Nghị quyết 09/NQ-CP

Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/NQ-CP 2021 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Bảo hiểm


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BẢO HIỂM; GIAO THÔNG, VẬN TẢI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC; THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BN VÀ 27 ĐỀ MC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục nêu trên.

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CÁC CHỦ ĐỀ BẢO HIỂM; GIAO THÔNG, VẬN TẢI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC; THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ 27 ĐỀ MỤC
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

I. CHỦ Đ BẢO HIỂM1

STT

Tên đề mục

1.

Bảo hiểm xã hội

II. CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG, VẬN TẢI

STT

Tên đề mục

1.

Đường sắt

2.

Giao thông đường bộ

3.

Giao thông đường thủy nội địa

4.

Hàng hải Việt Nam

5.

Hàng không dân dụng Việt Nam

III. CHỦ ĐỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

STT

Tên đề mục

1.

Thi đua, khen thưởng

IV. CHỦ Đ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BN2

STT

Tên đề mc

1.

Xuất bản

V. 27 ĐỀ MỤC (THUỘC 13 CHỦ ĐỀ KHÁC)

STT

Tên đề mục

Tên ch đề

1.

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

An ninh quốc gia

2.

Biển Việt Nam

3.

Tần số vô tuyến điện

Bưu chính, viễn thông

4.

Dầu khí

Công nghiệp

5.

Hóa chất

6.

Chuyển giao công nghệ

Khoa học, công nghệ

7.

Điều ước quốc tế

Ngoại giao, điều ước quốc tế

8.

Hàm, cấp ngoại giao

9.

Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

10.

Thủy sản

Nông nghiệp, nông thôn

11.

Dân quân tự vệ3

Quốc phòng

12.

Cảnh sát biển Việt Nam4

13.

Lực lượng dự bị động viên5

14.

Quốc phòng

15.

Quản lý, sử dụng tài sản công

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

16.

Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

17.

Thuế bảo vệ môi trường

18.

Thuế giá trị gia tăng

19.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

21.

Cạnh tranh6

Thương mại, đầu tư, chứng khoán

22.

Quản lý ngoại thương

23.

Thương mại

24.

Một số hoạt động kinh doanh đặc thù

25.

Thanh niên

Tổ chức chính trị - xã hội, hội

26.

Công tác văn thư7

Văn thư, lưu trữ

27.

Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Y tế, dược

 1 Tổng có 03 đề mục, đã có 02 đề mục đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 gồm: Bảo hiểm y tế và Kinh doanh bảo hiểm.

2 Tổng có 03 đề mục, đã có 02 đề mục đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 và Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 là: Báo chí và Tiếp cận thông tin.

3 Đề mục được pháp điển lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

4 Đề mục được pháp điển lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

5 Đề mục được pháp điển lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

6 Đề mục được pháp đin lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

7 Đề mục được pháp đin lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2021
Ngày hiệu lực29/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(30/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 09/NQ-CP 2021 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/NQ-CP 2021 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Bảo hiểm
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành29/01/2021
        Ngày hiệu lực29/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (30/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 09/NQ-CP 2021 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Bảo hiểm

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/NQ-CP 2021 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Bảo hiểm

         • 29/01/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/01/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực