Quyết định 109/QĐ-UBND

Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2016 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT, các VP
;
PH/01

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NINH BÌNH

1

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tnh Ninh Bình

31/12/2016

2

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

3

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Nghị quyết

36/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Quy định mức học phí, học phí nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

5

Nghị quyết

29/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND tnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí nghề, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm 2010 - 2011 đến năm 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

6

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND

15/12/2011

Quy định mức học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014-2015

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2015

7

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đi với hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 -2016

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012-2016

17/12/2014

8

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

17/4/2012

Về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012-2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

9

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 -2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

10

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản tại quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tnh Ninh Bình

31/12/2016

11

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND

20/12/2012

Về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

12

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND

20/7/2013

Về việc ban hành một số chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013 - 2016

Hết thời hạn có hiệu lực thi hành được quy định trong văn bản

31/12/2016

13

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND

20/7/2013

Về việc ban hành một số chính sách để tạo nguồn vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình giai đoạn 2013-2015

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

14

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về việc ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

31/12/2016

15

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND

16/7/2014

Về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu tiền từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

16

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình

04/8/2016

17

Nghị quyết

36/2014/NQ-HĐND

17/12/2014

Về việc sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

18

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

22/7/2015

Về việc sửa đổi mức thu phí tại Điểm g Khoản 3 Mục A Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, qun lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

31/12/2016

19

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

20

Nghị quyết

26/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" giai đoạn 2011 -2016

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

21

Nghị quyết

30/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

22

Nghị quyết

32/2015/NQ-HĐND

10/12/2015

Về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

Hết hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

1

Quyết định

3159/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chng lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

2

Quyết định

3161/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

3

Quyết định

3162/2004/QĐ-UB

23/12/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

4

Quyết định

573/2005/QĐ-UB

07/4/2005

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên đa bàn tỉnh Ninh Bình

19/8/2016

5

Quyết định

1405/2008/QĐ-UBND

24/7/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định s31/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

28/11/2016

6

Quyết định

1509/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công thương Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

15/01/2016

7

Quyết định

1634/2008/QĐ-UBND

03/9/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

30/7/2016

8

Quyết định

1892/2008/QĐ-UBND

16/10/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

12/02/2016

9

Quyết định

2290/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 573/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích tngân sách tỉnh cho vay xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/8/2016

10

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

10/4/2016

11

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

04/9/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài chính Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

12

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

13

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

19/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Ninh Bình

17/4/2016

14

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thủy sản Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

15

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

15/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

16

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

18/3/2011

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/8/2016

17

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

29/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

16/01/2016

18

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

12/9/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

19

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

31/5/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/8/2016

20

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

04/7/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thú y Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

21

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

09/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Xây dựng Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

10/4/2016

22

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

17/01/2013

Về việc ban hành Quy chế phi hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/10/2016

23

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

03/4/2015

V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh V/v Quy đnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/4/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tên gọi và Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 21/10/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa trên đa bàn tỉnh Ninh Bình.

21/10/2016

2

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

08/01/2013

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình

Khoản 3, Khoản 4, Điều 3, Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xem xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

16/7/2016

3

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

26/9/2014

V/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Sửa đổi, bổ sung giá xe máy tại Phụ lục số 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và sửa đổi, bổ sung xe ô tô tại Phụ lục số 02 Bảng giá xe ô tô lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01/11/2016

4

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

30/01/2015

Ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Điểm a Khoản 24 Chương I Phần A; Điểm b Khoản 24 Chương I Phần A; Khoản 31 Chương I Phần A; Khoản 5 Chương II Phần A Phụ lục số 3 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình V/v sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

14/11/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2017
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu109/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Chung Phụng
       Ngày ban hành15/02/2017
       Ngày hiệu lực15/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017

           • 15/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực