Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở đã được thay thế bởi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLB-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 04);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 03);

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 835/TTr-SYT ngày 23 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Giá thu 870 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04, bao gồm:

a) Giá thu 421 dịch vụ (trừ mục C.4): chi tiết tại Phụ lục 1.

b) Giá thu 446 dịch vụ theo quy định tại mục C.4: chi tiết tại Phụ lục 2.

2. Giá thu 913 dịch vụ còn lại theo Thông tư liên tịch số 03 (đã trừ 80 dịch vụ bị bãi bỏ tại Thông tư liên tịch số 04) gồm:

a) 753 dịch vụ mức giá thu bằng giá tối đa: chi tiết tại Phụ lục 3.

b) 160 dịch vụ mức giá thu bằng 70% mức giá tối đa: chi tiết tại Phụ lục 4.

3. Giá thu 28 dịch vụ được cơ quan chuyên môn cho phép thực hiện tại tuyến xã: chi tiết tại Phụ lục 5.

Điều 2. Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng thống nhất cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự biến động về giá thuốc, vật tư tiêu hao làm ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc an toàn quỹ bảo hiểm y tế, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định điều chỉnh bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh giá thu một phần viện phí ở mức tối đa theo Nghị định 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ và Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung thu một phần viện phí theo khung giá tối đa các dịch vụ tại Thông tư liên tịch số 03./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- Chủ tịch, Phó CTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2012
Ngày hiệu lực16/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở