Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Nghị quyết 09/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 164/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giữ nguyên 33 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Về kinh tế

a) Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn. Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững. Phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, kết hợp chăn nuôi trang trại và hộ gia đình. Đẩy mạnh thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp. Tăng cường trồng rừng, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên rừng. Chủ động phòng chống bão lũ, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân.

b) Tiếp tục hỗ trợ các thành phần kinh tế; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, các nguồn vốn nước ngoài; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

c) Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát thị trường và giá cả hàng hóa; đảm bảo lưu thông hàng hóa, ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng chính sách phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình hoạt động thương mại, dịch vụ có tiềm năng; tăng cường xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Tiếp tục đầu tư, khai thác các tuyến du lịch và khôi phục một số lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.

d) Thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2014. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu thường xuyên. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ các thành phần kinh tế, nhất là cho vay các lĩnh vực: phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp, hộ nghèo, các đối tượng chính sách.

đ) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn. Hỗ trợ các doanh nghiệp về khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2. Về phát triển văn hóa - xã hội

a) Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để triển khai năm học 2014 - 2015; nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, bậc học. Chú trọng phát triển giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giáo dục chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch, chính sách để phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống thiên tai. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về lĩnh vực y tế, dân số. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Chú trọng chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên và lao động nông thôn. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp người nghèo...

d) Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đảm bảo đầy đủ, kịp thời thông tin và các ấn phẩm báo chí tới nhân dân, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

3. Về tài nguyên môi trường

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các điều kiện đảm bảo về môi trường đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường công tác quản lý và xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường.

4. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh.

5. Điều hành của chính quyền các cấp

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định về trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành; tăng cường kiểm tra, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp.

b) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2014
Ngày hiệu lực17/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Thống
        Ngày ban hành17/07/2014
        Ngày hiệu lực17/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Yên Bái