Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần đến 31/12/2014

Nội dung toàn văn Quyết định 164/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN 31/12/2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03 /TTr-STP ngày 21/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần đến 31/12/2014 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (NC,TH);
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐÊN 31/12/2014
(Kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 03/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016.

27/7/2014

2

Nghị quyết

Số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

3

Nghị quyết

Số 23/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016.

27/7/2014

4

Nghị quyết

Số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, miền giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh .

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

5

Nghị quyết

Số 09/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực">06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 -2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016.

27/7/2014

6

Nghị quyết

Số 09/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô">18/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

7

Nghị quyết

Số 13/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

8

Nghị quyết

Số 24/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016.

01/01/2015

9

Nghị quyết

Số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05//8/2011

Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã, thôn., bản đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 -2015 (ngoài hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải - gọi tắt là chính sách 30b ).

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016.

01/01/2015

10

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

về việc tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2014/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015

27/7/2014

11

Nghị quyết

Số 09/NQ-HĐND">26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực">06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 -2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016.

27/7/2014

12

Nghị quyết

Số 35/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 và Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

13

Nghị quyết

Số 40/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016.

01/01/2015

14

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015.

27/7/2014

15

Nghị quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh .

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

16

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2014/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015

27/7/2014

17

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

18

Nghị quyết

Số 01/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

19

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND">26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND">26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực">06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 -2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016.

27/7/2014

20

Nghị quyết

Số 20/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2015

21

Nghị quyết

Số 21/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về dự toán phân bổ ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh năm 2014.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2015

22

Nghị quyết

Số 22/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2014

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 - Nguồn vốn ngân sách địa phương.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2015

23

Nghị quyết

Số 23/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2015

24

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2015

25

Quyết định

Số 204/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005

Ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong gia đình; tỷ lệ diện tích được xây dựng trên thửa đất ở có vườn, ao tại đô thị; hạn mức giao đất ở mới cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

27/9/2014

26

Quyết định

Số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

27

Quyết định

Số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2016.

23/10/2014

28

Quyết định

Số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

27/9/2014

29

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

Ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa mầu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

30

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa mầu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

31

Quyết định

Số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2016.

23/10/2014

32

Quyết định

Số 03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí, miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

33

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa mầu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

34

Quyết định

Số 30/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

27/9/2014

35

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Ban hành Quy định về chính sách, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Qui định về Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường hoa màu và tài sản khắc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

36

Quyết định

Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc điều chỉnh mức thu phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

37

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

38

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

27/9/2014

39

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về về chính sách, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

40

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

41

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái.

27/9/2014

42

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Về việc phê duyệt mức hỗ trợ học bổng cho học sinh là người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2016.

23/10/2014

43

Quyết định

Số 27/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế Bộ đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bới Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái .

27/9/2014

44

Quyết định

Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về về chính sách, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

45

Quyết định

Số 30/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

Ban hành Quy định một số chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã, thôn bản đặc thù khó khăn.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016.

01/01/2015

46

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015”.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2016.

23/10/2014

47

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

48

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Ban hành Quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/7/2014

49

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

02/02/2014

50

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-0UBND ngày 08/6/2012

Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tinh Yên Bái ban hành Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Yên Bái.

08/8/2014

51

Quyết định

Số 29/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Về việc ban hành Quy định về bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về việc bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/9/2014

52

Quyết định

Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Về việc ban hành Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/9/2014

53

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/10/2014

54

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

Về việc ban hành Quy định về một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

55

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường cây cối hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Yên Bái - Khe Sang, đoạn Yên Bái - Trái Hút, tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

56

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu phí; tỷ lệ phần trăm (%) tiền thu phí được để lại cho xã, phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2015

57

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 -2015.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2015.

10/3/2014

58

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015”.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014- 2016.

23/10/2014

59

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2015

60

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/11/2014

61

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Được thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/9/2014

62

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa mầu cho người bị thu hồi để xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND.

Được thay thế bởi Quyết đinh số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

27/9/2014

Tổng A: 62 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Điều chỉnh danh mục 445, phụ lục 2

- Bãi bỏ 04 danh mục tại phụ lục 2

- Bãi bỏ 28 danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định tại phụ lục 6.

Được điều chỉnh, bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bãi bỏ danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/7/2014

2

Quyết định

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013-2020.

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I, III

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “ Nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an xã giai đoạn 2013-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Yên Bái.

01/02/2014

3

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Bãi bỏ điểm e, khoản 1 Điều 3; - Sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 3

Được bãi bỏ, sửa đổi bởi Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi một số điều quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

17/4/2014

Tổng B: 03 văn bản

Tổng A + B: 65 văn bản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 164/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 164/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Phạm Duy Cường
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 164/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 164/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Yên Bái

  • 30/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực