Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định 19/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND và 19/2008/QĐ-UBND bồi thường thiệt hại thu hồi đất Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 17/2014/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Đất đai Nghị định 47/2014/NĐ-CP Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND và 19/2008/QĐ-UBND bồi thường thiệt hại thu hồi đất Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ­; BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CÂY TRỒNG, HOA MÀU CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯ­ỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2008/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi th­ường, hỗ trợ và tái định cư­ khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi th­ường, hỗ trợ, tái định cư­ khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông t­ư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông t­ư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường hư­ớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư­ số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường hư­ớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tại Tờ trình số 498/TTr-STNMT ngày 28/3/2014 về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư­; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đư­ờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư­; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đư­ờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND với những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND như sau:

“Điều 26. Hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ thuê nhà ở trong thời gian tạo lập nơi ở mới)

1. Hỗ trợ di chuyển:

a) Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở có nhà ở mà phải di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 6. 000. 000 đồng/hộ; nếu di chuyển sang tỉnh khác, có đơn xin di chuyển của hộ gia đình và xác nhận của chính quyền địa phương nơi chuyển đến thì được hỗ trợ 8. 000. 000 đồng/hộ.

Trường hợp hộ gia đình có số nhân khẩu từ 10 người trở lên cùng chung sống trong một nhà (trong cùng sổ hộ khẩu) thì được hỗ trợ bằng 1, 5 lần mức hỗ trợ nêu trên.

b) Tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở thì được hỗ trợ chi phí thực tế tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt theo dự toán được cơ quan thẩm định xem xét, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

2. Hỗ trợ thuê nhà trong thời gian tạo lập chỗ ở mới:

Người bị thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ thuê nhà ở tại các xã, thị trấn là 250. 000 đồng/tháng/01khẩu nhưng không ít hơn 600. 000 đồng/tháng/hộ gia đình; tại các phường là 300. 000 đồng/tháng/01 khẩu nhưng không ít hơn 800. 000 đồng/tháng/hộ gia đình. Thời gian thuê nhà được hỗ trợ là 6 tháng. Trường hợp quá 6 tháng kể từ ngày người bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng mà Nhà nước chưa giao được đất cho người có đăng ký nhu cầu tái định cư theo quy định thì Hội đồng bồi thường xem xét, xây dựng phương án bổ sung tiền hỗ trợ thuê nhà ở trình Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền quyết định”.

2. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và bổ sung thêm một số Khoản của Điều 30 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 30 quy định tại Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND như sau:

Điều 30. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất ở có nhà ở

1. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở có nhà ở (thu hồi để thực hiện dự án và trường hợp thu hồi đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn, thuộc diện phải di chuyển chỗ ở và thu hồi đất để bảo đảm an toàn theo quy định) thì được xem xét hỗ trợ tái định cư theo điểm a, điểm b Khoản 2 Điều này khi có đủ những điều kiện sau đây:

a) Đất ở bị thu hồi đủ điều kiện bồi thường theo Điều 4, Điều 7 và Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 (đã được sửa đổi tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND);

b) Trên đất ở bị thu hồi phải có nhà ở và phải di chuyển chỗ ở (nhà ở đó phải là nhà ở độc lập, không sử dụng chung với hộ gia đình khác, tối thiểu phải gồm có diện tích để ở, để phục vụ sinh hoạt và đời sống riêng của một hộ gia đình. Trường hợp có từ hai hộ trở lên đang ở chung trong một nhà thì chỉ tính cho một hộ có giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật); được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi xác nhận là không có nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn tính đến thời điểm quyết định thu hồi đất;

c) Chủ sử dụng đất bị thu hồi phải có hộ khẩu riêng (phải có bản sao Sổ hộ khẩu riêng), địa chỉ đất ở bị thu hồi phải phù hợp với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

d) Người bị thu hồi đất ở có nhà ở có đơn đăng ký vào khu tái định cư của dự án theo Quy định này;

e) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải căn cứ hiện trạng sử dụng nhà ở, đất ở bị thu hồi thực tế và lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở đủ điều kiện xem xét hỗ trợ tái định cư nêu tại khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ tái định cư theo quy định sau đây:

a) Tr­ường hợp hộ gia đình, cá nhân đăng ký vào khu tái định cư­ của dự án mà tổng số tiền bồi th­ường, hỗ trợ gồm: Tiền bồi th­ường đất ở; tiền hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nh­ưng không đư­ợc công nhận là đất ở; tiền hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư­ xã, thị trấn và đất nông nghiệp tại phường mà nhỏ hơn giá trị một suất tái định c­ư tối thiểu quy định tại điểm b khoản này thì hộ gia đình, cá nhân đ­ược hỗ trợ khoản chênh lệch đó (không phải nộp khoản chênh lệch giữa giá trị bồi th­ường, hỗ trợ về đất theo phương án đ­ược phê duyệt với giá trị suất tái định cư­ tối thiểu).

Trư­ờng hợp giá trị suất tái định cư­ tối thiểu nhỏ hơn số tiền sử dụng đất tái định cư­ thì hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở phải chi trả khoản chênh lệch đó tr­ước khi đ­ược giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tái định cư­. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về việc nộp tiền sử dụng đất, đ­ược Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì đ­ược xem xét cho ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

b) Suất tái định cư tối thiểu như sau:

b. 1. Suất tái định cư tối thiểu tại các xã là 50. 000. 000 (năm mươi triệu) đồng;

b. 2. Suất tái định cư tối thiểu tại các thị trấn là 60. 000. 000 (sáu mươi triệu) đồng;

b. 3. Suất tái định cư tối thiểu tại các phường là 70. 000. 000 (bảy mươi triệu) đồng.

c) Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện vào các khu tái định cư tập trung nhưng chủ đầu tư không sắp xếp được vào các khu tái định cư tập trung thuộc dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì được bố trí vào khu tái định cư thuộc các dự án khác của tỉnh (khu tái định cư do sở Giao thông Vận tải giới thiệu và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận), thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá của các dự án khác theo quy định.

- Trường hợp giá đất trong khu tái định cư được bố trí cao hơn so với giá đất ở bị thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi thực hiện dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư lập phương án bổ sung phần chênh lệch cho các hộ gia đình, cá nhân trong hồ sơ bồi thường hỗ trợ;    

- Trường hợp giá đất trong khu tái định cư được bố trí thấp hơn so với giá đất của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi thực hiện dự án đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp lại phần chênh lệch do giá trị bồi thường, hỗ trợ cao hơn giá đất tái định cư phải nộp.

d) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hồ sơ thu hồi đất, đơn xin giao đất ở tại khu tái định cư để lập danh sách các trường hợp nộp đơn trong thời hạn quy định; niêm yết công khai và lập biên bản về kết quả công khai và giải quyết các ý kiến; sau khi thời gian niêm yết và giải quyết các ý kiến, Ủy ban nhân dân xã xác nhận danh sách làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư. Danh sách này phải gửi đến cơ quan thẩm định cùng phương án bồi thường, hỗ trợ để thẩm định.

e) Trường hợp chỉ bị thu hồi đất ở mà không có nhà ở, nếu hộ gia đình, cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là không còn đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn thì được đăng ký giao đất có thu tiền tại khu tái định cư nhưng không được hỗ trợ khoản chênh lệch với Suất tái định cư tối thiểu theo điểm a, điểm b khoản này.

3. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi một hoặc nhiều thửa đất ở đang có nhà ở và phải di dời chỗ ở, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi bị thu hồi đất. Nếu chủ hộ gia đình, cá nhân có đơn đăng ký tự lo chỗ ở mới và nộp đơn tại Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được mẫu đơn đăng ký do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cung cấp thì được hỗ trợ để tự lo chỗ ở mới theo địa bàn thu hồi đất như sau:

a) Trường hợp thu hồi đất ở có nhà ở tại các xã thì hỗ trợ 40. 000. 000 (bốn mươi triệu) đồng/hộ gia đình, cá nhân;

b) Trường hợp thu hồi đất ở có nhà ở tại các thị trấn thì hỗ trợ 45. 000. 000 (bốn mươi lăm triệu) đồng/hộ gia đình, cá nhân;

c) Trường hợp thu hồi đất ở có nhà ở tại các phường thì hỗ trợ 50. 000. 000 (năm mươi triệu) đồng/hộ gia đình, cá nhân;

d) Sau 15 ngày kể từ ngày cung cấp mẫu đơn đăng ký cho người bị thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải thu đơn đăng ký, lập danh sách các hộ đăng ký tự lo chỗ ở mới và danh sách các hộ đăng ký xin giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư. Các danh sách này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

4. Những trường hợp không được hỗ trợ theo khoản 3 Điều này

a) Người không có đơn đăng ký tự lo chỗ ở mới hoặc có đơn đăng ký nhưng nộp đơn không đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lý do chính đáng;

b) Trường hợp bị thu hồi đất ở nhưng không có nhà ở trên đất hoặc có nhà ở nhưng đã hư hỏng không sử dụng quá 12 tháng liên tục tính đến ngày có văn bản thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận thời gian không sử dụng nhà ở liên tục tại điểm này;

c) Trường hợp đất ở có nhà ở sau ngày thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5a. Trường hợp trong một dự án mà một hộ gia đình bị thu hồi từ hai (02) thửa đất ở có nhà ở trở lên thì chỉ được hỗ trợ tái định cư cho một chỗ ở.

6. Trường hợp trong một nhà ở trên đất ở bị thu hồi có từ hai hộ trở lên cùng chung sống (có sổ hộ khẩu riêng) thì chỉ một hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất ở được hỗ trợ.

7. Trường hợp hộ đã làm nhà ra ở riêng nhưng chưa làm thủ tục tách sổ hộ khẩu riêng hoặc trường hợp đã làm nhà ở trên đất nhận chuyển quyền của người khác nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã làm nhà ra ở riêng từ trước ngày thông báo thu hồi đất và đất đó đủ điều kiện bồi thường đất ở thì cũng thuộc đối tượng xem xét hỗ trợ theo khoản 3 Điều này; nếu làm nhà ra ở riêng từ ngày thông báo thu hồi đất trở về sau hoặc đất đã làm nhà không đủ điều kiện bồi thường đất ở thì không thuộc đối tượng xem xét hỗ trợ theo khoản 3 Điều này.

8. Để được hỗ trợ theo khoản 3 Điều này thì nhà đó phải là nhà chính để ở của hộ gia đình, cá nhân.

9. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp đơn đăng ký mua đất tái định cư tập trung của dự án theo khoản 3 Điều này nhưng sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp đơn, hộ đó lại có đơn đề nghị tự lo chỗ ở mới thì không được nhận tiền hỗ trợ tại khoản 3 Điều này”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND như sau:

Điều 11. Hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở; đất nông nghiệp trong địa giới hành chính các phường; đất nông nghiệp tiếp giáp địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp tiếp giáp khu dân cư tại xã, thị trấn

Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở; đất nông nghiệp tại các phường; đất nông nghiệp tiếp giáp địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp tiếp giáp khu dân cư tại xã, thị trấn thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp bị thu hồi, người bị thu hồi đất còn được hỗ trợ:

1. Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp tại xã, thị trấn.

a) Đối với đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở trong khu dân cư; đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở lẻ tẻ; đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở dọc kênh mương; đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở ven đường giao thông mà không được công nhận là đất ở thì được hỗ trợ theo đơn giá bằng 30% giá đất ở của thửa đất vườn, ao đó; nếu 30% giá đất ở của thửa đất vườn, ao đó mà thấp hơn 30% giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất thì được áp dụng theo đơn giá bằng 30% giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất;

Diện tích hỗ trợ cho một hộ gia đình, cá nhân trong một dự án là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 800m2;

b) Đối với đất nông nghiệp còn lại trong khu dân cư tại xã, thị trấn (trừ những thửa đất đã được hỗ trợ theo điểm a khoản này) thì được hỗ trợ theo đơn giá bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực thu hồi đất đó. Phạm vi khu vực thu hồi đất do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định cho phù hợp với thực tế.

Diện tích hỗ trợ cho một hộ gia đình, cá nhân trong một dự án là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 800m2;

c) Trường hợp giá hỗ trợ cho 01m2 đất theo điểm a, điểm b khoản này mà thấp hơn 02 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi thì được hỗ trợ thêm cho bằng 02 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi;

d) Đối với thửa đất nông nghiệp tiếp giáp khu dân cư tại thị trấn, thửa đất nông nghiệp tiếp giáp khu dân cư tại xã, thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường thì được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực thu hồi đất.

Diện tích hỗ trợ cho một hộ gia đình, cá nhân trong một dự án là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 400 m2.

2. Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp tại phường.

a) Đối với đất vườn, ao trong thửa đất có nhà ở tại phường nhưng không được công nhận là đất ở thì được hỗ trợ theo đơn giá bằng 30% giá đất ở của thửa đất vườn, ao đó; nếu 30% giá đất ở của thửa đất vườn, ao đó thấp hơn 30% giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất thì được áp dụng theo đơn giá bằng 30% giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất;

Diện tích hỗ trợ cho một hộ gia đình, cá nhân trong một dự án là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 600 m2;

b) Đối với đất nông nghiệp còn lại trong địa giới hành chính phường (trừ những thửa đất đã được hỗ trợ theo điểm a khoản này) thì được hỗ trợ theo đơn giá bằng 30% giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất đó. Phạm vi khu vực thu hồi đất do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định cho phù hợp với thực tế.

Diện tích được hỗ trợ của một hộ gia đình, cá nhân trong một dự án là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 800m2;

c) Trường hợp giá hỗ trợ cho 01 m2 đất theo điểm a, điểm b khoản này mà thấp hơn 02 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi thì được hỗ trợ thêm cho bằng 02 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi;

d) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất nông nghiệp tại phường, nếu sau khi thực hiện hỗ trợ theo điểm a, điểm b khoản này nhưng chưa hết diện tích bị thu hồi mà diện tích đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất thì được hỗ trợ theo đơn giá bằng 02 lần giá đất bị thu hồi, diện tích được hỗ trợ của một hộ gia đình, cá nhân trong một dự án không vượt quá 3. 000 m2.

Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nhiều lần để thực hiện nhiều dự án thì tổng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân cấp xã nơi có đất bị thu hồi lập sổ theo dõi diện tích được hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân trong từng dự án và lưu lâu dài để thực hiện theo quy định tại điểm này”.

3. Xác định giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất.

Căn cứ bảng giá đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng giá đất ở trung bình trong khu vực thu hồi đất của từng dự án, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trước khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

4. Xác định khu dân cư tại xã, thị trấn.

a) Việc xác định khu dân cư thực hiện như sau:

- Đối với nơi đã có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phạm vi khu dân cư được xác định theo quy hoạch; trường hợp hiện trạng là khu dân cư nhưng được quy hoạch vào mục đích khác thì phạm vi khu dân cư để thực hiện bồi thường, hỗ trợ xác định theo hiện trạng ranh giới thửa đất có nhà ở ngoài cùng của cộng đồng dân cư;

- Đối với nơi chưa có quy hoạch thì phạm vi khu dân cư xác định theo hiện trạng ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của cộng đồng dân cư;

b) Đất nông nghiệp gồm những cánh đồng, những quả đồi, núi nằm liền kề với các khu dân cư xác định theo điểm a khoản này thì không được xác định là đất nông nghiệp trong khu dân cư. Tại những nơi đó, chỉ những thửa đất có ít nhất một cạnh thửa tiếp giáp với khu dân cư xác định theo điểm a khoản này mới được hỗ trợ là đất nông nghiệp tiếp giáp khu dân cư theo điểm d khoản 1 Điều này;

c) Trước khi tiến hành kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải căn cứ vào quy định tại điểm a, điểm b khoản này và bản đồ địa chính thu hồi đất để xác định rõ ranh giới, phạm vi khu dân cư, thể hiện trên bản đồ thu hồi đất, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận vào bản đồ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt bản đồ phạm vi khu dân cư làm căn cứ thực hiện.”

4. Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008QĐ-UBND được thay thế bằng bộ đơn giá Bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng cho các trường hợp thu hồi đất bổ sung để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trư­ởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, tài sản trên đất và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ T­ư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư­ pháp (tự kiểm tra văn bản);
- HĐND, UBND huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên
 và thành phố Yên Bái;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Đăng Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái;
- Chánh, Phó VP (đ/c Yên, đ/c Lâm) UBND tỉnh;

- Chuyên viên: TNMT, GT, XD, NLN;
- Lư­u: VT.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

BỘ ĐƠN GIÁ

BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI `TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 08 /4 /2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Phần I

BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, VẬT KIẾN TRÚC

I) Quy định về kết cấu nhà cửa, công trình xây dựng để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

1. Nhà ở.

a) Nhà cấp 4 mái lợp.

- Móng xây gạch chỉ hoặc đá hộc có giằng móng 220x220mm bê tông cốt thép, đảm bảo chịu lực.

- Tường xây gạch chỉ có chiều dày tường 110mm hoặc 220mm vữa xi măng hoặc vữa tam hợp (chiều cao tường từ 3, 3m đến 4m), trát vữa xi măng hoặc vữa tam hợp, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 nước màu), có giằng tường.

- Mái lợp: Lợp fibrô xi măng, mái ngói hoặc mái tôn liên doanh chiều dày tối thiểu bằng 0, 35mm. Vì kèo, xà gồ bằng gỗ nhóm IV, V hoặc bằng thép hình, không có trần.

- Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm III, IV một lớp, không có khuôn, cửa sổ có hoa sắt, nền bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng.

Khi nền lát bằng gạch lát các loại thì áp dụng đơn giá như sau:

- Nếu lắp đơn giá nền bê tông gạch vỡ lát gạch hoa xi măng thì lấy giá công tác đó trừ đi giá nền bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng theo đơn giá trong bảng đơn giá.

- Nếu lắp đơn giá lát nền gạch ceramic các loại thì được tính bổ sung vào giá nhà và trừ đi giá láng nền không đánh màu dày 3cm trong bảng đơn giá.

- Hệ thống điện chiếu sáng được hỗ trợ: Tháo dỡ, di chuyển và hao hụt được tính đơn giá theo m2 nhà được bồi thường.

- Nhà có kết cấu mái đơn giản: Xà gồ, cầu phong bằng gỗ tạp, tre, vầu được tính theo đơn giá nhà cấp 4 nhân với hệ số 0, 97.

- Đối với nhà cấp 4 xây gạch không nung (gạch ba vanh... ) đơn giá xây dựng được tính bằng đơn giá nhà xây gạch chỉ tường 110mm bổ trụ nhân với hệ số 0, 92.

b) Nhà xây kiên cố 1 tầng mái bằng.

- Móng xây bằng gạch chỉ hoặc đá hộc có giằng móng 220x 220mm bê tông cốt thép, đảm bảo chịu lực.

- Tường xây gạch chỉ có chiều dày tường 220mm vữa xi măng hoặc vữa tam hợp (chiều cao tường từ 3, 3m đến 4m), trát vữa xi măng hoặc vữa tam hợp, quét vôi ve 3 nước (1 nước trắng 2 nước màu), có giằng tường.

- Mái đổ bê tông cốt thép tại chỗ đảm bảo chịu lực.

- Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm III, IV một lớp, không có khuôn, cửa sổ có hoa sắt, nền bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng.

Khi lát nền bằng gạch lát các loại thì áp dụng đơn giá như sau:

- Nếu lắp đơn giá nền bê tông gạch vỡ lát gạch hoa xi măng thì lấy giá công tác đó trừ đi giá nền bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng theo đơn giá trong bảng đơn giá.

- Nếu lắp đơn giá lát nền gạch ceramic các loại thì được tính bổ sung vào giá nhà và trừ đi giá láng nền không đánh màu dày 3cm trong bảng đơn giá.

- Hệ thống điện chiếu sáng được hỗ trợ: Tháo dỡ, di chuyển và hao hụt được tính đơn giá theo mnhà được bồi thường.

Đối với nhà mái bằng tường xây gạch có chiều dày tường 110mm bổ trụ đơn giá xây dựng được tính bằng đơn giá nhà xây gạch chỉ tường 220mm nhân với hệ số 0, 92.

Đối với nhà mái bằng xây gạch không nung (gạch ba vanh... ) đơn giá xây dựng được tính bằng đơn giá nhà xây gạch chỉ tường 110mm nhân với hệ số 0, 92.

c) Nhà xây kiên cố từ 2 tầng trở lên.

Có kết cấu chính tương tự nhà kiên cố 1 tầng có móng rộng đảm bảo chịu lực.

Diện tích để tính bồi thường bằng diện tích xây dựng tầng 1 cộng với diện tích sàn của các tầng còn lại.

Từ tầng thứ 2 trở lên đơn giá áp dụng như đơn giá tầng 1 nhân với hệ số 0, 9. Nếu tầng trên cùng cũng chỉ có mái lợp bằng fibrô xi măng, mái ngói hoặc mái tôn thì đơn giá phần diện tích sàn tầng đó được áp dụng như nhà cấp 4 có kết cấu tương đương nhân hệ số 0, 7.

d) Những quy định trên áp dụng cho nhà có chiều cao 3, 3m ≤ h ≤ 4m. Đối với nhà có chiều cao h > 4m được tính thêm khối lượng tường xây theo thực tế nhân với đơn giá trong bảng đơn giá.

Nhà có chiều cao từ 2, 5m ≤ h < 3,="" 3m="" sau="" khi="" tính="" bồi="" thường="" theo="" diện="" tích="" xây="" dựng="" hoặc="" diện="" tích="" sàn="" sẽ="" trừ="" đi="" khối="" lượng="" tường="" xây="" thiếu="" (so="" với="" chiều="" cao="" quy="" định)="" nhân="" với="" đơn="" giá="" trong="" bảng="" đơn="" giá.="">

Nhà có chiều cao tầng < 2,="" 5m="" thì="" không="" tính="" bồi="" thường="" theo="" diện="" tích="" sàn="" hoặc="" m2="" xây="" dựng="" mà="" chỉ="" tính="" tổng="" giá="" trị="" cụ="" thể="" các="" khối="" lượng="" xây="" lắp="" cấu="" thành,="" theo="" đơn="" giá="" quy="" định.="">

e) Nhà có kết cấu chịu lực là khung bê tông cốt thép. Áp dụng hệ số 1, 3 so với giá loại công trình tương ứng. Đối với nhà khung kết hợp 2 loại tường 110mm và 220mm thì áp dụng đơn giá của nhà xây tường 110mm, các tường xây dày 220mm, hoặc dày hơn thì khối lượng phần tường còn lại được tính vận dụng theo đơn giá xây tường 110mm trong bảng đơn giá kèm theo.

f) Nếu nhà sử dụng cửa 2 lớp và có khuôn cửa gỗ thì được hỗ trợ 30% giá trị thực tế còn lại của lớp cửa trong và khuôn cửa.

2. Các công trình phụ trợ có mái che khác.

Công trình phụ trợ có chiều cao từ 2, 5m trở lên có kết cấu tương ứng với các loại nhà quy định ở trên, được áp dụng đơn giá như nhà ở có hình thức kết cấu tương đương và nhân với hệ số 0, 9.

Công trình phụ trợ có chiều cao dưới 2, 5m thì không tính bồi thường theo diện tích sàn hoặc diện tích xây dựng, mà chỉ tính tổng giá trị cụ thể của các khối lượng xây lắp cấu thành, theo đơn giá quy định.

3. Các quy định khác.

Đơn giá 1m2 xây dựng mới của nhà ở và các công trình phụ trợ có dạng kết cấu công trình thường gặp, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến và sử dụng các loại vật liệu thông dụng có trên thị trường. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình trong bảng đơn giá.

Trường hợp gặp dạng kết cấu khác biệt hoặc sử dụng các loại vật liệu xây dựng đặc biệt thì Hội đồng bồi thường lập biên bản tính toán riêng trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

II) Hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển các công trình có thể tháo dỡ, di chuyển.

Giá trị hỗ trợ được tính bằng đơn giá nhân với khối lượng công tác di chuyển, nhân với hệ số (nếu có).

1. Nhà ở.

a) Nhà tạm (Gỗ bất cập phân, tranh, tre, nứa, lá, nền đất không bó vỉa)

b) Nhà mộc kỹ

- Nhà mộc kỹ (Cột tròn hoặc vuông), gỗ nhóm 4-6 mái ngói.

- Nhà mộc kỹ mái lợp fibrô, lợp cọ, lợp gianh

- Nhà cột bê tông cốt thép mái lợp cọ, lợp gianh, lợp fibrô hoặc lợp tôn vách toóc xi được áp dụng đơn giá nhà mộc kỹ mái lợp cọ, lợp gianh hoặc lợp fibrô nhân với hệ số K= 1, 2.

c) Nhà sàn, gỗ nhóm 4-6 mái lợp ngói, sàn tre, diễn băm, vách nứa

- Cột vuông

- Cột tròn

Nhà sàn, gỗ nhóm 4-6 mái lợp fibrô, mái cọ, sàn tre, diễn băm, vách nứa.

- Cột vuông

- Cột tròn

Nhà sàn cột bê tông cốt thép có kết cấu mái, sàn, vách tương ứng với các loại nhà sàn trên thì tính bằng đơn giá các loại nhà sàn gỗ nêu trên nhân với hệ số K= 1, 2.

2. Công trình phụ có mái che khác: Áp dụng giá nhà có kết cấu tương ứng và nhân với hệ số 0, 9.

3. Lều quán bằng tranh, tre, nứa lá: Có khả năng sử dụng < 5="" năm="">

4. Các loại nhà trên nếu:

- Nhà lịa ván hoặc lát ván sàn dày 1, 5cm-2cm

- Nhà vách trát toóc xi.

Thì giá trị nhà được cộng thêm diện tích lịa ván, lát ván san hoặc trát toóc xi nhân với đơn giá trong quy định.

III) Bồi thường, hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển các vật kiến trúc.

1. Hệ thống điện trong nhà và thiết bị phục vụ sinh hoạt.

a) Hệ thống điện chiếu sáng.

Hệ thống điện chiếu sáng được hỗ trợ tháo dỡ di chuyển và hao hụt được tính đơn giá theo m2 nhà được bồi thường.

Đối với hệ thống dây điện và thiết bị ngầm, chôn tường, chôn sàn nhà mái bằng, đơn giá hỗ trợ bằng đơn giá hỗ trợ tháo dỡ di chuyển hệ thống điện nhà mái bằng nhân với hệ số 1, 3.

Hỗ trợ công tác di chuyển công tơ theo đơn giá được quy định của Công ty Điện lực Yên Bái. Hỗ trợ 30% giá trị cột điện, đường dây cấp điện theo thực tế.

Hỗ trợ di chuyển điện thoại cố định theo đơn giá quy định của Viễn thông tỉnh Yên Bái.

b) Thiết bị phục vụ sinh hoạt.

Các thiết bị điện, thiết bị vệ sinh phục vụ sinh hoạt được hỗ trợ một phần tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt gồm:

 Điều Hòa; Bình nóng lạnh; Chậu rửa; Thuyền tắm; Xí bệt; Xí xổm; Tiểu nam, nữ; Hương sen tắm; Vòi rửa; Gương soi, kệ kính; Bồn nước (téc nước): Loại 0, 5-2m; Loại 2-4m

Hỗ trợ công tác lắp đặt đường cấp nước và đồng hồ đo nước theo đơn giá hợp đồng của đơn vị cấp nước.

2. Hệ thống cấp thoát nước, các sản phẩm phục vụ sinh hoạt và vệ sinh.

Đơn giá các sản phẩm, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước trong, ngoài nhà được bồi thường theo thực tế tại công trình, đơn giá bồi thường tính bằng đơn giá quy định tại: Đơn giá dự toán XDCT Phần xây dựng số 2151/UBND-XD ngày 04/10/2013; đơn giá dự toán XDCT Phần lắp đặt số 2150/UBND-XD ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Yên Bái và giá khảo sát thị trường tại thời điểm áp giá nhân với tỷ lệ % giá trị còn lại do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định.

3. Giếng nước.

a) Đào đất.

- Giếng đào đường kính 1m độ sâu từ 1-3m;

- Giếng đào đường kính > 1m độ sâu từ 1-3m;

Hai loại giếng đào trên có độ sâu lớn hơn quy định trên thì được nhân với hệ số K điều chỉnh như sau:

- Độ sâu từ 3-6m: K= 1, 2

- Độ sâu từ > 6m: K= 1, 5

b) Phần xây tính như các kết cấu xây dựng.

4. Ao hồ

Xác định khối lượng đào đắp ao hồ phải căn cứ vào cao độ đất tự nhiên trước khi đào để đắp bờ giữ nước. Cần tính khối lượng đắp bờ, xác định độ cao đập từ đó mới xác định chiều sâu của ao để tính khối lượng đất đào hợp lý. Nếu ao sử dụng địa hình thiên nhiên cần phải xác định tỷ lệ giảm khối lượng đào phù hợp điều kiện cụ thể đối với các loại đất như sau:

- Đất đào;

- Đất đắp;

- Đắp bờ ngăn khe (khối lượng đắp bờ);

Công trình cấp thoát nước trong ao, hồ, tính bồi thường như các kết cấu xây dựng.

5. Bể chứa nước.

Bể chứa nước có thể tích 2 m3  V  6 m3 xây dựng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Đáy đổ bê tông M200# hoặc xây gạch chỉ đảm bảo chịu lực, tường bể bằng bê tông M200# chiều dày tối thiểu 100mm hoặc xây bằng gạch chỉ đặc dày 220mm vữa xi măng M75#, trát vữa xi măng trong ngoài, phía trong có đánh mầu. Đối với bể có thể tích V  3 m3 tường bể xây gạch chỉ đặc dày 110mm vẫn được vận dụng theo đơn giá bể có kết cấu như trên.

Trường hợp Bể có thể tích lớn hơn 6m3 thì căn cứ vào thực tế lập dự toán áp dụng đơn giá trong bảng kèm theo để tính toán.

6. Di chuyển mồ mả

a) Loại đã sang cát gồm:

- Loại không xây;

- Loại xây gạch, đá, bê tông:

+ Diện tích xây <>2

+ Diện tích xây > 1m2 và nhỏ hơn hoặc bằng 2m2

+ Diện tích xây > 2m2

b) Loại chưa sang cát gồm:

- Loại hơn hoặc bằng 3 năm nhưng chưa sang cát;

- Loại chưa đến kỳ sang cát (<3 năm)="" nếu="" phải="" di="" chuyển;="">

Trường hợp đặc biệt khác Hội đồng bồi thường lập dự toán trình duyệt riêng.

IV) Một số quy định khác

1. Các công tác, kết cấu không có trong tập đơn giá này được áp dụng theo tập đơn giá dự toán XDCT phần xây dựng số 2151/UBND-XD ngày 04/10/2013, đơn giá dự toán XDCT phần lắp đặt số 2150/UBND-XD ngày 04/10/2013; Bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công số 1249/UBND-XD ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Yên Bái và thông báo điều chỉnh giá của liên Sở Tài chính - Xây dựng. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào Quy định trên xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ, lập văn bản giải trình rõ nội dung đơn giá trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã xem xét, quyết định.

2. Các công trình, vật kiến trúc và tài sản khác trên đất chưa có trong quy định này, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào thực tế địa phương xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ lập văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Khi giá nhà cửa, vật kiến trúc có biến động tăng hoặc giảm 10% trở nên so với mức giá trong bộ đơn giá thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã làm văn bản gửi Sở Xây dựng; căn cứ văn bản của các huyện, thành phố, thị xã, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo quyết định điều chỉnh bộ đơn giá bồi thường nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất dưới hình thức một văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Hệ số bồi thường đối với các công trình xây dựng kiên cố (Kết cấu xây dựng bằng gạch, đá, bê tông, cốt thép) ở các khu vực trong tỉnh Yên Bái:

Khu vực 1: Có hệ số bồi thường bằng 1 gồm:

- Thành phố Yên Bái

- Huyện Trấn Yên.

- Huyện Yên Bình.

- Huyện Văn Yên.

Khu vực 2: Có hệ số bồi thường bằng 1, 1 khu vực 1 gồm:

- Huyện Lục Yên

- Huyện Văn Chấn.

- Thị xã Nghĩa Lộ

Khu vực 3: Có hệ số bồi thường bằng 1, 2 khu vực 1 gồm:

- Huyện Trạm Tấu

Khu vực 4: Có hệ số bồi thường bằng 1, 3 khu vực 1 gồm:

- Huyện Mù Cang Chải.

V) Bảng đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và kết cấu xây dựng.

STT

Danh mục bồi thường, hỗ trợ

Đơn vị tính

Đơn giá

A

Nhà cửa:

 

 

1

Nhà kiên cố

 

 

1. 1

Nhà xây 1 tầng mái ngói, fibrô ximăng, cọ, tôn

 

 

a

T­­­­ường xây 110mm bổ trụ

đồng/m2

1. 803. 000

b

T­­­­­ường xây 220mm

đồng/m2

2. 084. 000

1. 2

Nhà xây 1 tầng mái bằng

đồng/m2

2. 500. 000

1. 3

Nhà xây 2 tầng trở lên (ĐG tầng 1)

đồng/m2

2. 783. 000

2

Nhà tháo dỡ di chuyển

 

 

2. 1

Nhà tạm

đồng/m2

251. 200

2. 2

Nhà mộc kỹ mái ngói

đồng/m2

431. 200

2. 3

Nhà mộc kỹ mái fibrô, mái cọ

đồng/m2

412. 300

2. 4

Nhà sàn cột gỗ, mái ngói - Cột vuông

đồng/m2

647. 900

 

Nhà sàn cột gỗ, mái ngói - Cột tròn

đồng/m2

573. 000

2. 5

Nhà sàn cột gỗ, mái Fibrô, mái cọ - Cột vuông

đồng/m2

631. 000

 

Nhà sàn cột gỗ, mái Fibrô, mái cọ - Cột tròn

đồng/m2

555. 500

2. 6

Lều quán tạm

đồng/m2

93. 800

2. 7

Vách lịa gỗ dày 1. 5cm-: -2cm

đồng/m2

208. 000

3

Thiết bị phục vụ sinh hoạt

 

 

3. 1

Điều Hòa

bộ

355. 900

3. 2

Bình nóng lạnh

bình

91. 600

3. 3

Chậu rửa

bộ

355. 600

3. 4

Thuyền tắm

bộ

355. 600

3. 5

Xí bệt

bộ

280. 300

3. 6

Xí xổm

bộ

275. 900

3. 7

Tiểu nam

bộ

204. 700

3. 8

Tiểu nữ

bộ

204. 700

3. 9

Hương sen tắm

bộ

38. 800

3. 10

Vòi rửa

bộ

30. 100

3. 11

Gương soi, kệ kính

bộ

38. 800

3. 12

Bồn nước từ 1m3 - 2m3

bộ

357. 000

3. 13

Bồn nước từ > 2m3 – 4m3

bộ

440. 300

3. 14

Hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển hệ thống điện nhà cấp 4 mái lợp

m2

25. 000

3. 15

Hỗ trợ tháo dỡ di chuyển hệ thống điện nhà mái bằng

m2

32. 000

B

Giá kết cấu xây dựng

 

 

1

Nền, sàn (kể cả sân, đư­­­­­ờng) BTGV láng VXM

đồng/m2

90. 700

2

Nền bê tông gạch vỡ M50# dày 10cm

đồng/m2

51. 500

3

Nền láng vữ­a xi măng M75# dày 3cm

đồng/m2

39. 200

4

Nền sàn bê tông gạch vỡ lát gạch xi măng hoa

đồng/m2

145. 200

5

Nền, sàn bê tông gạch vỡ lát gạch Ceramic 30x30

đồng/m2

174. 200

6

Lát gạch chỉ

đồng/m2

87. 900

7

Đầm đất + vôi xỉ

đồng/m2

48. 600

8

Nền bê tông sỏi (hoặc đá dăm) đổ tại chỗ

đồng/m3

1. 030. 000

9

Nền lát gạch bê tông đúc sẵn

đồng/m2

74. 200

10

Ốp gạch Ceramic 20x25

đồng/m2

225. 300

11

Ốp gạch Ceramic 30x30

đồng/m2

197. 800

12

Trát granitô các loại

đồng/m2

279. 600

13

Ốp đá Hoa c­­­­ương vào t­­­ường DT 0, 16m2

đồng/m2

701. 400

14

Ốp đá Hoa c­­­­ương vào t­­­­­­ường DT 0, 25m2

đồng/m2

676. 400

15

Lát nền gạch Ceramic 20x20 chống trơn

đồng/m2

130. 600

16

Lát nền gạch Ceramic 30x30

đồng/m2

122. 700

17

Lát nền gạch Ceramic 40x40

đồng/m2

117. 200

18

Lát nền gạch Ceramic 50x50

đồng/m2

127. 800

19

Lát nền gạch Granít 40x40

đồng/m2

181. 400

20

Lát nền gạch Granít 50x50

đồng/m2

192. 600

21

Xây t­­­­­­ường bằng gạch ba vanh

đồng/m3

591. 000

22

Trát đá rửa (tư­­­­ờng, trụ, cột, lan can, chắn nắng)

đồng/m2

303. 200

23

Xây móng bằng gạch chỉ đặc dày 330mm

đồng/m3

1. 089. 000

24

Xây móng bằng gạch chỉ đặc dày > 330mm

đồng/m3

1. 043. 000

25

Xây các kết cấu bằng gạch chỉ tư­­­­ờng 110mm

đồng/m3

1. 204. 500

26

Xây các kết cấu bằng gạch chỉ tư­­­­ờng 330mm

đồng/m3

1. 014. 000

27

Xây móng bằng đá hộc dày  600mm

đồng/m3

741. 000

28

Xây t­­­­­ường bằng đá hộc dày  600mm

đồng/m3

790. 000

29

Trần nhựa xư­­­­­ơng gỗ

đồng/m2

186. 600

30

Trần nhựa khung thép

đồng/m2

177. 000

31

Trần cót ép

đồng/m2

107. 500

32

Sàn gỗ nhóm III

đồng/m2

451. 000

33

Ốp gỗ t­­­­ường gỗ nhóm III, dày 1cm, cao 0, 9m

đồng/m2

413. 000

34

Trần Lati gỗ nhóm III, Nhà mái bằng

đồng/m2

534. 000

35

Trần Lati gỗ nhóm III, Nhà mái lợp

đồng/m2

616. 000

36

Sơn công nghệ cao có bả ma tít

đồng/m2

59. 000

37

Sơn công nghệ cao không bả ma tít

đồng/m2

29. 000

38

Hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển mái tôn liên doanh, xà gồ thép dập

đồng/m2

178. 900

39

Hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển mái Fibrô, xà gồ thép dập

đồng/m2

137. 200

40

Hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển mái Fibrô, xà gồ gỗ

đồng/m2

123. 200

41

Trần bọc simili, mút, giả da

đồng/m2

540. 000

42

Vách toóc xi

đồng/m2

68. 800

43

Ốp gạch men sứ Ceramic 25x40

đồng/m2

195. 900

44

Ốp gạch chân tường gạch Ceramic 40x90

đồng/m2

195. 600

C

Giá các vật kiến trúc khác

 

 

1

Giếng nước

 

 

1. 1

Đào đất giếng đ­­­­­­ường kính 1m độ sâu: Từ 1 - 3 m

đồng/m3

258. 100

1. 2

Đào đất giếng đ­­­­­­ường kính > 1m độ sâu: Từ 1 - 3m

đồng/m3

173. 100

2

Bể chứa nước có thể tích 2 m3  V  6 m3

đồng/m3

1. 245. 000

3

Ao, hồ

 

 

3. 1

Phần đào, đắp

 

 

 

Đào đất ao hồ

đồng/m3

53. 500

 

Đắp đất

đồng/m3

46. 300

 

Đắp bờ ngăn khe

đồng/m3

68. 800

4

Di chuyển mồ mả

 

 

4. 1

Loại đã sang cát

 

 

 

-Loại không xây

đồng/mộ

3. 830. 000

 

- Loại xây bằng gạch, đá, bê tông

 

 

 

 Diện tích xây ≤ 1m2

đồng/mộ

5. 310. 000

 

 Diện tích xây > 1m2  2 m2

đồng/mộ

6. 370. 000

 

 Diện tích xây > 2 m2

đồng/mộ

8. 200. 000

4. 2

Loại ­đến kỳ sang cát > hoặc= 3 năm

đồng/mộ

4. 535. 000

4. 3

Loại chư­­­­­­a đến kỳ sang cát < 3="" năm="" nếu="" phải="" di="">

đồng/mộ

10. 173. 000

4. 4

Trư­­­­­ờng hợp đặc biệt khác HĐBT lập dự toán trình duyệt riêng.

 

 

 

Phần II

BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU

1. Cây lâu năm không phải cây lấy gỗ:

Số TT

Loại cây

Đơn vị tính

Sản lượng, quy cách, chất lượng

Phân loại

Đơn giá bồi thường (đồng)

1. 1

Cây vải ta

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

≥ 60 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

650. 000

 

 

Cây

≥ 40 kg quả (ĐK tán 3m)

B

400. 000

 

 

Cây

< 40="" kg="" quả="">1m < đk="" tán=""><>)

C

260. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

D

130. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1- 2 năm. Mật độ 250 cây/ha.

E

20. 000

1. 2

Cây vải thiều

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

≥ 60 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

900. 000

 

 

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

B

650. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (1m<đk tán=""><>)

C

400. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

D

200. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 450 cây/ha.

F

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng hạt. Mật độ 450 cây/ha.

E

10. 000

1. 3

Táo, mơ, mận, móc thép

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán >3m)

A

260. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (1m< đk="" tán=""><>)

B

160. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 650 cây/ha.

D

13. 000

1. 4

Lê, đào, na, lựu

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 20 kg quả (ĐK tán >3m)

A

400. 000

 

 

Cây

≤ 20 kg quả (ĐK tán <>)

B

260. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

130. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 600 - 1. 000 cây/ha.

D

13. 000

1. 5

Nhãn

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

≥ 80 kg quả (ĐK tán 3m)

A

1. 900. 000

 

 

Cây

> 50 kg quả (ĐK tán <>)

B

1. 500. 000

 

 

Cây

≤ 50 kg quả (1m < đk="" tán=""><>)

C

1. 300. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

D

400. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1-2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 200 cây/ha

E

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1-2 năm bằng hạt. Mật độ 200 cây/ha

F

13. 000

1. 6

Hồng các loại

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

900. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (ĐK tán <>)

B

650. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

400. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 280 cây/ha

D

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1-2 năm bằng hạt. Mật độ 280 cây/ha

E

13. 000

1. 7

Mít

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK gốc 30 cm)

A

450. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (ĐK gốc < 30="">)

B

300. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

100. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 250 cây/ha

D

10. 000

1. 8

Thị, trứng gà, vú sữa, chay

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK gốc 30 cm)

A

260. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (ĐK gốc <>)

B

100. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

26. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 200 - 300 cây/ha.

D

10. 000

1. 9

Ổi, dâu da, roi

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

330. 000

 

 

 

≤ 30 kg quả (2m < đk="" tán=""><>)

B

210. 000

 

 

 

Sắp bói, mới bói

C

50. 000

 

 

 

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 300 cây/ha

D

10. 000

1. 10

Xoài, muỗm, quéo

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

520. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (2m < đk="" tán=""><>)

B

260. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

130. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 500 cây/ha.

D

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng hạt. Mật độ 500 cây/ha.

E

13. 000

1. 11

Cam, quýt các loại

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán 3m)

A

900. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (1m < đk="" tán=""><>)

B

650. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

390. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 600 cây/ha

D

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng hạt. Mật độ 600 cây/ha

E

13. 000

1. 12

Chanh, quất, quất hồng bì

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 15 kg quả (ĐK tán 3m)

A

260. 000

 

 

Cây

≤ 15 kg quả (ĐK tán <>)

B

130. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 1. 000 cây/ha

D

13. 000

1. 13

Đu đủ

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 20 kg quả (ĐK gốc 30cm)

A

200. 000

 

 

Cây

≤ 20 kg quả (10 cm <>ĐK gốc <30>)

B

130. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

40. 000

 

 

Cây

Mới trồng. Mật độ 4. 000 cây/ha

D

8. 000

1. 14

Sấu, Trám đen, trám trắng

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 40 kg quả (ĐK gốc 30cm)

A

400. 000

 

 

Cây

≤ 40 kg quả (15cm < đk="" gốc=""><>)

B

260. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 cây/ha

D

20. 000

1. 15

Bưởi, bòng, phật thủ

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 50 kg quả (ĐK tán 3m)

A

650. 000

 

 

Cây

≤ 50 kg quả (2m < đk="" tán=""> 3m)

B

450. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

260. 000

 

 

Cây

Mới trồng 2 năm bằng cành chiết, ghép. Mật độ 400 cây/ha

D

50. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm bằng hạt. Mật độ 400 cây/ha

E

13. 000

1. 16

Khế, nhót

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 15 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

120. 000

 

 

Cây

≤ 15 kg quả (ĐK tán 3m)

B

80. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

40. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 500 - 600 cây/ha

D

13. 000

1. 17

Dâu ăn quả, lấy lá

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

ĐK gốc trên 2 cm

A

26. 000

 

 

Cây

1 cm < đk="" gốc="" ≤="" 2="">

B

13. 000

 

 

Cây

Mới trồng. Mật độ 12. 000 cây/ha

C

4. 000

1. 18

Trẩu, sở, lai, dọc, bứa

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK gốc >30 cm)

A

120. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (15cm < đk="" gốc="">30 cm)

B

80. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

40. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 – 500 cây/ha.

D

13. 000

1. 19

Bồ kết

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 30 kg quả (ĐK tán > 3m)

A

260. 000

 

 

Cây

≤ 30 kg quả (2m< đk="" tán="">3m)

B

200. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

80. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 - 500 cây/ha.

D

13. 000

1. 20

Cà phê

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 5 kg quả tươi (ĐK tán > 3m)

A

65. 000

 

 

Cây

≤ 5 kg quả tươi (ĐK tán ≤ 3m)

B

40. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói

C

26. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 năm. Mật độ 4. 000 cây/ha.

D

7. 000

1. 21

Dừa

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 40 quả, cao trên 5 m

A

330. 000

 

 

Cây

≤ 40 quả, cao ≤ 5 m

B

260. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói (6-7 tuổi)

C

130. 000

 

 

Cây

Mới trồng 2-5 năm

D

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 năm. Mật độ 180 - 250 cây/ha.

E

35. 000

1. 22

Cau

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 15 kg quả (cao > 5m)

A

220. 000

 

 

Cây

≤ 15 kg quả (cao 5m)

B

130. 000

 

 

Cây

Sắp bói, mới bói (6-7 tuổi)

C

65. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm.. Mật độ 500 - 600 cây/ha.

D

20. 000

1. 23

Cọ lợp nhà

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Từ 5 đến 10 tuổi (cao 8m)

A

130. 000

 

 

Cây

Trên 10 tuổi (cao > 8m)

B

80. 000

 

 

Cây

Dưới 5 tuổi, cao dưới 2, 5 m

C

50. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 400 - 500 cây/ha.

D

13. 000

1. 24

Chè vùng thấp

 

 

 

 

 

Phân loại (Đối với chè giâm cành thuộc giống chè Bát Tiên và Phúc Vân Tiên được nhân thêm hệ số bằng 1, 3 lần đơn giá này; đối với chè giâm cành bằng giống chè Kim Tuyên được nhân thêm hệ số bằng 1, 4 lần so với đơn giá này)

m2

> 8 tấn/ha/năm (ĐK tán >1m)

A

23. 000

 

m2

Từ 5 tấn - 8 tấn/ha/năm (ĐK tán 0, 7 đến 1m)

B

17. 000

 

m2

< 5="" tấn/ha/năm="">ĐK tán 0, 5 đến 0, 7 m)

C

13. 000

 

m2

Mới trồng 2 - 3 năm (ĐK tán < 0,="">). Mật độ 18. 000 cây/ha

D

8. 000

 

m2

Mới trồng 1 năm (chè hạt). Mật độ 18. 000 cây/ha

E

3. 000

 

m2

Mới trồng 1 năm (chè cành). Mật độ 18. 000 cây/ha

F

8. 000

1. 25

Chè tuyết Shan vùng cao

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây cổ thụ

A

1. 900. 000

 

 

Cây

Sản lượng từ 30 kg/cây/năm (ĐK tán 3m)

B

650. 000

 

 

Cây

Sản lượng < 30kg/cây/năm="">ĐK tán <>)

C

390. 000

 

 

Cây

Mới trồng 3 - 5 năm

D

130. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm (chè hạt). Mật độ 3. 000 cây/ha.

E

7. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm (chè cành). Mật độ 3. 000 cây/ha.

F

9. 000

1. 26

Sơn ta

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

> 5 năm (ĐK tán 3m)

A

65. 000

 

 

Cây

Từ 3 – 5 năm (ĐK tán <>)

B

40. 000

 

 

Cây

Mới trồng 1 - 2 năm. Mật độ 2. 500 cây/ha.

C

13. 000

2. Cây hàng năm:

 

 

 

2. 1

Cây sắn củ

 

Mật độ 10. 000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Trên 9 tháng tuổi, hỗ trợ khai thác

A

1. 500

 

 

Cây

Từ 4 đến 9 tháng tuổi

B

2. 500

 

 

Cây

Dưới 4 tháng tuổi.

C

1. 000

2. 2

Dứa

 

Mật độ 45. 000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại:

Khóm

Từ 5 cây, mỗi cây có ≥ 10 lá

A

8. 000

 

 

Khóm

< 5="" cây,="" mỗi="" cây="" có="">< 10="">

B

6. 000

 

 

Khóm

Mới trồng

C

2. 000

2. 3

Mía

 

Mật độ 25. 000 -30. 000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại:

Khóm

Trên 9 tháng tuổi, hỗ trợ

A

2. 000

 

 

Khóm

Từ 7 đến 9 tháng tuổi

B

6. 000

 

 

Khóm

Từ 4 đến 6 tháng tuổi

C

8. 000

 

 

Khóm

< 4="" tháng="">

D

3. 000

2. 4

Chuối

 

Mật độ 1. 500 – 2. 000 cây/ha

 

 

 

- Phân loại:

Khóm

Có 1 cây mẹ + 2 cây con cao > 1m

A

40. 000

 

 

Khóm

Có 1 cây mẹ + 1 cây con cao > 1m

B

30. 000

 

 

Khóm

Mới trồng, đánh đi trồng lại

C

7. 000

2. 5

Sắn dây, củ mài

 

Mật độ 2. 500 cây

 

 

 

(Sắn dây tính gấp 2 lần đơn giá này)

Gốc

Từ 6 - 10 tháng tuổi, hỗ trợ khai thác

A

13. 000

 

Gốc

Dư­ới 6 tháng tuổi

B

20. 000

2. 6

Khoai các loại, củ đậu, củ từ, đao, dong riềng, ngừng, nghệ

 

 

 

- Phân loại:

m2

Đã có củ, hỗ trợ khai thác

A

2. 000

 

 

m2

Mới trồng dưới 3 tháng

B

4. 000

2. 7

Các loại rau

 

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Rau xanh tốt, năng suất, chất lượng (xu hào, cà chua,... )

A

20. 000

 

 

m2

Rau thường

B

9. 000

2. 8

Đậu đũa, đậu cô ve

 

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Loại xanh tốt, năng suất > 5kg

A

10. 000

 

 

m2

Loại bình thường

B

7. 000

2. 9

Các loại rau quả leo giàn

 

 

 

- Phân loại

Khóm

Mỗi khóm có 2 gốc trở lên

A

75. 000

 

 

Khóm

Khóm có 1- 2 gốc

B

50. 000

2. 10

Trầu không

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Khóm

Diện tích giàn ≥ 4 m2

A

75. 000

 

 

Khóm

Diện tích giàn < 4="">2

B

40. 000

2. 11

Lạc, vừng, đỗ các loại

 

 

 

- Phân loại:

m2

Loại xanh tốt, năng suất cao ≥ 3 tấn/ha

A

7. 000

 

 

m2

Loại bình thường < 3="">

B

4. 000

2. 12

Lúa nước

 

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Loại năng suất từ ≥ 4 tấn/ha trở lên

A

5. 000

 

 

m2

Loại năng suất < 4="">

B

4. 000

2. 13

Lúa nương

 

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Loại năng suất ≥ 1 tấn/ha

A

2. 000

 

 

m2

Loại năng suất < 1="">

B

1. 000

2. 14

Ngô

 

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Loại năng suất ≥ 3 tấn/ha

A

3. 000

 

 

m2

Loại năng suất < 3="">

B

2. 000

3. Cây lâu năm lấy gỗ:

 

 

3. 1

Tre, mai, diễn, luồng

 

 

 

 

Cây

Cây bánh tẻ, cây già hỗ trợ công chặt (Riêng cây tre gai hỗ trợ công chặt gấp đôi)

A

7. 000

 

 

Cây

Cây non

B

13. 000

3. 2

Cây vầu, hóp

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây bánh tẻ, cây già hỗ trợ công chặt

A

5. 000

 

 

Cây

Cây non

B

10. 000

3. 3

Cây quế

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây trên 10 tuổi, ĐK gốc > 15 cm (hỗ trợ công khai thác)

A

26. 000

 

 

Cây

Cây từ 5 - 10 năm tuổi (ĐK gốc từ 10 - 15 cm)

B

130. 000

 

 

Cây

Cây từ 3 - 5 năm tuổi (ĐK gốc > 2, 5 cm)

C

65. 000

 

 

Cây

Cây trồng từ 1 - 3 năm tuổi. Mật độ 5. 000 cây/ha.

D

7. 000

3. 4

Bồ đề

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây trên 7 tuổi (hỗ trợ công khai thác)

A

7. 000

 

 

Cây

Từ 5 - 7 tuổi (ĐK gốc 5-8 cm)

B

20. 000

 

 

Cây

Cây dưới 5 tuổi. Mật độ 3. 000 – 4. 000 cây/ha.

C

7. 000

3. 5

Bạch đàn, keo, thông, mỡ, xoan

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây trên 6 tuổi (hỗ trợ công khai thác)

A

7. 000

 

 

Cây

Cây trên 3 tuổi - 6 tuổi, ĐK gốc ≥ 12 cm

B

20. 000

 

 

Cây

Cây từ 2 - 3 năm tuổi, ĐK gốc < 12="">

C

13. 000

 

 

Cây

Cây 1 - 2 năm tuổi. Mật độ 1. 660 – 2. 000 cây/ha.

D

10. 000

3. 6

Thông - sa mộc

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây trên 15 năm tuổi, ĐK gốc ≥ 20 cm (hỗ trợ công chặt)

A

10. 000

 

 

Cây

Cây từ 10 - 15 tuổi, ĐK gốc < 20="">

B

26. 000

 

 

Cây

Cây từ 5 - 10 năm tuổi

C

13. 000

 

 

Cây

Cây dư­ới 5 năm tuổi. Mật độ 1. 660 cây/ha

D

10. 000

3. 7

Cây rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây có ĐK gốc > 20 cm (hỗ trợ công chặt)

A

10. 000

 

 

Cây

Cây có ĐK gốc từ 10 - 20 cm

B

26. 000

 

 

Cây

Cây có ĐK gốc < 10="">

C

7. 000

3. 8

Măng tre Bát độ

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Khóm

Khóm có 3 gốc trở lên (ĐK gốc > 7cm)

A

200. 000

 

 

Khóm

Khóm có dư­ới 3 gốc

B

130. 000

 

 

Khóm

Khóm mới trồng. Mật độ 830 - 900 cây/ha

C

40. 000

4. Cây hoa, cây cảnh, cây thuốc:

 

 

4. 1

Cây Mạch môn

 

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Loại xanh tốt, năng suất cao (chiều dài lá > 20 cm; chiều rộng lá > 0, 3 cm)

A

40. 000

 

 

m2

Loại bình thường ≥ 1 năm tuổi

B

25. 000

 

 

m2

Mới trồng dưới 1 năm. Mật độ 25 cây/m2

C

6. 000

4. 2

Cây hoa, cây cảnh, cây làm thuốc trồng dư­ới đất

 

 

-

Loại thân gỗ, trồng đơn lẻ (như thân gỗ)

 

 

 

 

 

- Phân loại:

Cây

Cây có ĐK gốc từ 20 cm

A

65. 000

 

 

Cây

Cây có ĐK gốc < 20="">

B

50. 000

 

 

Cây

Cây mới trồng 1 - 2 năm tuổi

C

20. 000

-

Loại thân mềm, dây leo

 

 

 

 

- Phân loại:

m2

Đ­ường kính cây hoặc khóm từ 20 cm

A

50. 000

 

 

m2

Đường kính cây hoặc khóm < 20="">

B

30. 000

 

 

m2

Mới trồng 1 - 2 năm tuổi

C

13. 000

 

- Phân loại:

Khóm

Khóm có 3 gốc trở lên

A

50. 000

 

 

Khóm

Khóm có dưới 3 gốc

B

40. 000

 

 

Khóm

Khóm mới trồng

C

13. 000

4. 3

Cây hoa, cây cảnh, cây làm thuốc trồng trong chậu

 

 

 

- Phân loại:

Chậu

Chậu đường kính từ 1m

A

30. 000

 

 

Chậu

Chậu có ĐK 0, 5 m < đk=""><>

B

20. 000

 

 

Chậu

Chậu có ĐK ≤ 0, 5 m

C

9. 000

 

Phần III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các công trình, vật kiến trúc, các cây trồng và tài sản khác trên đất chưa có trong bộ đơn giá này, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào thực tế tại địa phương xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ, lập văn bản giải trình rõ nội dung, căn cứ xây dựng đơn giá, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, phê duyệt để thực hiện. /.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/04/2014
Ngày hiệu lực 18/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/09/2014
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND và 19/2008/QĐ-UBND bồi thường thiệt hại thu hồi đất Yên Bái


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND và 19/2008/QĐ-UBND bồi thường thiệt hại thu hồi đất Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Phạm Duy Cường
Ngày ban hành 08/04/2014
Ngày hiệu lực 18/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/09/2014
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND và 19/2008/QĐ-UBND bồi thường thiệt hại thu hồi đất Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND và 19/2008/QĐ-UBND bồi thường thiệt hại thu hồi đất Yên Bái