Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương kèm theo Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi phân chia ngân sách các cấp Ninh Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chi tỷ lệ phần trăm ngân sách tỉnh Ninh Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi phân chia ngân sách các cấp Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2012/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN TẠI QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2010/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002, Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 12/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1.5 Khoản 1 Mục VIII:

“1.5. Thuế bảo vệ môi trường (không bao gồm khoản thu thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động xuất, nhập khẩu) phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 100%”.

2. Sửa đổi, bổ sung các Khoản 2.1, Khoản 2.2, Khoản 2.6, Khoản 2.7 Khoản 2 Mục VIII:

“2.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phân chia cho ngân sách cấp huyện 30%, ngân sách cấp xã 70%.

2.2. Thuế Tài nguyên:

- Thuế Tài nguyên nước: Phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 100%;

- Thuế Tài nguyên khác (không bao gồm thuế tài nguyên nước):

+ Thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức có sản xuất kinh doanh khác, đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 100%.

+ Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức có sản xuất kinh doanh khác, đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp huyện theo quy định của pháp luật phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 40%; ngân sách cấp huyện 50%; ngân sách cấp xã 10%.

2.6. Phí tham quan danh lam thắng cảnh

- Thu từ đấu giá gói thầu quyền thu phí tại hai tuyến du lịch Đình Các - Tam Cốc và Bích Động - Động Tiên - Xuyên Thủy Động thuộc khu du lịch Tam Cốc - Bích Động phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 100%.

- Phí tham quan danh lam thắng cảnh (không gồm hai tuyến du lịch Đình Các-Tam Cốc và Bích Động - Động Tiên - Xuyên Thủy Động thuộc khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 50%, ngân sách cấp huyện 30%, ngân sách cấp xã 20%.

2.7. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

- Thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức có sản xuất kinh doanh khác, đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 100%.

- Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức có sản xuất kinh doanh khác, đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp huyện theo quy định của pháp luật phân chia như sau:

+ Đối với các huyện Nho Quan, Gia Viễn và thị xã Tam Điệp: Phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 30%, ngân sách cấp huyện 50%, ngân sách cấp xã 20%.

+ Đối với các huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn và thành phố Ninh Bình: Phân chia cho ngân sách cấp tỉnh 30%, ngân sách cấp huyện 30%, ngân sách cấp xã 40%”.

3. Sửa đổi nội dung vượt thu tiền sử dụng đất tại Mục IX

“Vượt thu tiền sử dụng đất: Cấp lại 80% cho các huyện, thị xã, thành phố”.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/12/2012, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và thực hiện từ năm ngân sách 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi phân chia ngân sách các cấp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi phân chia ngân sách các cấp Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi phân chia ngân sách các cấp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu chi phân chia ngân sách các cấp Ninh Bình