Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2019 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai, gồm 30 dự án với tổng diện tích là 466,04 ha.

(Chi tiết tại Biểu s 01 kèm theo)

2. Danh mục dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật đất đai cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ gồm 13 dự án với diện tích đất cần chuyển mục đích là 26,08 ha (Trong đó: diện tích đất trồng lúa là 17,42 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 8,66 ha).

(Chi tiết tại Biểu s 02 kèm theo)

Điều 2. Sửa đổi 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tên, địa điểm, quy mô diện tích, loại đất của 01 dự án tại khoản 1 và khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái">27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016.

2. Sửa đổi hạng mục đầu tư của 01 dự án tại Điều 2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

3. Sửa đổi tên, loại đất, địa điểm của 02 dự án tại khoản 1 và khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

(Chi tiết tại Biểu s 03 kèm theo)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua ngày 15 tháng 03 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và M
ôi trường;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân d
ân tnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

BIỂU SỐ 01: DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân

STT

Danh mục dự án

Vị trí, địa điểm thực hiện

Quy mô diện tích dự kiến thực hiện (ha)

Phân ra các loại đất

Các căn cứ pháp lý (kế hoạch sử dụng đất, Quyết định đầu tư, Văn bn chp thuận ch trương đầu tư...)

Thời gian bắt đầu thu hồi đất

Đất lúa (ha)

Đất rng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Các loại đất khác (ha)

 

Tng cộng (A+B+C+D+Đ): 30 dự án

 

466,04

17,42

8,66

-

1.064,76

 

 

A

Thực hiện dự án xây dựng trụ s cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tchức chính tr- xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tưng đài, bia tưng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

8,08

1,20

3,14

-

3,74

 

 

I

Huyện Văn Chấn

 

3,00

1,20

-

-

1,80

 

 

1

Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, tnh Yên Bái

Xã Phù Nham, xã Sơn A

3,00

1,20

 

 

1,80

Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Giai đoạn I (các hạng mục xung yếu, cấp bách).

Văn bn số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của SNông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2019

2019

II

Huyện Yên Bình

 

0,20

-

-

-

0,20

 

 

2

Xây dựng mới trụ sở Hạt kim lâm

Thị trấn Yên Bình

0,20

 

 

 

0,20

Quyết định s460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đu (2011-2015) huyện Yên Bình

2019

III

Thành phố Yên Bái

 

0,23

-

-

-

0,23

 

 

3

Mrộng Lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hi sinh trong cuộc khi nghĩa Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học

0,23

 

 

 

0,23

Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, b sung Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hi sinh trong cuộc khi nghĩa Yên Bái, thành phố Yên Bái, tnh Yên Bái.

2019

IV

Huyện Mù Cang Chi

 

4,65

-

3,14

-

1,51

 

 

4

Dự án Hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chi, tnh Yên Bái

Xã Cao Ph

4,65

 

3,14

 

1,51

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

2019

B

Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

123,31

13,32

5,52

-

104,47

 

 

I

Huyện Văn Chấn

 

42,51

4,88

-

-

37,63

 

 

5

Hệ thống công trình thủy lợi Phai Mòn

Xã Thạch Lương, xã Thanh Lương, xã Phù Nham

3,80

2,00

 

 

1,80

Văn bản số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2019

2019

6

Công trình thủy lợi Ngòi Nhì

Xã Phù Nham, Thị trấn NT Nghĩa Lộ

2,50

1,00

 

 

1,50

Văn bản s1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của SNông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2019

2019

7

Công trình đường Lâm nghiệp

Xã Chấn Thịnh, xã Nghĩa Tâm

8,00

1,20

 

 

6,80

Văn bản số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT vviệc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2019; Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

2019

8

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) với tnh lộ 172 (đoạn Đại Lịch - Minh An).

Xã Đại Lịch, xã Tân Thịnh

28,21

0,68

 

 

27,53

Văn bn số 20/UBND-XD ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép lập báo cáo đxuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư năm 2019 (đợt 3).

2019

II

Huyện Trấn Yên

 

29,32

1,60

 

 

27,72

 

 

9

Dự án đu tư xây dựng công trình đưng dẫn 2 đầu cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên (bổ sung).

Thị trấn Cổ Pc, xã Y Can

1,05

1,05

 

 

 

Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn 2 đu cầu Cổ Phúc, huyện Trn Yên, tỉnh Yên Bái.

2019

10

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) với tỉnh lộ 172 (đoạn Vân Hội - M).

Xã Vân Hội, xã Việt Hồng

28,27

0,55

 

 

27,72

Văn bản số 20/UBND-XD ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư năm 2019 (đợt 3).

2019

III

Thành phố Yên Bái

 

0,47

-

-

-

0,47

 

 

11

Thu hồi bổ sung đlàm đường nối quỹ đất trên trục đường đi Đền Tuần Quán

Phường Yên Ninh

0,47

 

 

 

0,47

Kết luận số 349-KL/TU ngày 26/02/2019 của Thường trực Tnh y Yên Bái

2019

IV

Huyện Trạm Tấu

 

51,01

6,84

5,52

-

38,65

 

 

12

Dự án thủy điện Nậm Tăng 3

Xã Bản Mù

51,01

6,84

5,52

 

38,65

Quyết định số 652/QĐ-BCT ngày 03/3/2017 của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhtỉnh Yên Bái.

Văn bản số 341/CV-TT ngày 26/12/2018 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành vviệc xin ý kiến về đăng ký kế hoạch sdụng đất ở giai đoạn cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Tăng 3, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

2019

C

Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà xã hội, nhà công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi gii trí phục vụ công cộng; ch, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

4,70

1,20

-

-

3,50

 

 

I

Huyện Mù Cang Chi

 

0,30

-

-

-

0,30

 

 

13

Dự án khắc phục, sửa chữa sân vận động huyện Mù Cang Chải

Thị trấn Mù Cang Chải

0,30

 

 

 

0,30

Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khc phục, sửa chữa sân vận động huyện Mù Cang Chải

2019

II

Huyện Văn Chn

 

2,50

0,70

-

-

1,80

 

 

14

Công trình di dân tái định cư thôn Nậm Cườm

Nậm Búng

2,50

0,70

 

 

1,80

Văn bản s 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của SNông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đt 2019

2019

III

Huyện Yên Bình

 

0,50

0,50

-

-

-

 

 

15

Xây mới Chợ xã Yên Bình

Xã Yên Bình

0,50

0,50

 

 

 

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

2019

IV

Huyện Trấn Yên

 

1,00

-

-

-

1,00

 

 

16

Dự án tái định cư dự án đầu tư trạm dng ngh, trưng bày và giới thiệu sản phm trên đường ni nút giao IC12 vi tỉnh Yên Bái

Xã Minh Quân

1,00

 

 

 

1,00

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trạm dừng ngh, trưng bày và giới thiệu sn phẩm trên đường nối nút giao IC 12 với tỉnh Yên Bái

2019

V

Thành phố Yên Bái

 

0,40

-

-

-

0,40

 

 

17

Khu tái định cư dự án Trụ sTỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh Yên Bái (phần xen kẹp giáp đưng cầu Tuần Quán)

Phường Đồng Tâm

0,40

 

 

 

0,40

Ttrình số 48/TTr-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Yên Bái về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thực hiện trong năm 2019 và điều chỉnh quy mô thực hiện dự án

2019

D

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm nông nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

329,95

1,70

-

-

953,05

 

 

I

Huyện Văn Chấn

 

1,30

1,00

-

-

0,30

 

 

18

Dự án phát triển quỹ đất dân cư bn Tèn - xã Phù Nham

Xã Phù Nham

1,00

1,00

 

 

 

Văn bản số 03/CV-VPĐKĐĐ ngày 22/02/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai và PTQĐ huyn Văn Chấn về vic đăng ký KHSD đất 2019

2019

19

D án phát triển quỹ đất dân cư thôn Chùa 1 - xã Chấn Thịnh

Xã Chn Thịnh

0,30

 

 

 

0,30

Văn bản số 03/CV-VPĐKĐĐ ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai và PTQĐ huyện Văn Chấn về việc đăng ký KHSD đất 2019

2019

II

Thành ph Yên Bái

 

16,25

0,70

-

-

640,35

 

 

20

Chnh trang đô thị Tổ 6, phường Yên Ninh (khu vực Cầu Dài)

Phường Yên Ninh

3,10

 

 

 

3,10

Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 01/3/2019 ca UBND thành phố Yên Bái về việc đề nghbổ sung danh mục dự án thực hiện trong năm 2019 và điều chỉnh quy mô thực hiện dự án

2019

21

Chnh trang đô thị tại Tổ 7, phường Minh Tân

Phường Minh Tân

2,92

 

 

 

2,92

Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Yên Bái về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thực hiện trong năm 2019 và điều chỉnh quy mô thực hiện dự án

2019

22

Chnh trang đô thị tại Tổ 2, phường Yên Ninh

Phưng Yên Ninh

2,00

 

 

 

2,00

Tờ trình s48/TTr-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Yên Bái vviệc đề nghị bsung danh mục dự án thực hiện trong năm 2019 và điều chỉnh quy mô thực hiện dự án

2019

23

Qu đt dân cư 2 bên đường Âu Cơ - Khu số 4, điểm 4C (phần mrộng)

Xã Văn Phú

0,70

0,70

 

 

 

Ttrình số 48/TTr-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Yên Bái về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thực hiện trong năm 2019 và điu chnh quy mô thực hiện dự án

2019

24

Quỹ đất dân cư tại phường Đồng Tâm, thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân giáp cơ s2 của Trung tâm giáo dục thường xuyên tnh.

Phường Đồng Tâm

4,93

 

 

 

4,93

Kết luận s349-KL/TU ngày 26/02/2019 của Thường trực Tỉnh y Yên Bái

Văn bn số 202/VP-TNMT ngày 06/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc tham mưu bổ sung danh mục, công trình dán phát triển quỹ đất vào Đ án phát trin quỹ đt giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái và dự thảo kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện thu ngân sách từ khối tnh năm 2019

2019

25

Quỹ đất dân cư, khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần chè Minh Thịnh

Xã Minh Bảo

1,40

 

 

 

1,40

Kết luận số 349-KL/TU ngày 26/02/2019 của Thường trc Tỉnh ủy Yên Bái

Văn bản số 202/VP-TNMT ngày 06/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tnh về việc tham mưu bổ sung danh mục, công trình dự án phát trin quỹ đất vào Đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái và dự thảo kế hoạch chỉ đạo tchức thực hiện thu ngân sách từ khối tnh năm 2019

2019

26

Chnh trang đô thị, quỹ đất thu hồi nhà khách Hào Gia

Phường Đồng Tâm

1,20

 

 

 

1,20

Kết luận số 349-KL/TU ngày 26/02/2019 của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái

Văn bản số 202/VP-TNMT ngày 06/3/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc tham mưu bổ sung danh mục, công trình dự án phát triển quỹ đất vào Đán phát triển quỹ đất giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Yên Bái và dự thảo kế hoạch chđạo tchức thực hiện thu ngân sách từ khi tnh năm 2019

2019

III

Huyện Yên Bình

 

312,40

-

-

-

312,40

 

 

27

Chnh trang đô thị (quỹ đất dọc đường nối 2 nhà máy xi măng)

Thị trấn Yên Bình

8,50

 

 

 

8,50

Quyết đnh s 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

2019

28

Chỉnh trang đô thị (bổ sung diện tích mrộng công trình tiểu dự án giải phóng mặt bng để chnh trang đô thị, sắp xếp lại dân cư thị trấn Yên Bình và các cơ quan bành chính huyện)

Thị trấn Yên Bình

2,70

 

 

 

2,70

Quyết đnh số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

2019

29

Chỉnh trang đô thị (thu hồi đt Bệnh viện đa khoa huyện cũ)

Thị trn Yên Bình

1,20

 

 

 

1,20

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

2019

30

Khu dịch vụ thương mại, sn xuất công nghiệp tng hợp (Dự án công viên văn hóa thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà)

Thị trấn Yên Bình, xã Thịnh Hưng

300,00

 

 

 

300,00

Thông báo số 312-TB/VPTU ngày 06/8/2018 của Văn phòng Tnh ủy Yên Bái thông báo kết luận của Ban thưng vụ Tnh ủy về việc đầu tư dự án khu công viên Văn hóa, thể thao, Du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà của tp đoàn ALPHANAM.

Văn bản số 1008/UBND-TH ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cu, khảo sát, lập dự án đầu tư của Công ty cổ phần đu tư ALPHANAM trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2019

 

BIỂU SỐ 02: DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC ĐỐI TƯỢNG TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Danh mục d án

Vị trí, địa đim thực hiện

Quy mô diện tích dự kiến thực hiện (ha)

Phân ra các loại đất

Các căn cpháp lý (kế hoạch sử dụng đt, Quyết định đầu tư, Văn bản chấp thuận ch trương đầu tư...)

Thời gian bt đầu thu hồi đất

Đt lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Các loại đất khác (ha)

 

Tổng cộng

135,19

17,42

8,66

 

109,11

 

 

I

Huyện Văn Chn

 

49,01

7,78

 

 

41,23

 

 

1

Dự án chnh trị tng thể khu vực Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái

Xã Phù Nham, xã Sơn A

3,00

1,20

 

 

1,80

Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, tnh Yên Bái và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn I (các hạng mục xung yếu, cấp bách).

Văn bản số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sdụng đất 2019

2019

2

Công trình hệ thng công trình thủy lợi Phai Mòn

Xã Thạch Lương, xã Thanh Lương, xã Phù Nham

3,80

2,00

 

 

1,80

Văn bản s1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2019

2019

3

Công trình thủy lợi Ngòi Nhì

Xã Phù Nham, Thị trấn NT Nghĩa Lộ

2,50

1,00

 

 

1,50

Văn bản số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2019

2019

4

Công trình đường Lâm nghiệp

Xã Chấn Thịnh, xã Nghĩa Tâm

8,00

1,20

 

 

6,80

Văn bản số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sdụng đt 2019

Quyết định s 581/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 ca UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

2019

5

Dự án đu tư xây dựng công trình ci tạo, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) với tnh lộ 172 (đoạn qua Vân Hội - M, đoạn Đại Lịch - Minh An).

Xã Đại Lịch, xã Tân Thịnh

28,21

0,68

 

 

27,53

Văn bn số 20/UBND-XD ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu các dự án đầu tư năm 2019 (đợt 3).

2019

6

Công trình di dân tái định cư thôn Nậm Cườm

Xã Nậm Búng

2,50

0,70

 

 

1,80

Văn bản số 1555/SNN-KHTC ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký kế hoạch sdụng đất 2019

2019

7

Dự án phát triển quỹ đất dân cư bn Tèn - xã Phù Nham

Xã Phù Nham

1,00

1,00

 

 

 

Văn bản số 03/CV-VPĐKĐĐ ngày 22/02/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai và PTQĐ huyện Văn Chn về việc đăng ký KHSD đất 2019

2019

II

Huyện Mù Cang Chi

 

4,65

 

3,14

 

1,51

 

 

8

Dự án Hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Xã Cao Phạ

4,65

 

3,14

 

1,51

Quyết định s2165/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

2019

III

Huyện Trn Yên

 

29,32

1,60

 

 

27,72

 

 

9

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dn 2 đầu cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên (bổ sung)

Thị trấn Cổ Phúc, xã Y Can

1,05

1,05

 

 

 

Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường dẫn 2 đầu cầu Cổ Phúc, huyện Trn Yên, tỉnh Yên Bái.

2019

10

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) với tỉnh lộ 172 (đoạn Vân Hội - Mỵ, đoạn Đại Lịch - Minh An).

Xã Vân Hội, xã Việt Hồng,

28,27

0,55

 

 

27,72

Văn bản s20/UBND-XD ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép lập báo cáo đxuất ch tơng đầu tư các dự án đầu tư năm 2019 (đợt 3).

2019

IV

Huyện Trạm Tấu

 

51,01

6,84

5,52

 

38,65

 

 

11

Dự án thủy điện Nậm Tăng 3

Xã Bn Mù

51,01

6,84

5,52

 

38,65

Văn bản số 341/CV-TT ngày 26/12/2018 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dng và Phát triển Trường Thành về việc xin ý kiến về đăng ký kế hoạch sử dụng đất ở giai đoạn cấp quyết định chủ trương đu tư dự án thủy điện Nậm Tăng 3, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

2019

V

Huyện Yên Bình

 

0,50

0,50

 

 

 

 

 

12

Xây mới Chợ xã Yên Bình

Xã Yên Bình

0,50

0,50

 

 

 

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sdụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình

2019

VI

Thành ph Yên Bái

 

0,70

0,70

 

 

 

 

 

13

Quỹ đất dân cư 2 bên đường Tránh ngập - Khu s4, điểm 4C (phần mở rộng)

Xã Văn Phú

0,70

0,70

 

 

 

Ttrình số 48/TTr-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Yên Bái về việc đnghị bổ sung danh mục dự án thc hiện trong năm 2019 và điều chnh quy mô thực hiện dự án

2019

 

BIỂU SỐ 03: DANH MỤC SỬA ĐỔI CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân)

STT

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÔNG QUA

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

Tên dự án

Nghị quyết đã ban hành

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích

Trong đó

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích

Trong đó

Số Nghị quyết

Số thứ tự trong các biểu kèm nghị quyết

Đất lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất khác

Đất lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất khác

 

Tng cộng: 04 d- án

 

 

 

1.191,40

62,60

-

1.128,80

 

 

2.217,00

113,72

10,55

2.092,73

I

THẨM QUYỀN THÔNG QUA CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư trạm dừng nghỉ, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trên đường ni nút giao IC 12 với tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018

Số thứ tự 15 - Biểu s 04

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

9,80

1,60

 

8,20

Dự án trạm dừng ngh, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trên dường nối nút giao IC 12 với tỉnh Yên Bái.

Xã Minh Quân, - huyện Trấn Yên

9,80

2,10

 

7,70

2

Dự án Xây dựng cơ shạ tầng giao thông liên vùng htrợ phát trin kinh tế các huyện nghèo tnh Yên Bái, vn vay Ả Rập xê út (đoạn Khánh Hòa - Văn Yên)

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/8/2018

Sthứ tự 34 - Biểu số 01

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

35,20

 

 

35,20

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tng giao thông liên vùng hỗ trợ phát trin kinh tế c huyện nghèo tnh Yên Bái, vốn vay Ả Rập xê út (đoạn Khánh Hòa - Văn Yên)

Xã An Bình, xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

35,20

4,62

10,55

20,03

II

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án Khu du lịch sinh thái đầm Vân Hội (Dự án xây dựng khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí gn với chnh trang khu dân cư nông thôn)

Nghị quyết s03/2016/NQ- HĐND ngày 22/4/2016

Số thứ tự 96 - Biểu s 01

Số thứ tự 02 - Phn II - Biu số 02

Các xã: Việt Cường, Vân Hội

1.000,0

46,20

 

953,80

Dự án Khu dịch vụ thương mại, sn xuất công nghiệp tng hp (Dự án Khu du lịch sinh thái và nghdưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội)

Xã Minh Quân, xã Việt Cường, xã Vân Hội - huyện Trấn Yên

2.025,6

92,2

 

1.933,4

4

Dự án đầu tư xây dựng đường ni Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tnh. (Đã được Chính phủ cho phép chuyn mục đích sử dụng đất trng lúa tại văn bản số 1192/TTg-NN ngày 11/9/2018)

Số thứ tự 11- Biu số 04

 

146,40

14,80

-

131,60

Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bao gồm các hạng mục:

 

146,40

14,80

-

131,60

Thành phố Yên Bái

58,00

4,50

 

53,50

 

Thành phố Yên Bái

58,00

4,50

 

53,50

- Dự án đầu tư xây dng đường ni Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xã Hợp Minh, xã Giới Phiên, xã Phúc Lộc

57,26

4,40

 

52,86

- Khu tái định cư số 03 - Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xã Giới Phiên

0,54

0,10

 

0,44

- Khu tái định cư số 04 - Dự án đu tư xây dng đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phường Hợp Minh

0,20

 

 

0,20

Huyện Trấn Yên

88,40

10,30

 

78,10

 

Huyện Trấn Yên

88,40

10,30

-

78,10

- Dự án đầu tư xây dựng đưng nối Quc lộ 32C vi đường cao tc Nội Bài - Lào Cai

Xã Minh Quân, xã Bo Hưng

87,52

10,30

 

77,22

- Dự án đu tư xây dựng đường ni Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Hạng mục xây dựng 03 khu tái đnh cư số 01, 02, 05)

Xã Minh Quân, xã Bo Hưng

0,88

 

 

0,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2019 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Yên Bái


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2019 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Yên Bái
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 09/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2019 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/NQ-HĐND 2019 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Yên Bái