Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công chức viên chức người lao động Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với án bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 122/TTr-SNV ngày 17/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3 QĐ;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

QUY ĐỊNH

VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương 1

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 điều này đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng quy định tại Điều 1 (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:

1. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng không có sai phạm phải xử lý các hình thức kỷ luật theo quy định và được công nhận một trong các hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng.

Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị nhất trí đề nghị khi xét thấy cần thiết.

2. Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Chương 2

CHỈ TIÊU, CẤP ĐỘ VÀ NGUYÊN TẮC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 3. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

2. Các đơn vị có từ 3 đến dưới 10 cán bộ, công chức, viên chức thực tế có mặt được trả lương theo chỉ tiêu biên chế được giao, cứ 03 năm được tính 01 chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các đơn vị không vượt quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thực tế có mặt thuộc biên chế được giao của các đơn vị.

Điều 4. Cấp độ thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định, trong thời gian giữ bậc lương được tặng thưởng một trong những danh hiệu sau (xét ưu tiên từ cấp độ thành tích cao nhất tính từ trên xuống):

a) Huân chương Độc lập các hạng;

b) Danh hiệu Anh hùng Lao động;

c) Huân chương lao động các hạng;

d) Huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng;

đ) Huân chương Đại đoàn kết dân tộc;

e) Huân chương dũng cảm;

f) Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;

g) Danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân;

h) Danh hiệu: Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú;

i) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

k) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

l) 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh các năm còn lại đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;

m) 02 năm liên tục được bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

n) Đạt văn bằng loại giỏi trở lên theo chính sách thu hút, khuyến khích của tỉnh.

2. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng so với thời gian quy định, trong thời gian giữ bậc lương được khen thưởng một trong các hình thức sau:

a) 01 năm được tặng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

b) 02 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

c) Đạt văn bằng loại Khá theo chính sách thu hút, khuyến khích của tỉnh.

3. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng so với thời gian quy định, trong thời gian giữ bậc lương được khen thưởng một

trong các hình thức sau:

a) 01 năm được tặng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

b) 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

c) Đạt văn bằng loại trung bình theo chính sách thu hút, khuyến khích của tỉnh.

Điều 5. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thơi gian giữ một bậc lương.

2. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

3. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích xuất sắc cao đến thành tích thấp hơn. Khi đã có quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch, quyết định nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn thì các thành tích công tác được khen thưởng trước đó không được tính vào thành tích được xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các lần sau.

4. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Điều 6. Ưu tiên trong xét nâng lương trước thời hạn

1. Xét hết nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng mới xét đến nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng và cuối cùng là 06 tháng.

2. Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn.

Trường hợp có từ hai người trở lên đạt tiêu chuẩn ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a) Cán bộ công chức, viên chức là nữ;

b) Cán bộ công chức, viên chức tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn);

c) Cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn;

d) Cán bộ, công chức, viên chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học của tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền xác nhận);

đ) Cán bộ, công chức, viên chức có thâm niên công tác nhiều hơn;

e) Cán bộ, công chức, viên chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

1. Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định (không tính vào tỷ lệ 5% biên chế trả lương của đơn vị).

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi hơn.

Điều 8. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ trên đại học theo chính sách thu hút, khuyến khích của tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học nâng cao trình độ trên đại học, sau khi kết thúc khóa học có kết quả học tập và được cấp văn bằng chứng chỉ, không vi phạm khuyết điểm, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và chưa đủ thời gian giữ bậc để được nâng lương thường xuyên tại thời điểm có kết quả học tập thì được nâng một bậc lương theo kết quả học tập (không tính vào tỷ lệ 5% biên chế trả lương của đơn vị).

1. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định: Đạt văn bằng loại giỏi trở lên;

2. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng so với thời gian quy định: Đạt văn bằng loại Khá;

3. Đối với trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng so với thời gian quy định: Đạt văn bằng loại trung bình.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Giám đốc các sở; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Trao đổi, thống nhất với cấp ủy Đảng và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp để quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Niêm yết, công khai danh sách những người được nâng bậc lương trước thời hạn tại cơ quan, đơn vị ít nhất là 5 ngày làm việc.

3. Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn gửi về Sở Nội vụ thẩm định trước khi ra quyết định nâng bậc lương hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp hiện hành về công tác quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.

4. Định kỳ vào quý IV hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tình hình và những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị theo quy định.

5. Phối hợp với Chủ tịch công đoàn cùng cấp phổ biến Quy định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý được biết và nghiêm chỉnh chấp hành.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, tổng hợp danh sách cán bộ, công

chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với các chức danh, ngạch công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp tổ chức, cán bộ của tỉnh.

3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này, tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết, xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên về lĩnh vực này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành08/06/2012
       Ngày hiệu lực18/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ