Quyết định 215/QĐHC-CTUBND

Quyết định 215/QĐHC-CTUBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 215/QĐHC-CTUBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở Ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT.TU và TT.HĐND tnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tnh;
- Công báo;
- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD, NV, HC.

KT. CH TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định s
215/QĐHC-CTUBND ngày 18/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

11/2001/NQ.HĐND T.6 ngày 06/7/2001

Về việc đặt tên đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 bãi bỏ

10/12/2013

2.

Nghị quyết

09/2003/NQ.HĐND T.6 ngày 16/7/2003

Về việc bãi bỏ và quy định mức thu, quản lý sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 bãi bỏ

20/7/2013

3.

Nghị quyết

28/2008/NQ-HĐND Ngày 09/12/2008

Quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 thay thế

20/7/2013

4.

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND Ngày 09/7/2010

Về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 thay thế

20/12/2013

5.

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 bãi bỏ

10/7/2013

6.

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Hết hiệu lực theo Điều 53, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND

31/12/2013

7.

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 thay thế

31/12/2013

8.

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 thay thế

20/12/2013

9.

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND Ngày 10/7/2013

V tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013

Hết hiệu lực theo Điều 53, Luật ban hành văn bản QPPL ca HĐND, UBND

31/12/2013

10.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND Ngày 10/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá các loại đất trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 thay thế

31/12/2013

11.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND Ngày 10/7/2013

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Hết hiệu lực theo Điu 53, Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND

31/12/2013

 

QUYẾT ĐỊNH

12.

Quyết định

145/2001/QĐ.UBNDT, ngày 23/8/2001

Vviệc đặt tên đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s39/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 thay thế

31/10/2013

13.

Quyết định

123/2003/QĐ.UBNDT, ngày 15/7/2003

Về việc ban hành Quy định về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 thay thế

01/09/2013

14.

Quyết định

140/2003/QĐ.UBNDT, ngày 26/8/2003

Vviệc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí qua phà Mỹ Thanh, Dù Tho và Chàng Ré, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s40/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 thay thế

07/11/2013

15.

Quyết định

144/2003/QĐ.UBNDT, ngày 03/9/2003

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí qua đò đối với đò ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 thay thế

07/11/2013

16.

Quyết định

02/2005/QĐ.UBNDT ngày 17/01/2005

V/v Quy định hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 88/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 bãi bỏ

08/02/2014

17.

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006

V/v sửa đi, bsung một số điều của Quy định hoạt động quảng cáo trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2005/QĐ-UBNDT ngày 17/01/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Quyết định s 88/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 bãi bỏ

08/02/2014

18.

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 03/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 thay thế

07/02/2013

19.

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 thay thế

10/03/2013

20.

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008

Ban hành Quy chế phối hp liên ngành về công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 11/2013/-UBND ngày 08/4/2013 thay thế

18/4/2013

21.

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND Ngày 07/3/2008

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tchức, biên chế và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp mà nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 thay thế

01/01/2014

22.

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND Ngày 23/4/2008

Vviệc ban hành Quy định dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 thay thế

26/5/2013

23.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 17/5/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008).

Quyết định s13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 thay thế

26/5/2013

24.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND Ngày 27/5/2010

Ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đã có Quyết định s 43/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 quy định mới và Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 bãi bỏ

09/11/2013

25.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND Ngày 23/8/2010

Về việc sửa đổi một số Điều của Quyết đnh số 35/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 thay thế

17/02/2013

26.

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND Ngày 29/10/2010

Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy hai bánh, tàu, thuyền và máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 thay thế

06/01/2014

27.

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND Ngày 06/5/2011

Quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 thay thế

02/02/2014

28.

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND Ngày 07/12/2011

Vviệc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 thay thế

07/03/2013

29.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND Ngày 16/5/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 thay thế

11/10/2013

30.

Quyết định

55/2012/QĐ-UBND Ngày 28/12/2012

Về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 thay thế

01/01/2014

31.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND Ngày 10/7/2012

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 thay thế

17/12/2013

32.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Về việc ban hành Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 45/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 thay thế

15/12/2013

33.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND, ngày 09/01/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 thay thế

02/02/2014

34.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND Ngày 06/6/2013

Ban hành Quy chế vtrách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định s 04/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 bãi bỏ

19/02/2014

35.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định s55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 thay thế

01/01/2014

b. Văn bản hết hiệu lực một phần

STT

Tên loi văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

S03/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Các quy định vPhó trưởng Công an xã theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết s05/2013/NQ-HĐND bãi bỏ

20/7/2013

2

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 về việc quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

- Khoản 18, 19 Điều 2 và Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định s 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND

18/10/2013

3

Quyết định

Số 25/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

- Khoản 15 Điều 2; Điều 3, Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

16/8/2013

4

Quyết định

Số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

- Khoản 14 Điều 2; Khoản 15 Điều 2 và Khoản 7 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

06/4/2013

5

Quyết định

S19/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 Ban hành quy định quản lý hoạt động đo đc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Điều 5; Điểm b Khoản 4 Điều 6; Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND

Quyết đnh số 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

19/12/2013

6

Quyết định

S30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Điểm đ Khoản 4, Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết đnh số 30/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

19/8/2013

7

Quyết định

S12/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 về việc Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Điều 4; Khoản 4 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 23 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND

Quyết đnh số 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

26/10/2013

 

Tổng cộng: 42 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 215/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu215/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 215/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 215/QĐHC-CTUBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 215/QĐHC-CTUBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu215/QĐHC-CTUBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Thành Nghiệp
       Ngày ban hành18/03/2014
       Ngày hiệu lực18/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 215/QĐHC-CTUBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 215/QĐHC-CTUBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực Sóc Trăng

           • 18/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực