Quyết định 27/2013/QĐ-UBND

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 55/2012/QĐ-UBND về giá các loại đất do Tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quy định giá đất Sóc Trăng năm 2014 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND) cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8 Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND như sau:

“1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; đất sử dụng vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề: Mức giá được xác định bằng 70% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí; trong đó, mức giá thấp nhất trên địa bàn 04 phường thuộc thị xã Vĩnh Châu là 80.000 đồng/m2”.

2. Bổ sung giá đất ở đối với 02 tuyến đường trên địa bàn huyện Châu Thành vào Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND như sau:

a) Tuyến Quốc lộ 1A thuộc xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành: 800.000 đồng/m2.

b) Tuyến đường Tỉnh 939B - đoạn từ Cầu xã Thiện Mỹ đến hết ranh đất quán Café Thanh Trúc (địa chỉ số 23, ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành): 440.000 đồng/m2.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND như sau:

“10. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; đất sử dụng vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề: Mức giá được xác định bằng 70% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí; trong đó, mức giá thấp nhất trên địa bàn 04 phường thuộc thị xã Vĩnh Châu là 80.000 đồng/m2”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi Nhận:
- Như Điều 3;         
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện CT, TXVC;
- Chi cục Thuế huyện CT, TXVC;
- UBND các xã: Thuận Hòa,
 Thiện Mỹ (huyện CT);
- UBND các phường: 1, 2,
 Vĩnh Phước, Khánh Hòa (TXVC);
- Công báo tỉnh;     
- Lưu: HC, KT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày hiệu lực 22/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất Sóc Trăng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Lê Thành Trí
Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày hiệu lực 22/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá các loại đất Sóc Trăng