngày 18/5/2006

Về tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ- UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/6/2018

3.

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 05/10/2006

về tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 12/2018/QĐ- UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ- UBND ngày 08/7/2005, Chỉ thị số 16/CT- UBND ngày 05/10/2006, Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

20/5/2018

4.

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006

Về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số vấn đề về Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 05/2018/QĐ- UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ- UBND ngày 29/8/2006 và Quyết định số 49/2013/QĐ- UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

01/4/2018

5.

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008

V/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ- UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/6/2018

6.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008

V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

Bị thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ- UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10/8/2018

7.

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 14/8/2008

về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ- UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/6/2018

8.

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 36/2018/QĐ- UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/10/2018

9.

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 05/9/2012

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ- UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/6/2018

10.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ- UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/02/2018

11.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ- UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/4/2018

12.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

V/v ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 27/2018/QĐ- UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam

03/9/2018

13.

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 26/2018/QĐ- UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

22/8/2018

14.

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 09/09/2013

Ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định 42/2018/QĐ- UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam

01/12/2018

15.

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 05/2018/QĐ- UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ- UBND ngày 29/8/2006 và Quyết định số 49/2013/QĐ- UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

01/4/2018

16.

Quyết định

97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

V/v quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ- UBND ngày 01/08/2018 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/10/2018

17.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 01/2018/QĐ- UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/02/2018

18.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 06/2018/Q Đ-UBND ngày 30/3/2018 quy định về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15/4/2018

19.

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

V/v ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 08/2018/QĐ- UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/4/2018

20.

Quyết định

534/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

Quy định tuyển sinh trung học phổ thông

Bị thay thế bởi Quyết định 10/2018/QĐ- UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

04/5/2018

21.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015

Ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao

Bị thay thế bởi Quyết định 39/2018/QĐ- UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

15/11/2018

22.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ- UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15/9/2018

23.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017

Ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 41/2018/QĐ- UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/12/2018

24.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 37/2018/QĐ- UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

25.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017- 2018

Bị thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ- UBND ngày 01/8/2018 Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019

10/8/2018

26.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 97/2013/QĐ- UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ- UBND ngày 01/08/2018 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/10/2018

27.

Chỉ thị

02/CT-UBND ngày 23/01/2017

Về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 12/2018/QĐ- UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ- UBND ngày 08/7/2005, Chỉ thị số 16/CT- UBND ngày 05/10/2006, Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

20/5/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

nội dung ý thứ nhất tiết 2.9.1 điểm 2.9 khoản 2 phần I

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 33/2018/NQ- HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

01/01/2019

II. QUYẾT ĐỊNH

2.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Khoản 4, Điều 3; Khoản 2, Khoản 5 và Khoản 9, Điều 4; Khoản 1, Điều 8; Khoản 4, Điều 9; Khoản 2, Điều 11; Điều 12; Khoản 1 và Khoản 5, Điều 13; Điều 16

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 31/2018/QĐ- UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ- UBND ngày 14/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

15/9/2018

3.

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Sửa đổi tên Điều 7, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 7; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2018/QĐ- UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ- UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

25/9/2018

4.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 Ban hành quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tên Điều 5, khoản 2 Điều 5; tên Điều 6, khoản 3 Điều 6; khoản 1 Điều 8, khoản 5 Điều 8

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 30/2018/QĐ- UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ- UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

15/9/2018

5.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

khoản 10 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định 16/2018/QĐ- UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi một số quy định về Hương ước, quy ước

10/8/2018

6.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam

Sửa đổi Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, thay thế khoản 4 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung tên và nội dung Điều 9; Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, bãi bỏ điểm e khoản 1, điểm e khoản 2, điểm c khoản 3, Điều 14; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Điều 19; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 34/2018/QĐ- UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ- UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

25/9/2018

7.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 Về việc Quy định phối hợp Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Điểm e, Điểm f Khoản 2 Điều 14

Bị sửa đổi bởi Quyết định 09/2018/QĐ- UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2016/QĐ- UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15/4/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýBùi Quang Cẩm
       Ngày ban hành09/01/2019
       Ngày hiệu lực09/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nam

           • 09/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực