Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Sóc Trăng năm 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 215/QĐHC-CTUBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Sóc Trăng năm 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013 là 2.194 tỷ 555 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 7.703 tỷ 481 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 là 2.194 tỷ 555 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 7.703 tỷ 481 triệu đồng.

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013 là 2.123 tỷ 736 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách trung ương và bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố). Dự toán sau khi điều chỉnh là 7.434 tỷ 032 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp thuộc chính quyền địa phương theo dự toán điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp trong 6 tháng cuối năm 2013 được bổ sung vốn để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này) thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng vốn đúng theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

I. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013 là 2.194 tỷ 555 triệu đồng; tổng dự toán thu sau khi điều chỉnh là 7.703 tỷ 481 triệu đồng, bao gồm:

1. Điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 257 tỷ 167 triệu đồng.

2. Tăng thu từ khoản vay ưu đãi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương là 205 tỷ đồng.

3. Tăng thu kết dư ngân sách địa phương năm trước theo số liệu kết toán, khóa sổ thu, chi ngân sách sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo quy định là 745 tỷ 369 triệu đồng, trong đó:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 352 tỷ 417 triệu đồng;

b) Kết dư ngân sách các huyện, thị xã, thành phố : 358 tỷ 915 triệu đồng;

c) Kết dư ngân sách các xã, phường, thị trấn : 34 tỷ 037 triệu đồng.

4. Tăng thu từ khoản chi chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính là 987 tỷ 019 triệu đồng, trong đó:

a) Thu chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh : 809 tỷ 079 triệu đồng;

b) Thu chuyển nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố : 177 tỷ 357 triệu đồng;

c) Thu chuyển nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn : 583 triệu đồng.

II. Điều chỉnh tăng dự toán chi là 2.194 tỷ 555 triệu đồng; tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 sau khi điều chỉnh là 7.703 tỷ 481 triệu đồng

Bao gồm:

1. Tăng chi từ số bổ sung mục tiêu của ngân sách trung ương là 257 tỷ 167 triệu đồng.

2. Tăng chi từ khoản vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương là 205 tỷ đồng.

3. Tăng dự toán chi ngân sách địa phương từ khoản kết dư năm 2012 chuyển sang năm 2013 là 745 tỷ 369 triệu đồng; trong đó:

a) Ngân sách tỉnh : 352 tỷ 417 triệu đồng;

b) Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố : 358 tỷ 915 triệu đồng;

c) Ngân sách các xã, phường, thị trấn : 34 tỷ 037 triệu đồng.

4. Tăng dự toán chi ngân sách địa phương từ khoản chi chuyển nguồn năm 2012 sang thu chuyển nguồn năm 2013 là 987 tỷ 019 triệu đồng; Trong đó:

a) Ngân sách tỉnh : 809 tỷ 079 triệu đồng;

b) Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố : 177 tỷ 357 triệu đồng;

c) Ngân sách các xã, phường, thị trấn : 583 triệu đồng.

III. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013 là 2.123 tỷ 736 triệu đồng; Tổng dự chi ngân sách tỉnh năm 2013 sau khi điều chỉnh là 7.434 tỷ 032 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách trung ương và số bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố), trong đó:

1. Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý là 1.623 tỷ 663 triệu đồng

Bao gồm:

a) Tăng dự toán kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác từ số bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương là 257 tỷ 167 triệu đồng.

b) Tăng chi từ nguồn vay ưu đãi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương là 205 tỷ đồng.

c) Tăng dự toán chi từ khoản thu kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chuyển sang năm 2013 là 352 tỷ 417 triệu đồng.

d) Tăng dự toán chi từ khoản chi chuyển nguồn năm 2012 sang thu chuyển nguồn năm 2013 của cấp tỉnh là 809 tỷ 079 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 500 tỷ 073 triệu đồng

Bao gồm:

a) Tăng chi bổ sung từ dự toán đầu năm 2013 là 206 tỷ 450 triệu đồng.

b) Tăng chi bổ sung từ khoản chi theo phân cấp của ngân sách tỉnh 162 tỷ 649 triệu đồng.

c) Tăng chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương 79 tỷ 070 triệu đồng.

d) Bổ sung từ nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương 10 tỷ đồng.

e) Bổ sung từ nguồn chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 của ngân sách tỉnh 41 tỷ 904 triệu đồng.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2013
Ngày hiệu lực 20/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/03/2014
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Sóc Trăng năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Sóc Trăng năm 2013
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Mai Khương
Ngày ban hành 10/07/2013
Ngày hiệu lực 20/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/03/2014
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Sóc Trăng năm 2013

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Sóc Trăng năm 2013