Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức học phí, học phí nghề, học phí môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND học phí nghề tự chọn mầm non phổ thông 2010 - 2015 Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017 và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND học phí nghề tự chọn mầm non phổ thông 2010 - 2015 Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2010/NQ-HĐND NGÀY 24/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ, HỌC PHÍ NGHỀ, HỌC PHÍ HỌC CÁC MÔN TỰ CHỌN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 CỦA TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 113/Tr-UBND ngày 30/11/2011 về việc điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tại Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình như sau:

- Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Đơn vị tính: đồng/HS/tháng

STT

Ngành học

Khu vực thành thị

Khu vực nông thôn

Khu vực miền núi

1

Đối với hệ công lập

 

 

 

a

Mầm non

 

 

 

 

- Nhà trẻ

95.000

60.000

40.000

 

- Mẫu giáo

80.000

50.000

35.000

b

Trung học cơ sở

75.000

40.000

30.000

c

Trung học phổ thông

90.000

60.000

35.000

2

Đối với hệ bán công

 

 

 

a

Trường THPT bán công

175.000

120.000

70.000

b

Lớp bán công trong trường THPT công lập

130.000

90.000

55.000

3

Đối với hệ bổ túc văn hóa

 

 

 

a

Bổ túc THCS

75.000

40.000

30.000

b

Bổ túc THPT

120.000

105.000

90.000

- Từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015, hàng năm, căn cứ mức tăng bình quân chỉ số giá tiêu dùng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh các mức thu học phí cho phù hợp.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/12/2011, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình thông qua và được áp dụng từ năm học 2012-2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2011
Ngày hiệu lực25/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND học phí nghề tự chọn mầm non phổ thông 2010 - 2015 Ninh Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND học phí nghề tự chọn mầm non phổ thông 2010 - 2015 Ninh Bình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu29/2011/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
     Người kýNguyễn Tiến Thành
     Ngày ban hành15/12/2011
     Ngày hiệu lực25/12/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND học phí nghề tự chọn mầm non phổ thông 2010 - 2015 Ninh Bình

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND học phí nghề tự chọn mầm non phổ thông 2010 - 2015 Ninh Bình