Quyết định 545/QĐ-UBND

Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 545/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức bộ máy biên chế đơn vị Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Văn bản Quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 3159/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình.

2. Quyết định số 3161/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

3. Quyết định số 3162/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thủy Lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

4. Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình.

5. Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thủy Sản Ninh Bình.

6. Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tchức và biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Bình.

7. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Ninh Bình.

8. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Thú y Ninh Bình.

Lý do: Theo quy định tại Khoản 26, Điều 2, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thm quyn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bãi bỏ các Quyết định trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kim tra Văn bản, Bộ tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP3, VP7.
LQ/14-TCBM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 545/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu545/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 545/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 545/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức bộ máy biên chế đơn vị Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 545/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức bộ máy biên chế đơn vị Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu545/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Chung Phụng
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực22/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 545/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức bộ máy biên chế đơn vị Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 545/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức bộ máy biên chế đơn vị Sở Nông nghiệp Ninh Bình 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực