Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Hà Nam 2017 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 76/QĐ-UBND 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Hà Nam 2017 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét Tờ trình số 1758/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thng nhất của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

1. Mức thu học phí

1.1. Đối với thành phố Phủ Lý:

- Khu vực thành thị: Gồm các phường của thành phố.

- Khu vực nông thôn: Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

a) Giáo dục mầm non:

- Khu vực thành thị: 120 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 65 000 đ/ tháng/học sinh.

b) Trung học cơ sở:

- Khu vực thành thị: 90 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 55 000 đ/ tháng/học sinh.

c) Trung học phổ thông (THPT):

- Khu vực thành thị: 105 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 70 000 đ/ tháng/học sinh.

d) Học viên GDTX cấp THPT:

- Khu vực thành thị: 105 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 70 000 đ/ tháng/học sinh.

1.2. Đối với các huyện:

- Khu vực thành thị gồm 7 thị trấn: Hòa Mạc, Đồng Văn, Quế, Vĩnh Trụ, Bình Mỹ, Ba Sao, Kiện Khê.

- Khu vực nông thôn : Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

a) Giáo dục mầm non:

- Khu vực thành thị: 110 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 65 000 đ/ tháng/học sinh.

b) Trung học cơ sở:

- Khu vực thành thị: 80 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 55 000 đ/ tháng/học sinh.

c) Trung học phổ thông:

- Khu vực thành thị: 90 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 70 000 đ/ tháng/học sinh.

d) Học viên GDTX cấp THPT:

- Khu vực thành thị: 90 000 đ/ tháng/học sinh.

- Khu vực nông thôn: 70 000 đ/ tháng/học sinh.

2. Thời gian thu học phí:

- Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông học phí được thu 9 tháng/ năm.

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, học phí được thu theo số tháng thực học.

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện nhà trường có thể thu một ln cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

3. Học phí học nghề trong các trường phổ thông công lập:

Thực hiện theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên đa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Tài chính,GD&ĐT;
- BTV Tỉnh y;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các sở:
Giáo dục ĐT, Tư pháp;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Hà Nam 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Hà Nam 2017 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực01/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Hà Nam 2017 2018

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND học phí giáo dục mầm non phổ thông công lập Hà Nam 2017 2018