Quyết định 28/2009/QĐ-UBND

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 545/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức bộ máy biên chế đơn vị Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2009/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLB-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình.

2. Quy định này áp dụng đối với Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình, các đơn vị trực thuộc Chi cục, các cá nhân và đơn vị khác có liên quan.

Điều 2. Vị trí

Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm.

Chi cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Chương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; quản lý lâm sản và bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; phương án, dự án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương;

c) Đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chính sách sau khi được ban hành; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản ở địa phương.

đ) Đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định những chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ bảo vệ rừng ở địa phương.

2. Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng ở địa phương:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

b) Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

c) Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn; trực tiếp tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý;

d) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, kể cả lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

3. Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

a) Kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

b) Chỉ đạo và tổ chức, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong lực lượng kiểm lâm địa phương và trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi nòng bị xâm hại.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương.

5. Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm:

a) Quản lý, chỉ đạo hoạt động các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương;

c) Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động của kiểm lâm địa phương.

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở và sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do đơn vị tổ chức thực hiện.

10. Quản lý tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

11. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lĩnh vực được phân công; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo: Có Chi cục trưởng và có từ 01 đến 02 Phó Chi cục trưởng;

Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Chi cục.

Phó Chi cục trưởng là người giúp việc cho Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thực hiện chế độ chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Pháp chế, Thanh tra;

- Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng, Bảo tồn thiên nhiên.

b) Các đơn vị trực thuộc:

- Hạt Kiểm lâm Nho Quan;

- Hạt Kiểm lâm Tam Điệp;

- Trạm Kiểm lâm Kim Sơn;

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng;

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long.

Điều 6. Biên chế

Biên chế và lao động của Chi cục Kiểm lâm nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng và tình hình thực tế của địa phương ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các Hạt kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo Chi cục kiểm lâm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo việc thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm căn cứ Quyết định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, ban hành nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn và tương đương; tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 9. Sửa đổi và bổ sung quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2009
Ngày hiệu lực07/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Quốc Trị
        Ngày ban hành28/10/2009
        Ngày hiệu lực07/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình