Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 97/2013/QĐ-UBND quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi 97/2013/QĐ-UBND người hoạt động không chuyên trách Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND mức khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi 97/2013/QĐ-UBND người hoạt động không chuyên trách Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2017/QĐ-UBND

Nam, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 97/2013/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đi với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tdân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, slượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, t dân phtrên địa bàn tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 1:

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách tại thôn loại 1, loại 2 (thuộc xã, thị trấn) được bố trí không quá 04 người; tại các thôn, t dân phcòn lại không quá 03 người.

- Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của cảnh sát khu vực) được bố trí 01 Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố; 01 Tổ phó tổ bảo vệ dân phố.

2. Sửa đổi khoản 3, Điều 1 về chế độ bảo hiểm y tế (BHYT):

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (không có thẻ BHYT bắt buộc) được hỗ trợ đóng BHYT bằng 3% mức lương cơ sở.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 2:

a) Không bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

b) Khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm nhiều chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, để thực hiện bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp năng lực, tiêu chuẩn chuyên môn, địa bàn phụ trách và đạt mục tiêu số lượng người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 và Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh nào được hưởng 100% phụ cấp của chức danh đó. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cũng được hưởng 100% phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quy định về chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/8/2017).

2. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị hoặc vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - BTư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2017
Ngày hiệu lực27/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2018
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi 97/2013/QĐ-UBND người hoạt động không chuyên trách Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi 97/2013/QĐ-UBND người hoạt động không chuyên trách Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành17/08/2017
       Ngày hiệu lực27/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2018
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi 97/2013/QĐ-UBND người hoạt động không chuyên trách Hà Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi 97/2013/QĐ-UBND người hoạt động không chuyên trách Hà Nam