Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012- 2015 kèm theo Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017 và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 7 VÀ ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO VÀ NGƯỜI PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2012-2015 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2012/NQ-HĐND NGÀY 17/4/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 24/11/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012- 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012- 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 7 như sau:

“c) Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của tỉnh:

- Huấn luyện viên trưởng: Mức hỗ trợ tối đa 60.600.000 đồng/người/tháng.

- Huấn luyện viên phó: Mức hỗ trợ tối đa 13.600.000 đồng/người/tháng.

- Trợ lý huấn luyện viên: Mức hỗ trợ tối đa 7.100.000 đồng/người/tháng.”

2. Sửa đổi Điểm e Khoản 1 Điều 8 như sau:

“e) Đối với vận động viên đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của tỉnh:

- Vận động viên là người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam: Được hỗ trợ 6.250.000 đồng/người/tháng để tập luyện ở nước ngoài; được hỗ trợ kinh phí tối đa bằng tiền Việt Nam tương đương 3.750 USD/người/tháng theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán trong thời gian tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền hạng mạnh của tỉnh.

- Đội trưởng: Mức hỗ trợ tối đa 25.600.000 đồng/người/tháng.

- Vận động viên bậc 1: Mức hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng/người/tháng.

- Vận động viên bậc 2: Mức hỗ trợ tối đa 14.000.000 đồng/người/tháng.”

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17/12/2014, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được áp dụng từ ngày 01/01/2014.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, VHTT&DL, Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, VHTT&DL, Nội vụ;
- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP, TX;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao Ninh Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao Ninh Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu36/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýNguyễn Tiến Thành
       Ngày ban hành17/12/2014
       Ngày hiệu lực27/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao Ninh Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ huấn luyện viên vận động viên thể thao Ninh Bình