Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 do Tỉnh Yên Bái ban hành

Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 297/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2016.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Sau khi xem xét Tờ trình số 349/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016, cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 362 dự án với tổng diện tích là 2.547,08 ha;

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

2. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 202 dự án với diện tích là 373,62 ha; cụ thể:

a) Danh mục dự án thuộc Điều 61, Khoản 1,2 Điều 62 Luật Đất đai phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ là 13 dự án với tổng diện tích đất cần chuyển mục đích là 6,90 ha;

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

b) Danh mục dự án thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng là 163 dự án với tổng diện tích đất cần chuyển mục đích là 295,14 ha;

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

c) Danh mục dự án sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 26 dự án với tổng diện tích là 71,58 ha.

(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: NN và PTNT; TN và MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2015
Ngày hiệu lực25/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu27/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
     Người kýDương Văn Thống
     Ngày ban hành15/12/2015
     Ngày hiệu lực25/12/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái