Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH TRONG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Lưu: TH, KT, VX, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH TRONG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 16 /2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này xác định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các sở, ngành cấp tỉnh, trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp công tác

1. Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chịu trách nhiệm giải quyết công việc thuộc thẩm quyền do sở, ngành và địa phương mình quản lý trong quan hệ phối hợp cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2. Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư, kinh doanh xăng dầu.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ trì lấy ý kiến các sở, ngành cấp tỉnh trong việc xem xét sự phù hợp của địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu về quy hoạch và khoảng cách.

2. Cấp giấy phép xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo phân cấp quản lý sau khi lấy ý kiến các sở, ngành cấp tỉnh về sự phù hợp với quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khoảng cách cửa hàng xăng dầu liền kề, khoảng cách an toàn công trình giao thông và công trình công cộng liền kề theo quy định.

3. Nhận hồ sơ, xem xét có ý kiến về thiết kế, phương án tổ chức giao thông và thi công nút giao đấu nối địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào các tuyến đường đô thị, đường huyện, đường xã theo quy định.

4. Nhận hồ sơ, xem xét cấp xác nhận Bản Cam kết bảo vệ môi trường cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

5. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thực hiện các nội dung ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc cho phép chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu sau khi có ý kiến thống nhất về địa điểm xây dựng của các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

b) Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện các nội dung ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật.

c) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Tham gia khảo sát, xem xét sự phù hợp về vị trí dự kiến xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu so với các quy hoạch và quy chuẩn của ngành; tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

b) Hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thực hiện đúng các nội dung theo phân cấp quản lý.

3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

a) Xem xét có ý kiến về sự phù hợp về khoảng cách, thiết kế, phương án tổ chức giao thông và thi công nút giao đấu nối của địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào các tuyến đường tỉnh theo quy hoạch.

b) Hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thực hiện đúng các nội dung theo phân cấp quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã.

c) Xem xét hồ sơ xin đấu nối cửa hàng xăng dầu vào tuyến quốc lộ của doanh nghiệp và đề nghị Tổng Cục đường bộ ra văn bản chấp thuận đấu nối nếu địa điểm phù hợp với quy hoạch.

4. Trách nhiệm của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ)

a) Xem xét, có ý kiến về sự phù hợp của địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo an toàn cho công trình công cộng liền kề (nếu có); kiểm tra địa điểm xây dựng và việc bố trí hệ thống thiết bị đảm bảo về phòng cháy chữa cháy sau khi công trình hoàn thành.

b) Tổ chức đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

5. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Xem xét, có ý kiến về sự phù hợp của địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu so với quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật sau khi tiến hành kiểm tra tính xác thực của hồ sơ do các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

c) Hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ trong quản lý quy hoạch ngành công thương.

Chương III

NỘI DUNG VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương để xác định sự phù hợp của địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu về quy hoạch và khoảng cách, điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan trong quan hệ phối hợp

1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì

Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực do sở, ngành, địa phương mình phụ trách được quy định tại Quy chế này.

2. Trách nhiệm của cơ quan phối hợp

Tham dự các cuộc họp do cơ quan chủ trì triệu tập, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp và có ý kiến cụ thể để xử lý các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình được quy định tại Quy chế này hoặc có văn bản phản hồi nêu rõ ý kiến cụ thể trong trường hợp đơn vị chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong quan hệ phối hợp theo lĩnh vực sở, ngành, địa phương mình phụ trách.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/06/2013
Ngày hiệu lực 16/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành 06/06/2013
Ngày hiệu lực 16/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng