Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2013/QĐ-UBND NGÀY 06/6/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH CẤP TỈNH TRONG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ, các bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh doanh xăng dầu để thực hiện.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cấp phép xây dựng của hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Lưu: TH, KT, VX, HC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực01/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Thành Nghiệp
       Ngày ban hành19/02/2014
       Ngày hiệu lực01/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ 16/2013/QĐ-UBND cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu Sóc Trăng

           • 19/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực