Quyết định 21/2011/QĐ-UBND

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND phê duyệt mức hỗ trợ học bổng cho học sinh là người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải do tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND hỗ trợ học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND chính sách thu hút đào tạo cán bộ khoa học dân tộc thiểu số Yên Bái 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2011/QĐ-UBND hỗ trợ học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21 /2011/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN TRẠM TẤU VÀ HUYỆN MÙ CANG CHẢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1687/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức hỗ trợ học bổng cho học sinh Trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình liên ngành số 36/TTr- SGDĐT- STC ngày 30/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ học bổng đối với học sinh là người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông (chưa được hưởng chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú, bán trú theo quy định của nhà nước; không bao gồm đối tượng cán bộ đi học) tại 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ học bổng là 166.000 đồng/học sinh/tháng (bằng 20% mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước, tương đương với 15 kg gạo tại thời điểm hiện hành). Mức học bổng này sẽ được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung của Nhà nước.

2. Thời gian được hưởng 09 tháng/1 năm học, bắt đầu được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

3. Nguồn kinh phí: Được bố trí trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trên cơ sở mức hỗ trợ được phê duyệt, giao cho: Sở giáo Dục và Đào tạo phối hợp với Uỷ ban nhân dân 02 huyện Trạm Tấu và Mù Chải tổ chức triển khai thực hiện theo qui định hiện hành. Các đơn vị được hỗ trợ kinh phí có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và định mức quy định.

Mức hỗ trợ học bổng này thay thế mức hỗ trợ học bổng quy định tại Quyết định số 1687/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức hỗ trợ học bổng cho học sinh Trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải;

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù cang Chải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Wesite tỉnh Yên Bái;
- TT. Công báo;
- Báo Yên Bái;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VT, TH, TC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực10/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2011/QĐ-UBND hỗ trợ học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 21/2011/QĐ-UBND hỗ trợ học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu21/2011/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
      Người kýPhạm Duy Cường
      Ngày ban hành30/06/2011
      Ngày hiệu lực10/07/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2014
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 21/2011/QĐ-UBND hỗ trợ học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2011/QĐ-UBND hỗ trợ học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số