Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung 12/2013/NQ-HĐND 03/2013/NQ-HĐND Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2013/NQ-HĐND NGÀY 20/3/2013 VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2013/NQ-HĐND NGÀY 20/3/2013 VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 913/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, điểm b, khoản 1 và sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3 của Mục I phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Có phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d, khoản 4 và điểm a, điểm b, khoản 9 của Mục I phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Có Phụ lục II kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND, ngày 15/4/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VIII, kỳ họp thứ 14)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi
(1.000đ)

Ghi chú

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

a

Xây dựng đề cương:

 

- Xây dựng đề cương chi tiết:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Đề cương840

670

540

 

 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Đề cương

 


1.400

1.100

900

 

b

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch:

 

Chủ trì cuộc họp:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

140

110

90

 

 

Đại biểu được mời tham dự:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Người/buổi

 

70

55

45

 

 

Nhận xét, phản biện của Hội đồng:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 

210

170

140

 

 

Lấy ý kiến thẩm định:

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

+ Cấp xã:

Bài viết

 

350

280

220

Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch.

2

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi:

a

Chi thuê người dẫn chương trình có chuyên môn hoặc có kinh nghiệm

 

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

Người/ngày

1.400

1.100

 

b

Chi giải thưởng:

 

 

 

 

- Giải nhất

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

7.000

5.600

4.500

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

4.200

3.400

2.700

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

4.900

3.900

3.100

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

2.100

1.700

1.400

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

3.500

2.800

2.200

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

1.400

1.100

900

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

2.100

1.700

1.400

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

700

560

450

 

Giải phụ cá nhân khác:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Giải thưởng

 

350

280

220

 

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND, ngày 15/4/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VIII, Kỳ họp thứ 14)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi
(1.000đ)

Ghi chú

1

Chi báo cáo định kỳ, đột xuất, kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

a

Cấp tỉnh

Báo cáo

900

 

b

Cấp huyện

Báo cáo

720

 

2

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi:

a

Chi thuê người dẫn chương trình có chuyên môn hoặc có kinh nghiệm

 

+ Cấp tỉnh:

+ Cấp huyện:

Người/ngày

1.400

1.100

 

b

Chi giải thưởng:

 

 

 

 

- Giải nhất

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

7.000

5.600

4.500

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

4.200

3.400

2.700

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

4.900

3.900

3.100

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

2.100

1.700

1.400

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

3.500

2.800

2.200

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

1.400

1.100

900

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

+ Tập thể

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

2.100

1.700

1.400

 

+ Cá nhân

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

 

 

700

560

450

 

Giải phụ cá nhân khác:

- Cấp tỉnh:

- Cấp huyện:

- Cấp xã:

Giải thưởng

 

350

280

220

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực25/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung 12/2013/NQ-HĐND 03/2013/NQ-HĐND Tây Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung 12/2013/NQ-HĐND 03/2013/NQ-HĐND Tây Ninh
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
     Người kýVõ Hùng Việt
     Ngày ban hành15/04/2015
     Ngày hiệu lực25/04/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung 12/2013/NQ-HĐND 03/2013/NQ-HĐND Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung 12/2013/NQ-HĐND 03/2013/NQ-HĐND Tây Ninh

         • 15/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực