Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND quy định mức phu cấp hàng tháng và chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội với chỉ huy phó quân sự cấp xã và ấp khu đội trương do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng hỗ trợ đóng Bảo hiểm Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ ẤP, KHU ĐỘI TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 58/2010/NĐ-CP">85/2010/TT-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng và chế độ đóng Bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó quân sự cấp xã và ấp, khu đội trưởng như sau:

1. Đối với Chỉ huy phó quân sự cấp xã:

- Được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng và chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Các chế độ phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên, phụ cấp lãnh đạo, trợ cấp một lần, hỗ trợ tiền ăn, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

2. Đối với Ấp, Khu đội trưởng

- Được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do ngân sách đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách và phân cấp quản lý ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị quyết. Giao Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2011/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/08/2011
Ngày hiệu lực 04/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng hỗ trợ đóng Bảo hiểm Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng hỗ trợ đóng Bảo hiểm Tiền Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành 25/08/2011
Ngày hiệu lực 04/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng hỗ trợ đóng Bảo hiểm Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND phụ cấp hàng tháng hỗ trợ đóng Bảo hiểm Tiền Giang

  • 25/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực