Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm nộp ngân sách nhà nước Ninh Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND mức thu miễn giảm thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Ninh Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm nộp ngân sách nhà nước Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo; Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi; Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật con nuôi; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư số 74/2011/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường">158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Thông tư số 174/2007/NĐ-CP">39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ; Thông tư 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng, bán đấu giá tài sản; Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 08/7/2014 về ban hành quy định mức thu, tỷ lệ % nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Có Quy định chi tiết kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/7/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 15 Mục I Danh mục Phí đấu giá ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu và nộp ngân sách nhà nước của khoản thu phí tham quan danh lam thắng cảnh các tuyến du lịch Đình Các - Tam Cốc và Bích Động - Động Tiên - Xuyên Thủy Động tại điểm a, điểm b Khoản 3 Mục I Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí tại Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ THU CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu

Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước

A. CÁC KHOẢN PHÍ

 

 

 

 

1. Phí sử dụng lề đường bến bãi, mặt nước

 

 

10%

90%

- Phí sử dụng lề đường ở khu vực quy hoạch dừng xe

Đồng/lần/xe

5.000

 

 

- Phí sử dụng bến tập kết vật liệu

Đồng/năm

Mức thu 1 năm=1,5%x80% giá mặt đất SXKD phi nông nghiệp cùng vị trí (1m2) do UBND tỉnh quy định hàng năm (x) diện tích (m2) bến chiếm đỗ

 

 

- Phí sử dụng bãi tập kết vật liệu

Đồng/năm

Mức thu 1 năm=1,5% giá mặt đất SXKD phi nông nghiệp cùng vị trí (1m2) do UBND tỉnh quy định hàng năm (x) diện tích (m2) bãi chiếm đỗ

 

 

2. Phí vệ sinh

 

 

100%

0%

a) Đối với cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

- Khu vực các xã

Đồng/người/tháng

3.000

 

 

- Khu vực thị trấn, các phường thuộc thị xã Tam Điệp thành phố Ninh Bình

Đồng/người/tháng

5.000

 

 

- Đối với các hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ

Đồng/hộ/tháng

50.000

 

 

- Đối với các khu vực trường học, trường mầm non, Trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp

Đồng/đơn vị/tháng

70.000

 

 

b) Đối với cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh ăn uống

Đồng/m3 rác

100.000

 

 

c) Đối với nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, nhà ga, bến tàu, bến xe

Đồng/m3 rác

100.000

 

 

d) Đối với công trình xây dựng

Đồng/m3 rác

150.000

 

 

3. Phí tham quan danh lam thắng cảnh

 

 

 

 

- Miễn thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Giảm 50% phí tham quan đối với người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng; trẻ em từ 6-15 tuổi, người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

 

 

 

a) Tuyến Bích Động- Động Tiên-Xuyên Thủy Động

Đồng/người/lượt

 

100%

0%

- Người lớn

 

20.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

10.000

 

 

b) Tuyến Đình Các-Tam Cốc

Đồng/người/lượt

 

100%

0%

- Người lớn

 

20.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

10.000

 

 

c) Tuyến 1 khu hang động du lịch Tràng An

Đồng/người/lượt

 

90%

10%

- Người lớn

 

80.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

40.000

 

 

d) Tuyến Thạch Bích - Thung Nắng

Đồng/người/lượt

 

80%

20%

- Người lớn

 

20.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

10.000

 

 

đ) Tuyến Vân Trình - Kênh Gà

Đồng/người/lượt

 

80%

20%

- Người lớn

 

20.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

10.000

 

 

e) Phí danh lam áp dụng cho người đi bộ tham quan du lịch hang động Vân Trình

Đồng/người/lượt

 

80%

20%

- Người lớn

 

10.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

5.000

 

 

f) Tuyến Vân Long-Gia Vân

Đồng/người/lượt

 

50%

50%

- Người lớn

 

20.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

10.000

 

 

g) Phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư

Đồng/người/lượt

 

50%

50%

- Người lớn

 

10.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

5.000

 

 

h) Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt

Đồng/người/lượt

 

80%

20%

- Người lớn

 

20.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

10.000

 

 

i) Hang Bụt

Đồng/người/lượt

 

80%

20%

- Người lớn

 

10.000

 

 

- Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên), Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Người khuyết tật nặng

 

5.000

 

 

4. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

90%

10%

- Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

đồng/báo cáo

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

5.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

6.500.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

12.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

14.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

17.000.000

 

 

- Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng

 

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

6.900.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

8.500.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

15.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

16.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

25.000.000

 

 

- Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

7.500.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

9.500.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

17.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

18.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

25.000.000

 

 

- Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

7.800.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

9.500.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

17.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

18.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

24.000.000

 

 

- Nhóm 5: Dự án Giao thông

 

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

8.100.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

10.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

18.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

20.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

25.000.000

 

 

- Nhóm 6: Dự án Công nghiệp

 

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

8.400.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

10.500.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

19.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

20.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

26.000.000

 

 

- Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6)

 

 

 

 

+ Tổng vốn đầu tư ≤ 50 tỷ VNĐ

 

5.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 50 tỷ và ≤ 100 tỷ VNĐ

 

6.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 100 tỷ và ≤ 200 tỷ VNĐ

 

10.800.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 200 tỷ và ≤ 500 tỷ VNĐ

 

12.000.000

 

 

+ Tổng vốn đầu tư > 500 tỷ VNĐ

 

15.600.000

 

 

* Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường: Mức thu tính bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

 

 

 

 

5. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Đồng/lượt/xe

 

 

 

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng do Nhà nước đầu tư

 

 

90%

10%

a) Trông giữ Xe đạp

 

 

 

 

- Đối với các địa điểm là bệnh viện, trường học.

 

 

 

 

Ban ngày

 

1.000

 

 

Ban đêm

 

2.000

 

 

- Đối với địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thường có nhu cầu gửi xe nhiều giờ.

 

 

 

 

Ban ngày

 

2.000

 

 

Ban đêm

 

3.000

 

 

- Các địa điểm khác còn lại

 

 

 

`

Ban ngày

 

1.000

 

 

Ban đêm

 

2.000

 

 

b) Trông giữ Xe máy

 

 

 

 

- Đối với các địa điểm là bệnh viện, trường học.

 

 

 

 

Ban ngày

 

2.000

 

 

Ban đêm

 

3.000

 

 

- Đối với địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thường có nhu cầu gửi xe nhiều giờ

 

 

 

 

Ban ngày

 

3.000

 

 

Ban đêm

 

4.000

 

 

- Các địa điểm khác còn lại

 

 

 

 

Ban ngày

 

2.000

 

 

Ban đêm

 

3.000

 

 

c) Trông giữ Ô tô

 

 

 

 

- Đối với các địa điểm là bệnh viện, trường học, chợ.

 

 

 

 

+ Xe ô tô dưới 5 chỗ ngồi

 

 

 

 

Ban ngày

 

5.000

 

 

Ban đêm

 

10.000

 

 

+ Xe ô tô từ 6 đến 15 chỗ ngồi, xe tải dưới 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

 

8.000

 

 

Ban đêm

 

15.000

 

 

+ Xe khách trên 15 chỗ ngồi, xe tải trên 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

 

10.000

 

 

Ban đêm

 

20.000

 

 

- Đối với địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thường có nhu cầu gửi xe nhiều giờ.

 

 

 

 

+ Xe ô tô dưới 5 chỗ ngồi

 

 

 

 

Ban ngày

 

15.000

 

 

Ban đêm

 

20.000

 

 

+ Xe ô tô trên 5 chỗ đến 15 chỗ ngồi, xe tải dưới 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

 

20.000

 

 

Ban đêm

 

25.000

 

 

+ Xe khách trên 15 chỗ ngồi, xe tải trên 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

 

25.000

 

 

Ban đêm

 

30.000

 

 

- Các địa điểm khác còn lại (áp dụng cho tất cả các loại ô tô)

 

 

 

 

Ban ngày

 

10.000

 

 

Ban đêm

 

20.000

 

 

6. Phí qua đò

 

 

 

 

a) Phí qua đò ngang

 

 

90%

10%

Miễn thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

 

 

 

 

* Cự ly <=100m

 

 

 

 

- Hành khách qua đò

Đồng/lượt

2.000

 

 

- Hành khách có đem theo xe đạp

Đồng/lượt

3.000

 

 

- Hành khách đem theo xe máy

Đồng/lượt

5.000

 

 

- Hàng hóa mang theo (gồng, gánh, lai, thồ)

Đồng/gánh, bao

2.000

 

 

* Cự ly từ 100m đến 500m

 

 

 

 

- Hành khách qua đò

Đồng/lượt

3.000

 

 

- Hành khách có đem theo xe đạp

Đồng/lượt

5.000

 

 

- Hành khách đem theo xe máy

Đồng/lượt

7.000

 

 

- Hàng hóa mang theo (gồng, gánh, lai, thồ)

Đồng/gánh, bao

3.000

 

 

* Cự ly > 500m

 

 

 

 

- Hành khách qua đò

Đồng/lượt

5.000

 

 

- Hành khách có đem theo xe đạp

Đồng/lượt

7.000

 

 

- Hành khách đem theo xe máy

Đồng/lượt

10.000

 

 

- Hàng hóa mang theo (gồng, gánh, lai, thồ)

Đồng/gánh, bao

3.000

 

 

b) Phí qua đò dọc

Đồng/chuyến đò (cả đi và về; số lượng chở không quá 4 người/chuyến đò)

 

 

 

* Miễn thu trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 50% đối với trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên).

 

 

 

 

- Tuyến Đình các-Tam Cốc (6Km)

 

 

100%

0%

Người lớn

 

80.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

40.000

 

 

- Tuyến Bích động - Xuyên Thủy động (2,5Km)

 

 

100%

0%

Người lớn

 

30.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

15.000

 

 

- Tuyến Thạch Bích - Thung Nắng

 

 

90%

10%

Người lớn

 

60.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

30.000

 

 

- Tuyến Vân Long - Gia Vân (6Km)

 

 

90%

10%

Người lớn

 

60.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

30.000

 

 

- Tuyến Vân Trình - Kênh Gà (7Km) sử dụng phương tiện máy

Đồng/người/chuyến (cả đi và về)

 

90%

10%

Người lớn

 

35.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

17.000

 

 

- Tuyến 1 khu hang động Tràng An

đồng/người/chuyến cả đi và về số lượng không quá 4 người

 

90%

10%

Người lớn

 

70.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

35.000

 

 

- Tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt

Đồng/chuyến
(cả đi và về)

 

90%

10%

Người lớn

 

100.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

50.000

 

 

- Tuyến Hang Bụt

Đồng/chuyến
(cả đi và về)

 

90%

10%

Người lớn

 

50.000

 

 

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

 

25.000

 

 

Trong trường hợp khách du lịch đi với số lượng ít hơn số quy định, đơn vị quản lý bến đò vẫn phải bố trí thuyền để phục vụ khách

 

 

 

 

7. Phí qua cầu phao bến phà Đồng Chưa, huyện Gia Viễn

 

 

100%

0%

a) Hành khách đi qua cầu phao bằng các phương tiện

 

 

 

 

- Xe đạp lai, thồ hàng hóa

Đồng/lượt

2.000

 

 

- Xe máy

3.000

 

 

- Xe máy lai, thồ hàng hóa, xe lôi

5.000

 

 

b) Các phương tiện vận tải đi qua cầu phao

 

 

 

 

- Xe lam, máy vò lúa

10.000

 

 

- Xe con từ 4 đến 7 chỗ ngồi, máy cày, máy gặt

15.000

 

 

- Xe khách từ 8 đến 16 chỗ ngồi, xe tải trọng lượng dưới 2,5 tấn

20.000

 

 

- Xe khách từ trên 16 đến 24 chỗ ngồi, xe tải có trọng lượng trên 2,5 tấn đến 3,5 tấn

25.000

 

 

- Xe khách từ trên 24 đến 29 chỗ ngồi, xe tải có trọng lượng trên 3,5 tấn đến 5 tấn

30.000

 

 

- Xe khách từ trên 29 đến 35 chỗ ngồi, xe tải có trọng lượng trên 5 tấn đến 8 tấn

35.000

 

 

- Xe khách từ trên 35 đến 50 chỗ ngồi, xe tải có trọng lượng trên 8 tấn đến 12 tấn

40.000

 

 

- Xe tải có trọng lượng trên 12 tấn đến 15 tấn

50.000

 

 

Không thu phí đối với hành khách trên xe ô tô chở khách

 

 

 

 

c) Trong mùa mưa lũ không sử dụng cầu phao mà sử dụng thuyền chở khách qua sông thì áp dụng theo mức Phí đò ngang

 

 

 

 

8. Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

 

 

 

 

a) Đối với chất thải rắn thông thường phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề

đồng/tấn

40.000

25%

75%

b) Đối với chất thải rắn nguy hại

đồng/tấn

6.000.000

50%

50%

9. Phí chợ

 

 

90%

10%

a) Chợ do huyện, thị xã quản lý

 

 

 

 

- Đối với người bán không thường xuyên, không cố định

Đồng/lượt

 

 

 

+ Người gồng, gánh

 

2.000

 

 

+ Người lai thồ bằng xe đạp

 

3.000

 

 

+ Ô tô chở hàng

 

40.000

 

 

+ Các phương tiện khác

 

7.000

 

 

- Đối với hộ đặt cửa hàng buôn bán cố định

Đồng/m2/tháng

 

 

 

+ Vị trí 1

 

30.000

 

 

+ Vị trí 2

 

20.000

 

 

b) Chợ do xã, phường, thị trấn quản lý

 

 

 

 

- Đối với người buôn bán không thường xuyên

Đồng/lượt

 

 

 

+ Người gồng, gánh

 

1.000

 

 

+ Người lai, thồ bằng xe đạp

 

2.000

 

 

+ Ô tô chở hàng

 

30.000

 

 

+ Các phương tiện khác

 

6.000

 

 

- Đối với hộ đặt cửa hàng buôn bán cố định

Đồng/m2/tháng

10.000

 

 

c) Chợ do thành phố Ninh Bình quản lý

 

 

 

 

- Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định

Đồng/lượt

 

 

 

+ Người gồng, gánh

 

3.000

 

 

+ Người lai, thồ bằng xe đạp

 

5.000

 

 

+ Ô tô chở hàng

 

50.000

 

 

+ Các phương tiện khác

 

8.000

 

 

- Đối với hộ đặt cửa hàng buôn bán cố định

Đồng/m2/tháng

 

 

 

+ Vị trí 1

 

80.000

 

 

+ Vị trí 2

 

60.000

 

 

+ Vị trí 3

 

40.000

 

 

10. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất

Đồng/m2

 

90%

10%

- Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn

 

1.000

 

 

- Khu vực nông thôn

 

500

 

 

11. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Đồng/01 bộ hồ sơ

 

10%

90%

a) Đối với trường hợp lập hồ sơ cấp quyền sử dụng đất làm nhà ở (chỉ áp dụng đối với đối tượng có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định)

 

 

 

 

- Cấp mới

 

 

 

 

+ Khu vực thị xã, thị trấn, thành phố

 

500.000

 

 

+ Khu vực Nông thôn

 

100.000

 

 

- Đổi lại

 

 

 

 

+ Khu vực thị xã, thị trấn, thành phố

 

250.000

 

 

+ Khu vực Nông thôn

 

50.000

 

 

b) Đối với trường hợp đất để sản xuất kinh doanh (chỉ áp dụng đối với đối tượng có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định)

 

-

 

 

- Cấp mới

 

-

 

 

+ Khu vực thị xã, thị trấn, thành phố

 

1.000.000

 

 

+ Khu vực Nông thôn

 

500.000

 

 

- Đổi lại

 

 

 

 

+ Khu vực thị xã, thị trấn, thành phố

 

500.000

 

 

+ Khu vực Nông thôn

 

250.000

 

 

12. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Đồng/hồ sơ/lần khai thác

100.000

30%

70%

13. Phí thư viện

 

 

100%

0%

- Phí thẻ mượn, đọc tài liệu

Đồng/thẻ/năm

 

 

 

+ Người lớn

 

10.000

 

 

+ Trẻ em; các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng theo quy định của Chính phủ

 

5.000

 

 

+ Miễn phí đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của Chính phủ

 

 

 

 

14. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

Đồng/01 lần thẩm định

2.000.000

75%

25%

15. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

80%

20%

a) Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Đồng/01 đề án

 

 

 

- Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm

 

200.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

 

550.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

 

1.300.000

 

 

- Đối với đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

 

2.500.000

 

 

b) Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

Đồng/01 đề án, báo cáo

 

 

 

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm

 

300.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

 

900.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm

 

2.200.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

 

4.200.000

 

 

c) Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

Đồng/1 lần đề án, báo cáo

 

 

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm

 

300.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

 

900.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm

 

2.200.000

 

 

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm

 

4.200.000

 

 

d) Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

 

Bằng 50% mức thu quy định tại điểm a, b, c Mục 15 Phần A

 

 

16. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

Đồng/01 báo cáo

 

80%

20%

a) Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm

 

200.000

 

 

b) Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

 

700.000

 

 

c) Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

 

1.700.000

 

 

d) Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm

 

3.000.000

 

 

đ) Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

 

Bằng 50% mức thu quy định tại Điểm a, b, c, d Mục 16 Phần A

 

 

17. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

Đồng/hồ sơ

 

80%

20%

- Trường hợp thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề lần đầu

 

700.000

 

 

- Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

 

350.000

 

 

18. Phí sử dụng đường bộ (đối với xe mô tô)

Nghìn đồng/xe/năm

 

 

Tỷ lệ (%) nộp quỹ bảo trì đường bộ địa phương

a) Loại xe mô tô có dung tích xi lanh đến 100 cm3

 

 

 

 

- Đối với các phường; thị trấn

đồng/xe/năm

50.000

10%

90%

- Đối với các xã

đồng/xe/năm

50.000

20%

80%

b) Loại xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm3

 

 

 

 

- Đối với các phường; thị trấn

đồng/xe/năm

100.000

10%

90%

- Đối với các xã

đồng/xe/năm

100.000

20%

80%

c) Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xi lanh

 

 

 

 

- Đối với các phường; thị trấn

đồng/xe/năm

2.160.000

10%

90%

- Đối với các xã

đồng/xe/năm

2.160.000

20%

80%

19. Phí đấu giá

 

 

 

 

19.1. Phí đấu giá tài sản (không bao gồm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá thực hiện)

 

 

 

 

a) Đối với người có tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán được tài sản thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

 

 

 

 

- Dưới 50.000.000 đồng

 

5% giá trị tài sản bán được

 

 

- Từ 50.000.000 đồng đến 1 tỷ đồng

 

2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

 

 

- Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

 

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

 

 

- Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

 

34,75 triệu đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

 

 

- Trên 20 tỷ đồng

 

49,75 triệu đồng + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá

 

 

b) Tỷ lệ để lại mức thu phí đấu giá tài sản tại Tiết Điểm a Điểm 19.1 Khoản 19 Phần A cho đơn vị thu phí (Đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản)

 

 

90%

10%

19.2. Phí tham gia đấu giá tài sản (không bao gồm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất)

 

 

 

 

a) Mức thu phí tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

 

 

 

 

- Từ 20 triệu đồng trở xuống

đồng/hồ sơ

50.000

 

 

- Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

đồng/hồ sơ

100.000

 

 

- Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

đồng/hồ sơ

150.000

 

 

- Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

đồng/hồ sơ

200.000

 

 

- Trên 500 triệu đồng

đồng/hồ sơ

500.000

 

 

b) Tỷ lệ để lại phí tham gia đấu giá tài sản

 

 

 

 

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

 

90%

10%

- Hội đồng bán đấu giá tài sản

 

 

100%

0%

19.3. Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

 

 

 

 

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (mức thu phí tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm giá trị quyền sử dụng đất để bán đấu giá)

 

 

 

 

- Từ 200 triệu đồng trở xuống

đồng/hồ sơ

100.000

 

 

- Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

đồng/hồ sơ

200.000

 

 

- Trên 500 triệu đồng

đồng/hồ sơ

500.000

 

 

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khác không thuộc quy định tại Tiết Điểm a Điểm 19.3 Khoản 19 Phần A (mức thu phí tham gia đấu giá được quy định tương ứng với diện tích đất để bán đấu giá)

 

 

 

 

- Từ 0,5 ha trở xuống

đồng/hồ sơ

1.000.000

 

 

- Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

đồng/hồ sơ

3.000.000

 

 

- Từ trên 2 ha đến 5 ha

đồng/hồ sơ

4.000.000

 

 

- Từ trên 5 ha

đồng/hồ sơ

5.000.000

 

 

c) Tỷ lệ để lại phí tham gia đấu giá tài sản quy định tại Tiết Điểm a, Tiết Điểm b, Mục 19.3 cho đơn vị thu phí

 

 

100%

0%

20. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Đồng/trường hợp

30.000

80%

20%

21. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 

 

0%

100%

a) Quặng khoáng sản kim loại

 

 

 

 

- Quặng sắt (Laterít)

Đồng/Tấn

60.000

 

 

- Quặng Vàng

Đồng/Tấn

270.000

 

 

- Quặng ăng-ti-moan

Đồng/Tấn

50.000

 

 

- Quặng Thủy ngân

Đồng/Tấn

270.000

 

 

b) Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

- Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...)

Đồng/M3

70.000

 

 

- Đá làm vật liệu thông thường

Đồng/Tấn

3.000

 

 

- Các loại đá khác (đá làm xi măng, đá ong, khoáng chất công nghiệp...)

Đồng/Tấn

3.000

 

 

- Cát các loại (cát đen)

Đồng/M3

4.000

 

 

- Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

Đồng/M3

2.000

 

 

- Đất sét, đất làm gạch, ngói

Đồng/M3

2.000

 

 

- Các loại đất khác

Đồng/M3

2.000

 

 

- Đô-Lô-Mít

Đồng/Tấn

30.000

 

 

- Nước khoáng thiên nhiên

Đồng/M3

3.000

 

 

- Than nâu, than mỡ

Đồng/Tấn

10.000

 

 

- Than khác

Đồng/Tấn

10.000

 

 

* Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng

 

 

 

 

22. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

 

 

 

 

a) Hộ dân cư

 

 

 

 

- Các hộ gia đình thuộc thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp

Đồng/m3

5% giá bán 1m3 nước sạch do UBND tỉnh quy định

10%

90%

- Các hộ gia đình thuộc đô thị loại V (thị trấn Me, thị trấn Thiên Tôn, thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh, thị trấn Nho Quan, thị trấn Yên Ninh, thị trấn Yên Thịnh)

Đồng/m3

3% giá bán 1m3 nước sạch do UBND tỉnh quy định

10%

90%

- Các hộ gia đình tự khai thác nước sạch để sử dụng (trừ những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch)

Đồng/m3

3% giá bán 1m3 nước sạch do UBND tỉnh quy định

15%

85%

b) Các tổ chức

 

 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sản xuất vật chất các đơn vị kinh doanh dịch vụ

Đồng/m3

5% giá bán 1m3 nước sạch do UBND tỉnh quy định

10%

90%

- Các cơ quan, tổ chức tự khai thác nước sạch để sử dụng

Đồng/m3

5% giá bán 1m3 nước sạch do UBND tỉnh quy định

15%

85%

B. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ

 

 

 

 

1. Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân (đối với công việc do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

 

 

a) Lệ phí hộ tịch

 

 

70%

30%

* Miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

 

 

 

 

- Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

 

 

 

 

+ Khai sinh

Đồng/lần

8.000

 

 

+ Kết hôn

Đồng/lần

30.000

 

 

+ Khai tử

Đồng/lần

8.000

 

 

+ Nhận cha, mẹ, con

Đồng/lần

15.000

 

 

+ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Đồng/ 01 bản sao

3.000

 

 

+ Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

Đồng/lần

5.000

 

 

+ Các việc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/lần

8.000

 

 

- Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 

 

 

 

+ Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Đồng/01 bản chính

15.000

 

 

+ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Đồng/01 bản sao

5.000

 

 

+ Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

Đồng/lần

28.000

 

 

- Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

 

+ Khai sinh

Đồng/lần

75.000

 

 

+ Kết hôn

Đồng/lần

1.500.000

 

 

+ Khai tử

Đồng/lần

75.000

 

 

+ Nhận con ngoài giá thú

Đồng/lần

1.500.000

 

 

+ Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

Đồng/01 bản sao

8.000

 

 

+ Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

Đồng/lần

15.000

 

 

+ Các việc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/lần

75.000

 

 

b) Lệ phí đăng ký cư trú

 

 

70%

30%

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

- Đối với việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tại các phường nội thành của thành phố Ninh Bình:

 

 

 

 

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần

15.000

 

 

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần

20.000

 

 

+ Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Đồng/lần

10.000

 

 

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Đồng/lần

8.000

 

 

- Đăng ký và quản lý hộ khẩu tại các khu vực khác:

 

 

 

 

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần

7.000

 

 

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/lần

10.000

 

 

+ Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Đồng/lần

5.000

 

 

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Đồng/lần

4.000

 

 

- Miễn lệ phí đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú thời hạn.

 

 

 

 

c) Lệ phí chứng minh nhân dân (theo mẫu cũ)

 

 

70%

30%

- Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

 

 

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

- Cấp lại, đổi chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân) tại G418 các phường nội thành của thành phố Ninh Bình

Đồng/lần cấp

9.000

 

 

- Cấp lại, đổi chứng minh nhân dân tại các khu vực khác

Đồng/lần cấp

4.000

 

 

* Khi thực hiện cấp chứng minh nhân dân mới (bằng công nghệ mới) thì áp dụng mức thu tại Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh thư nhân dân mới.

 

 

 

 

2. Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng

 

 

10%

90%

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

Đồng/1 giấy phép

75.000

 

 

- Cấp phép xây dựng các công trình khác

Đồng/1 giấy phép

150.000

 

 

- Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng

Đồng/1 giấy phép

15.000

 

 

3. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 

20%

80%

- Cấp mới giấy phép lao động

Đồng/1 giấy phép

600.000

 

 

- Cấp lại giấy phép lao động

Đồng/1 giấy phép

450.000

 

 

4. Lệ phí cấp biển số nhà

 

 

60%

40%

- Cấp mới

Đồng/1 biển số nhà

45.000

 

 

- Cấp lại

Đồng/1 biển số nhà

30.000

 

 

5. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

60%

40%

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

Đồng/1 giấy phép

150.000

 

 

- Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

Đồng/lần gia hạn

75.000

 

 

6. Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

60%

40%

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Đồng/1 giấy phép

150.000

 

 

- Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

Đồng/lần gia hạn

75.000

 

 

7. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

60%

40%

- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đồng/1 giấy phép

150.000

 

 

- Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

Đồng/lần gia hạn

75.000

 

 

8. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

60%

40%

- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Đồng/1 giấy phép

150.000

 

 

- Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

Đồng/lần gia hạn

75.000

 

 

9. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin)

 

 

60%

40%

a) Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng loại đối tượng

 

 

 

 

- Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đồng/lần cấp

150.000

 

 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đồng/lần cấp

300.000

 

 

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

đồng/lần

30.000

 

 

- Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

đồng/bản

3.000

 

 

b) Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

đồng/lần cấp

15.000

 

 

- Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước

 

 

 

 

10. Lệ phí địa chính

 

 

20%

80%

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

 

 

 

 

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

 

+ Cấp mới

Đồng/giấy

100.000

 

 

+ Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Đồng/lần cấp

50.000

 

 

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

 

 

 

 

+ Cấp mới

Đồng/giấy

25.000

 

 

+ Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Đồng/lần cấp

20.000

 

 

- Chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Đồng/lần cấp

28.000

 

 

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/lần cấp

15.000

 

 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Me, thị trấn Thiên Tôn, thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh, thị trấn Nho Quan, thị trấn Yên Ninh, thị trấn Yên Thịnh

 

50% mức thu quy định tại Điểm a Mục 10 phần B

 

 

c) Đối với tổ chức

 

 

 

 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

 

 

+ Cấp mới

Đồng/giấy

500.000

 

 

+ Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/giấy

100.000

 

 

+ Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Đồng/lần cấp

50.000

 

 

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/01 lần

30.000

 

 

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/01 lần

30.000

 

 

d) Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận

 

 

 

 

đ) Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (Trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn)

 

 

 

 

11. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực (đối với hoạt động cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

 

 

75%

25%

Hoạt động điện lực (tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện; quản lý và vận hành nhà máy điện; phân phối và kinh doanh điện) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cấp

Đồng/1 giấy phép

700.000

 

 

12. Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

 

65%

35%

- Cấp mới

Đồng/giấy phép

200.000

 

 

- Cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép)

Đồng/lần cấp

50.000

 

 

13. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

 

 

10%

90%

- Cấp bản sao từ sổ gốc

Đồng/bản

3.000

 

 

- Chứng thực bản sao từ bản chính

 

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản

 

 

- Chứng thực chữ ký

Đồng/trường hợp

10.000

 

 

14. Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo

 

 

80%

20%

- Đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/hồ sơ

80.000

 

 

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

Đồng/hồ sơ

70.000

 

 

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

Đồng/hồ sơ

60.000

 

 

- Xóa đăng ký giao dịch đảm bảo

Đồng/hồ sơ

20.000

 

 

15. Lệ phí Trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

% trên giá tính
Lệ phí Trước bạ

10%

0%

100%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2014
Ngày hiệu lực 01/09/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm nộp ngân sách nhà nước Ninh Bình


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ phần trăm nộp ngân sách nhà nước Ninh Bình