Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013-2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị 2013 2016 Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017 và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị 2013 2016 Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ TAM ĐIỆP THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ, GIAI ĐOẠN 2013-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 05/7/2013 về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013-2016, cụ th như sau:

1. Cho phép UBND thị xã Tam Điệp quy hoạch 03 khu đất thuộc xã Quang Sơn, phường Tây Sơn, phường Tân Bình diện tích 150 ha gồm: 40ha đất ở đô thị; 27,5ha đất ở nông thôn; 82,5ha đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng, đất khác và quy hoạch 20ha đất xen kẹt trong khu dân cư trên địa bàn thị xã Tam Điệp thành đất ở để đấu giá giá trị quyền sử dụng đất theo quy định, tổng diện tích là 170 ha, cụ th:

- Khu dân cư tổ 1 phường Tây Sơn diện tích 75 ha;

- Khu dân cư mới xã Quang Sơn diện tích 55 ha;

- Khu Ao cá, phường Tân Bình diện tích 20 ha;

- Đất xen kẹt trong khu dân cư diện tích 20 ha.

Toàn bộ kinh phí thu được từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí GPMB, đầu tư xây dựng CSHT không vượt quá 35% và trích 15% để lập Quỹ phát triển đất theo quy định) được phân chia theo tỷ lệ 80% cho ngân sách thị xã Tam Điệp và 20% cho ngân sách cấp xã nơi có đất đấu giá.

2. Nguồn thu từ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã Tam Điệp được phân chia như sau:

a) Thuế Tài nguyên (không bao gồm tài nguyên nước) thu từ các Doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Doanh nghiệp nhà nước địa phương, Doanh nghiệp có vn đu tư nước ngoài, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức kinh doanh khác khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã Tam Điệp:

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh:

+ Năm 2013: Ngân sách tỉnh 40%, ngân sách thị xã Tam Điệp 60%.

+ Từ năm 2014-2016: Ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách thị xã Tam Điệp: Ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

b) Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Doanh nghiệp nhà nước địa phương, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức kinh doanh khác khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã tam Điệp:

Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh:

+ Năm 2013: Ngân sách tỉnh 40%, ngân sách thị xã Tam Điệp 60%.

+ Từ năm 2014-2016: Ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách thị xã Tam Điệp: Ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

3. Được hưởng từ nguồn vượt thu (nếu có) như sau:

Hàng năm, ngân sách tỉnh cấp lại không quá 15% so vượt thu sau khi đã đlại theo quy định và không quá 50% tổng số vượt thu của các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Tam Điệp do Cục Thuế tỉnh quản lý.

4. Ưu tiên phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ các chương trình đầu tư cho nông nghiệp, tăng tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung để thị xã triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

5. Khuyến khích thị xã Tam Điệp huy động các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013-2016.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/7/2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và được áp dụng từ năm ngân sách 2013.

Các nội dung quy định tại Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phân cp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 sửa đổi bổ sung một số khoản quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khác với Nghị quyết này thì được áp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện chính sách trên.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh; Đài PT và TH tỉnh; Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2013
Ngày hiệu lực30/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị 2013 2016 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị 2013 2016 Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành20/07/2013
        Ngày hiệu lực30/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị 2013 2016 Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị 2013 2016 Ninh Bình