Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách để tạo nguồn vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2015

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn vốn phát triển Ninh Bình 2013 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017 và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn vốn phát triển Ninh Bình 2013 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỂ TẠO NGUỒN VỐN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 03/10/2013 về việc ban hành một số chính sách ưu tiên áp dụng cho thành phố Ninh Bình để đẩy mạnh phát triển đô thị đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chính sách để tạo nguồn vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình giai đoạn 2013-2015, cụ thể như sau:

1. Đồng ý để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá giá trị quyền sử dụng của 03 khu đất: Khu đô thị mới Trung tâm Quảng trường (97 lô, tổng diện tích 16.674m2); Khu Viên Nha, phường Ninh Khánh (tổng diện tích 112.380m2); Khu đất phía Đông Bắc Trụ sở UBND xã Ninh Nhất (tổng diện tích 154.000m2). Tổng số tiền thu được từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất của 3 khu đất trên, sau khi trừ kinh phí giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng (không quá 35%); trích Quỹ phát triển đất (15%), số còn lại phân chia 100% cho ngân sách thành phố Ninh Bình.

2. Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh, hỗ trợ thêm kinh phí cho sự nghiệp môi trường đô thị của thành phố Ninh Bình không quá 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14/10/2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và được áp dụng từ năm ngân sách 2013.

Các nội dung quy định tại Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương khác với Nghị quyết này thì được áp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện chính sách trên.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ thành ủy Ninh Bình;
- TT HĐND, UBND thành phố Ninh Bình;
- Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực24/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn vốn phát triển Ninh Bình 2013 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn vốn phát triển Ninh Bình 2013 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành14/10/2013
        Ngày hiệu lực24/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn vốn phát triển Ninh Bình 2013 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách tạo nguồn vốn phát triển Ninh Bình 2013 2015