Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 297/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH, TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 158/TTr-STP ngày 22/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm các Danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành (Danh mục số 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành (Danh mục số II).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành (Danh mục số III).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành (Danh mục số IV).

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành (Danh mục số V).

(Có các Danh mục và Tập hệ thống hóa kèm theo).

Điều 2. Đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

1. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- S
Tư pháp (03 bản);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2016 - 2020

25/12/2015

- Hết hiệu lực một phần

- Đề nghị bổ sung

2

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo - Trinh sát giai đoạn 2016 - 2020

05/9/2016

 

3

Nghị quyết

54/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

03/01/2017

 

4

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06/5/2011

 

5

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013 - 2020”

17/10/2013

Đề nghị bãi bỏ

6

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Ban hành quy định mức phụ cấp cho Bảo vdân phố tỉnh Yên Bái

17/10/2013

Đề nghị bãi bỏ

7

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/01/2017

 

8

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 24/8/2006

Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

04/9/2006

 

9

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND ngày 05/5/2009

Về việc tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/5/2009

Đề nghị bãi bỏ

10

Chỉ thị

26/2009/CT-UBND ngày 01/12/2009

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet

10/12/2009

Đề nghị bãi bỏ

11

Chỉ thị

12/2010/CT-UBND ngày 19/5/2010

Về việc nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện

29/5/2010

 

12

Chỉ thị

19/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về việc quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/10/2010

 

13

Chỉ thị

20/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về quản lý và sử dụng con dấu

10/10/2010

Đề nghị bãi bỏ

2. LĨNH VC NỘI VỤ

14

Nghị quyết

(Không số) ngày 16/7/2003

Về việc phê chuẩn điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

26/7/2003

 

15

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái

23/7/2007

 

16

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái

17/12/2007

 

17

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

19/4/2010

 

18

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 - 2020

03/8/2010

 

19

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Về việc thành lập phường Nam Cường, phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái

10/4/2012

 

20

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Quy định chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

27/7/2014

 

21

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm

27/7/2014

 

22

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

02/05/2016

 

23

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

24/12/2017

 

24

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

01/5/2018

 

25

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018

Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

 

26

Quyết định

760/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007

Về việc ban hành quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái

10/6/2007

 

27

Quyết định

1355/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái

26/9/2007

Đề nghị bãi bỏ

28

Quyết định

2445/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007

Ban hành Chương trình hoạt động thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/12/2007

 

29

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008

Ban hành quy định về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/5/2008

 

30

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

Ban hành quy định về phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/5/2009

Đề nghị bãi bỏ

31

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về chính sách đối với cán bộ được điều động, luân chuyển, tăng cường cho các huyện và các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

18/3/2010

 

32

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

28/5/2010

 

33

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Ban hành quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/10/2010

Đề nghị bãi bỏ

34

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Quy định về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/10/2010

 

35

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái

18/12/2010

 

36

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái

24/6/2011

 

37

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

25/11/2011

 

38

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái

18/6/2012

 

39

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/8/2012

 

40

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ tỉnh Yên Bái

13/10/2013

 

41

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/6/2014

 

42

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái

09/08/2014

 

43

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm

18/12/2014

 

44

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái

09/01/2015

 

45

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái

10/01/2015

 

46

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Yên Bái

22/02/2015

 

47

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

22/06/2015

Hết hiệu lực một phần

48

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

11/10/2015

Hết hiệu lực một phần

49

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

12/10/2015

Hết hiệu lực một phần

50

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

25/12/2015

 

51

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

26/01/2016

Hết hiệu lực một phần

52

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

26/01/2016

Hết hiệu lực một phần

53

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

26/01/2016

Hết hiệu lực một phần

54

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/02/2016

 

55

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

04/6/2016

 

56

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

04/6/2016

Hết hiệu lực một phần

57

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

15/7/2016

 

58

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021

20/8/2016

 

59

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

11/9/2016

 

60

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

11/9/2016

 

61

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

12/9/2016

Hết hiệu lực một phần

62

Quyết đnh

29/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016

Ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/9/2016

 

63

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/11/2016

 

64

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

20/11/2016

 

65

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

07/11/2016

Hết hiệu lực một phần

66

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

15/11/2016

 

67

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/11/2016

- Hết hiệu lực một phần

- Đề nghị thay thế

68

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

15/11/2016

 

69

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

15/11/2016

Hết hiệu lực một phần

70

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018

Về việc sửa đổi điểm đ, Khoản 1 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

01/02/2018

 

71

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/7/2018

 

72

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018

Về việc ban hành một số nội dung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/8/2018

 

73

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

 

74

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

75

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

76

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

77

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

78

Quyết định

22/018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

79

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

80

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

81

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

82

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

83

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

84

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

85

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND Ngày 04/12/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

86

Chỉ thị

16/CT-UBND ngày 18/8/2010

Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/8/2010

 

87

Chỉ thị

18/2013/CT-UBND ngày 25/12/2013

Về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020

04/01/2014

 

3. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

88

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 và Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

31/12/2011

Đề nghị bãi bỏ

89

Nghị quyết

26/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về phê duyệt chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

25/12/2015

 

90

Nghị quyết

42/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về việc ban hành một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái

05/09/2016

 

91

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 - Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

02/01/2017

 

92

Nghị quyết

47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

02/01/2017

 

93

Nghị quyết

48/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

02/01/2017

Hết hiệu lực một phần

94

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/01/2017

Hết hiệu lực một phần

95

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

 

96

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

 

97

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2018

 

98

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018

Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

20/4/2018

 

99

Nghị quyết

15/2018/NQ-HĐND Ngày 02/8/2018

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

12/8/2018

 

100

Nghị quyết

38/2018/NQ-HĐND Ngày 08/12/2018

Ban hành Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

101

Nghị quyết

41/2018/NQ-HĐND Ngày 08/12/2018

Quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

102

Nghị quyết

42/2018/NQ-HĐND Ngày 08/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

103

Quyết định

191/2001/QĐ-UBND ngày 18/9/2001

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

28/9/2001

Đề nghị bãi bỏ

104

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND ngày 27/5/2003

Về việc ban hành Quy định biện pháp phối hợp trong quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động vận tải và đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/6/2003

Đề nghị bãi bỏ

105

Quyết định

69/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

17/3/2005

Đề nghị bãi bỏ

106

Quyết định

406/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006

Ban hành Quy định một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/11/2006

Đnghị bãi b

107

Quyết định

463/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Ban hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

07/12/2006

Đề nghị bãi bỏ

108

Quyết định

317/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007

Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 115/2000/QĐ-UBND ngày 09/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định và mức đóng góp nghĩa vụ lao động công ích

23/3/2007

 

109

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND ngày 21/10/2008

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý

31/10/2008

Đnghị bãi bỏ

110

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Yên Bái

22/4/2010

 

111

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của tỉnh Yên Bái

05/7/2010

Đề nghị bãi bỏ

112

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

20/01/2010

Đề nghị bãi bỏ

113

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/12/2011

 

114

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái

21/5/2012

- Hết hiệu lực một phần

- Đề nghị bãi bỏ

115

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

05/01/2013

Đề nghị bãi bỏ

116

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Sửa đổi Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

10/01/2014

Đề nghị bãi bỏ

117

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014

Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14/11/2014

 

118

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/01/2015

Hết hiệu lực một phần

119

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Về việc quy định việc thu nộp và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/01/2015

 

120

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015

Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

02/02/2015

 

121

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

24/8/2015

 

122

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định định mức và một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/01/2016

 

123

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Ban hành Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/3/2016

 

124

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện

17/3/2016

 

125

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016

Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại, công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước tại địa phương

06/11/2016

 

126

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

14/11/2016

Đề nghị bãi bỏ

127

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

22/12/2016

Đề nghị bãi bỏ

128

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Quy định một số nội dung về công tác quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

22/12/2016

 

129

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

03/01/2017

 

130

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

03/01/2017

 

131

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

03/01/2017

 

132

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

07/01/2017

 

133

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017

Ban hành Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/9/2017

 

134

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017

Về quy định mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/10/2017

 

135

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/10/2017

 

136

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/10/2017

 

137

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/12/2017

 

138

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2018

 

139

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/01/2018

 

140

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái

27/01/2018

 

141

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2018

 

142

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

16/12/2018

 

143

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 09/12/2018

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19/01/2019

Chưa có hiệu lực

144

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

27/01/2019

Chưa có hiệu lực

145

Chỉ thị

12/2011/CT-UBND ngày 17/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước

27/8/2011

Đề nghị bãi bỏ

4. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

146

Nghquyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020

15/8/2011

Đề nghị bãi bỏ

147

Nghquyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

02/05/2016

 

148

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/20166

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020

02/01/2017

 

149

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017

Về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030

20/4/2017

 

150

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017

Về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020

20/4/2017

 

151

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái

01/01/2018

 

152

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND

Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

12/8/2018

 

153

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

09/10/2013

Đnghị bãi bỏ

154

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/9/2014

Đề nghị bãi bỏ

155

Quyết định

3 0/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Về việc bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020

16/11/2014

Đề nghị bãi bỏ

156

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Về việc ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại tỉnh Yên Bái

06/01/2015

Đề nghị thay thế

157

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Ban hành một số nội dung lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/10/2016

 

158

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

Về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020

01/7/2017

 

159

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND Ngày 20/9/2018

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/10/2018

 

160

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 07/4/2010

Về việc tăng cường công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/4/2010

Đề nghị bãi bỏ

5. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

161

Nghị quyết

21 /2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tỉnh Yên Bái năm 2015

22/12/2014

Hết hiệu lực một phần

162

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND

05/8/2017

 

163

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

 

164

Quyết định

405/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004

Ban hành Quy định hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/01/2005

Đề nghị bãi bỏ

165

Quyết định

262/2005/QĐ-UB ngày 09/8/2005

Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

19/8/2005

Đnghị bãi bỏ

166

Quyết định

318/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Ban hành quy định một số chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ

14/9/2007

Đnghị bãi bỏ

167

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 26/5/2008

Về việc ban hành quy chế quản lý khai thác, sử dụng tiềm năng và bảo vệ môi trường vùng hồ Thác Bà

06/6/2008

Đề nghị thay thế

168

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái

08/8/2011

Đề nghị thay thế

169

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận Quyền Sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/12/2012

 

170

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014

Ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

Hết hiệu lực một phần

171

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

172

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/01/2015

 

173

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015

Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện tại tỉnh Yên Bái

24/8/2015

 

174

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái

17/01/2016

 

175

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

25/9/2017

 

176

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

15/10/2017

 

177

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/11/2017

 

178

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 19/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

01/01/2018

 

179

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2018

 

180

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/5/2018

 

181

Chỉ th

14/2003/CT-UB ngày 01/12/2003

Về việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai tại tỉnh Yên Bái

11/12/2003

Đề nghị bãi bỏ

182

Chỉ th

14/2009/CT-UBND ngày 29/6/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/7/2009

Đề nghị bãi bỏ

183

Chỉ th

06/2011/CT-UBND ngày 26/4/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06/5/2011

Đề nghị bãi bỏ

6. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

184

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/7/2012

 

185

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021

20/4/2017

 

186

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Về chuyển giao việc thực hiện các hợp đồng giao dịch về bất động sản cho các Phòng Công chứng

24/10/2008

 

187

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

Quyết định nội dung chi, mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/11/2012

 

188

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2018

27/10/2013

 

189

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/12/2014

 

190

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016

Ban hành mẫu Quy ước thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/7/2016

 

191

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/01/2017

 

192

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017

Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021”

05/7/2017

 

193

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/7/2017

 

194

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/8/2018

 

195

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/4/2007

 

196

Chỉ thị

25/2009/CT-UBND ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/11/2009

 

7. LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

197

Quyết định

1811/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007

Ban hành Quy định về thẩm quyền giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/11/2007

Đề nghị bãi bỏ

198

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/10/2011

Đề nghị thay thế

199

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/10/2014

 

200

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

04/5/2015

 

201

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

22/6/2015

 

202

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành định mức xây dựng, phân bdự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

10/01/2016

Hết hiệu lực một phần

203

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái

24/6/2016

 

204

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bdự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái

30/11/2017

 

205

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

8. LĨNH VỰC Y T

206

Nghị quyết

25/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về Đề án một số chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

25/12/2015

Hết hiệu lực một phần

207

Nghị quyết

40/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

24/12/2017

 

208

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2018

Đnghị thay thế

209

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái

08/01/2019

Chưa có hiệu lực

9. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

210

Nghị quyết

34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

211

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/7/2008

 

212

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2009

Ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/8/2009

Đề nghị bãi bỏ

213

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục công nhận và chế độ khen thưởng xã, phường phù hợp với trẻ em tỉnh Yên Bái

30/10/2010

Đề nghị thay thế

214

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/01/2016

 

215

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

Ban hành Quy định một số mức chi, chế độ đóng góp, miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/10/2016

Hết hiệu lực một phần

216

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

Ban hành quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

18/11/2016

Hết hiệu lực một phần

217

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/7/2017

 

218

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4, Khoản 2 Điều 6 tại Quy định một số mức chi, chế độ đóng góp, miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

01/7/2017

 

219

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

220

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

Sửa đổi một số nội dung tại Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

10. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

221

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng sắt, đồng, vàng, chì, kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

15/8/2011

 

222

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008

Ban hành Quy chế quản lý Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái

27/10/2008

 

223

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/8/2012

 

224

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/6/2013

 

225

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái

27/9/2014

 

226

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành Quy định Quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/11/2014

Đề nghị bãi bỏ một phần

227

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/11/2014

Đề nghị thay thế

228

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

01/01/2016

 

229

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/3/2017

 

230

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/11/2018

 

231

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quy định giá tối thiểu cho thuê hạ tầng tại khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân và khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên Bái

10/01/2019

Chưa có hiệu lực

11. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

232

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

Ban hành quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/10/2008

 

233

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/8/2009

 

234

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009

Ban hành quy chế xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/9/2009

 

235

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010

Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

19/4/2010

Đề nghị bãi bỏ

236

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011

Quyết định ban hành Quy định xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/6/2011

Đề nghị bãi bỏ

237

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/11/2011

 

238

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/7/2012

 

239

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/4/2016

 

240

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút đối với cơ quan báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2017

 

241

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

Quy định một số nội dung trong công tác quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/4/2017

 

242

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

Ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/12/2018

 

243

Chỉ thị

25/2008/CT-UBND ngày 23/12/2008

Về việc đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

02/01/2009

 

244

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND ngày 02/4/2010

Về việc đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/4/2010

 

245

Chỉ thị

12/2012/CT-UBND ngày 17/7/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/7/2012

 

12. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

246

Nghị quyết

25/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về Quy hoạch phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2020

26/12/2010

 

247

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

26/12/2010

 

248

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

28/12/2013

 

249

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

25/12/2015

Hết hiệu lực một phần

250

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

05/09/2016

 

251

Nghị quyết

40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

252

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND ngày 04/02/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu chỉ đạo về kinh tế tập thể

14/02/2004

 

253

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Yên Bái

20/01/2011

 

254

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

Ban hành Quy định về việc cắm mốc giới bảo vệ công trình thủy lợi

23/9/2013

 

255

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/6/2014

 

256

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

10/01/2016

Hết hiệu lực một phần

257

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15/9/2016

 

258

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

16/10/2016

 

259

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng, Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2018

 

13. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

260

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/7/2009

 

261

Nghị quyết

23/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

25/12/2015

Hết hiệu lực một phần

262

Nghị quyết

36/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về việc sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

05/09/2016

Hết hiệu lực một phần

263

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/09/2016

 

264

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ kinh phí phục vụ thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú ngoài quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020

02/01/2017

 

265

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động dạy nghề của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố

22/4/2010

Đề nghị bãi bỏ

266

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010

Về việc Ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29/4/2010

 

267

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

Về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/02/2013

 

268

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016

Ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

09/2/2016

 

269

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016

Phê duyệt Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

07/9/2016

 

270

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

18/10/2016

 

271

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

16/10/2017

 

272

Chỉ thị

19/2006/CT-UBND ngày 24/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

04/12/2006

 

273

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/01/2012

Đnghị bãi bỏ

14. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

274

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về đặt tên đường thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

19/4/2010

 

275

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về đặt tên đường phố thành phố Yên Bái

15/8/2011

 

276

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Xây dựng thị xã Văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ, giai đoạn 2013 - 2020

29/7/2013

 

277

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Đặt tên cho tuyến đường mới thuộc công trình đường tránh ngập trên địa bàn tỉnh Yên Bái

02/5/2016

 

278

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND, ngày 23/12/2016

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Yên Bái

02/01/2017

Đề nghị thay thế

279

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

24/12/2017

 

280

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010

Phê duyệt Đề án quy hoạch hoạt động Karaoke, Vũ trường tỉnh Yên Bái đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

15/01/2010

 

281

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/5/2012

Đề nghị bãi bỏ

282

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/5/2012

Đề nghị bãi bỏ

283

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

03/8/2012

Đề nghị bãi bỏ một phần

284

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

24/11/2013

 

285

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/01/2014

 

286

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/12/2014

 

287

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Yên Bái

28/01/2017

 

288

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2/12/2018

 

15. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

289

Nghị quyết

20/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

25/12/2015

Hết hiệu lực một phần

290

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

20/4/2017

 

291

Quyết định

2125/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

06/12/2007

Đề nghị thay thế

292

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011

Ban hành quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/02/2011

Đề nghị thay thế

293

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác mạng lưới đường thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến hàng hóa, bến hành khách, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/12/2012

 

294

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013

Về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/01/2013

 

295

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/8/2015

 

296

Quyết định

16/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

18/3/2016

Đề nghị thay thế

16. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

297

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND 20/7/2012

Thông qua Tờ trình đề nghị công nhận xã Sơn Thịnh lên đô thị loại V thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

30/7/2012

 

298

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010

Ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/02/2010

Đề nghị thay thế

299

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

18/5/2013

Đề nghị bãi bỏ

300

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Ban hành quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2018

 

301

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017

Ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/4/2017

 

302

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/5/2018

 

17. LĨNH VỰC THANH TRA

303

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Quy định mức trích tỷ lệ % (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

 

304

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

 

305

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/12/2010

Đnghị bãi bỏ

306

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Về việc ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại

04/7/2013

 

307

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Ban hành Quy chế Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái

01/01/2017

 

308

Chỉ thị

13/2010/CT-UBND ngày 08/7/2010

Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

18/7/2010

Đề nghị bãi bỏ

309

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND ngày 10/9/2010

Về việc tăng cường công tác thanh tra, thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/9/2010

Đề nghị bãi bỏ

310

Chỉ thị

17/2012/CT-UBND ngày 03/10/2012

Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/10/2012

Đề nghị bãi bỏ

18. LĨNH VỰC DÂN TỘC

311

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/10/2015

 

312

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018

Ban hành quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/7/2018

 

Tổng cộng: 312 văn bản

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. VĂN BẢN HẾT LIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

1.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Phê duyệt đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015”

Hết hiệu lực theo Khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

2.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ- HĐND ngày 30/3/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

02/01/2017

3.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

4.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013 - 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020

25/12/2015

5.

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành “Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

6.

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc quy định một số chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách đối với công tác dân quân tự vệ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

15/01/2018

7.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/01/2017

8.

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 07/8/2003

Về việc thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

9.

Chỉ thị

16/2004/CT-UB ngày 18/8/2004

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

15/01/2018

10.

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND ngày 03/11/2006

Về việc tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

15/01/2018

11.

Chỉ thị

24/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008

Về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

15/01/2018

12.

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND ngày 19/5/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

2. Lĩnh vực Ni vụ

13.

Nghị quyết

05/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004

Phê chuẩn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

14.

Nghị quyết

22/2005/NQ-HĐND ngày 16/7/2005

Về việc thành lập phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

15.

Nghị quyết

07/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Về việc phê duyệt Đề án thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết s42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

16.

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016

27/7/2014

17.

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2016

27/7/2014

18.

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

19.

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

20.

Quyết định

32/QĐ-UB ngày 05/4/1994

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chính quyền cấp huyện, thị xã và cơ sở vững mạnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

21.

Quyết định

66/QĐ-UBND ngày 27/5/1999

Về việc thu lệ phí thi tuyển, thi nâng ngạch công chức Nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

22.

Quyết định

214/2001/QĐ-UBND ngày 02/5/2001

Về việc quy định chế độ ưu tiên áp dụng trong thi tuyển công chức nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

23.

Quyết định

255/2001/QĐ-UBND ngày 30/11/2001

Về việc bổ sung đối tượng được hưởng tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại tại Quyết định số 191/2001/QĐ- UB ngày 18/9/2001

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

24.

Quyết định

101/2002/QĐ-UBND ngày 06/5/2002

Về việc bổ sung quy định tính điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức Nhà nước đối với các thí sinh đang hợp đồng lao động tại các xã vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

25.

Quyết định

31/2003/QĐ-UB ngày 13/02/2003

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội trật tự đô thị thành phố Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

26.

Quyết định

958/2007/QĐ-UBND ngày 09/07/2007

Về việc ban hành quy chế xét chọn Doanh nghiệp tiêu biểu và Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu hàng năm của tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái

10/01/2015

27.

Quyết định

1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2016

23/10/2014

28.

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016

23/10/2014

29.

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái

01/01/2017

30.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 7/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện

17/3/2016

31.

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái

05/01/2015

32.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021

20/8/2016

33.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái

08/8/2014

34.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

06/01/2017

35.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

14/11/2016

36.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/10/2014

37.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013

Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

14/11/2016

38.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

39.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh

25/01/2016

40.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 4/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

14/11/2016

41.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/7/2018

42.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

43.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

44.

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc sửa đổi khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

14/11/2016

45.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 7/4/2014

Về việc sửa đổi một số điều Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

14/11/2016

46.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Yên Bái

25/01/2016

47.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014

Ban hành quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

14/7/2016

48.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số nội dung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/8/2018

49.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

15/12/2018

50.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương

Được bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

01/9/2018

51.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

15/12/2018

52.

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

15/12/2018

53.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

15/12/2018

54.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

15/12/2018

55.

Chỉ thị

13/CT-UB ngày 14/10/1999

Về phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã ở các huyện, thị xã

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

56.

Chỉ thị

06/CT-UBND ngày 05/3/2001

Về tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

57.

Chỉ thị

25/CT-UBND ngày 05/12/2005

Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

58.

Chỉ thị

02/CT-UBND ngày 02/3/2006

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý xã hội trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

3. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

59.

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006

Về mức phụ cấp cho cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

60.

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

61.

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

62.

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

63.

Nghị quyết

41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, min giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghquyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

64.

Nghị quyết

09/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô">18/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Được bãi bỏ bởi Nghquyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

65.

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái

5/9/2016

66.

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015)

Được thay thế bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020

02/01/2017

67.

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương

Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

12/8/2018

68.

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

69.

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

70.

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã, thôn., bản đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2015 (ngoài hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải - gọi tắt là chính sách 30b)

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016.

01/01/2015

71.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 và Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

72.

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 và Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020

02/01/2017

73.

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về việc quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

74.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái; chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái

24/12/2017

75.

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghquyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

76.

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quyết định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/8/2017

77.

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015)

Được thay thế bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

02/01/2017

78.

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/8/2017

79.

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

80.

Nghị quyết

01 /2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

81.

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về dự toán phân bổ ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh năm 2014

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

82.

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

83.

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 17/07/2014

Về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/01/2017

84.

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

85.

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2015 - nguồn vốn NS địa phương

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004

01/01/2016

86.

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách địa phương

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

87.

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 - Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

88.

Nghị quyết

21/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2012

Về việc bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015)

Được thay thế bởi Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020

02/01/2017

89.

Nghị quyết

24/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/01/2017

90.

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Về việc ban hành lệ phí hộ tịch; sửa đổi, bổ sung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/01/2017

91.

Quyết định

236/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003

Về việc ban hành mức thu đối với một số loại phí

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

92.

Quyết định

497/2003/QĐ-UBND ngày 29/9/2003

Về việc ban hành bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

93.

Quyết định

364/2003/QĐ-UBND ngày 11/12/2003

Về việc chuyển ngân sách xã, phường, thị trấn thành một cấp ngân sách

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

94.

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005

Ban hành quy định thu và sử dụng thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

95.

Quyết định

65/2005/QĐ-UBND ngày 28/02/2005

Về việc Ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/10/2015

96.

Quyết định

1324/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

97.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí, miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

98.

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Về việc ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà, công trình kiến trúc trên đất để tính thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

99.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc điều chỉnh mức thu phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

100.

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UB  ngày 28/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/10/2015

101.

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015)

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020

02/01/2017

102.

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

103.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

104.

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/10/2017

105.

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

Ban hành Quy định một số chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã, thôn bản đặc thù khó khăn

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

01/01/2015

106.

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành mức chi công tác phí và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/10/2017

107.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015); Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020

02/01/2017

108.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

109.

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Ban hành Quy định quyền hạn trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá tại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/01/2015

110.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

Về việc ban hành Quy định về một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

111.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015)

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017- 2020

02/01/2017

112.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu phí; tỷ lệ phần trăm (%) tiền thu phí được để lại cho xã, phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2015

113.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 -2015

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2015

10/3/2014

114.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Về việc quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà xây dựng mới và bảng tính tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/7/2018

115.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015) ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020

02/01/2017

116.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Về việc ban hành Quy định về tiêu thc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

117.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

08/01/2019

118.

Chỉ thị

08/CT-UB ngày 05/7/1999

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

119.

Chỉ thị

09/2004/CT-UBND ngày 17/6/2004

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

4. Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư - Xây dựng

120.

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Về việc phê duyệt quy hoạch chung điều chỉnh, mở rộng thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005 - 2020

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

24/12/2017

121.

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

122.

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015-2016

01/01/2015

123.

Ngh quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

25/12/2015

124.

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

125.

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

12/8/2018

126.

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

127.

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

128.

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

25/12/2015

129.

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

130.

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

131.

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

132.

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020.

20/4/2017

133.

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

134.

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

12/8/2018

135.

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành quy định việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thực hiện chương trình 135 giai đoạn II ở tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/7/2018

136.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái

27/9/2014

137.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

01/9/2018

138.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

08/01/2016

139.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2016

140.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

10/01/2016

141.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/01/2017

142.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Quy định Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020

01/7/2017

143.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/10/2018

144.

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND ngày 02/8/2006

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

5. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

145.

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

146.

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhn quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

147.

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015 tỉnh Yên Bái

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

148.

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về phân loại đường ph, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

149.

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

150.

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2015

Về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cn thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

151.

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

Về việc bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ năm 2015; Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

152.

Nghị quyết

27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015

Về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

153.

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

154.

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về việc ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/01/2017

155.

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; Điều 1 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

156.

Quyết định

260/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003

Về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

157.

Quyết định

25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004

Quy định giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với sản phẩm quặng sắt, khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

158.

Quyết định

138/2004/QĐ-UBND ngày 22/4/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, thẩm định, trình duyệt, quản lý và lưu trữ hồ sơ các dự án liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

159.

Quyết định

147/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên tối thiểu tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 260/2003/QĐ-UB  ngày 26/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

160.

Quyết định

204/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005

Ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong gia đình; tỷ lệ diện tích được xây dựng trên thửa đất ở có vườn, ao tại đô thị; hạn mức giao đất ở mới cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

27/9/2014

161.

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006

Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/01/2015

162.

Quyết định

1284/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên tối thiểu quy định tại Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004, Quyết định số 147/2004/QĐ-UB  ngày 19/5/2004 của UBND tỉnh Yên Bái về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

163.

Quyết định

1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

27/9/2014

164.

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

Ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

27/9/2014

165.

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND  ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

27/9/2014

166.

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009

Về việc sửa đổi giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt khai thác, sử dụng, vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/4/2014

167.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

27/9/2014

168.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

27/9/2014

169.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Ban hành Quy định về chính sách, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường hoa màu và tài sản khắc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

27/9/2014

170.

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

27/9/2014

171.

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Ban hành Quy định về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 7/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái

17/01/2016

172.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

27/9/2014

173.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

27/9/2014

174.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về về chính sách, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

175.

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 tại tỉnh Yên Bái

7/4/2016

176.

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/11/2014

177.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND  ngày 25/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/01/2015

178.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Về quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/11/2017

179.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 7/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái

17/01/2016

180.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Về việc ban hành Quy định về bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/9/2014

181.

Quyết định