Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số khoản thu phí lệ phí Yên Bái đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND bãi bỏ ban hành mới phí lệ phí Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số khoản thu phí lệ phí Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2010/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 thang 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quẩn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ thông tư 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Sau khi xem xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các địa biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh mức thu và tỷ lệ điều tiết 02 loại phí, bổ sung thêm 01 loại lệ phí và bãi bỏ 03 khoản thu Lệ phí địa chính, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

a) Đối tượng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định.

b) Mức thu:

- Mức thu đối với Hộ gia đình, cá nhân:

Loại đất

Mức thu đề xuất

 

Mức thu cấp mới (đồng/ hồ sơ

Mức thu cấp đổi,
cấp lại (đồng/hồ sơ)

1. Đất làm nhà ở (đất ở)

 

 

 

Quy mô diện tích < = 100m2

80.000

40.000

 

100 m2 < QMDT < = 200m2

90.000

45.000

 

200 m2 < QMDT < = 400m2

110.000

55.000

 

Quy mô diện tích > 400m2

160.000

80.000

 

2. Đất sản xuất

 

 

 

Quy mô diện tích < = 0,1ha

105.000

52.500

 

0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha

120.000

60.000

 

0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha

130.000

65.000

 

0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha

140.000

70.000

 

0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha

155.000

77.500

 

Quy mô diện tích > 0,5 ha

210.000

105.000

 

3. Đất kinh doanh

 

 

 

Quy mô diện tích < = 0,1ha

140.000

70.000

 

0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha

180.000

90.000

 

0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha

200.000

100.000

 

0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha

220.000

110.000

 

0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha

240.000

120.000

 

Quy mô diện tích > 0,5 ha

500.000

250.000

 

- Mức thu đối với Tổ chức:

Loại đất

Mức thu đề xuất

 

Mức thu cấp mới (đồng/ hồ sơ)

Mức thu cấp đổi, cấp lại (đồng/ hồ sơ)

1. Đất làm nhà ở (xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

Nhà Nước và các tổ chức chính trị xã hội)

 

 

 

Quy mô diện tích < = 0,1ha

350.000

175.000

 

0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha

630.000

315.000

 

0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha

700.000

350.000

 

0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha

840.000

420.000

 

0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha

980.000

490.000

 

0,5 ha < QMDT < = 1 ha

1.120.000

560.000

 

Quy mô diện tích > 1 ha

1.500.000

750.000

 

2. Đất sản xuất

 

 

 

Quy mô diện tích < = 0,1ha

280.000

140.000

 

0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha

370.000

185.000

 

0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha

470.000

235.000

 

0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha

560.000

280.000

 

0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha

650.000

325.000

 

0,5 ha < QMDT < = 1 ha

750.000

375.000

 

1 ha < QMDT < = 2 ha

840.000

420.000

 

2 ha < QMDT < = 5 ha

1.880.000

940.000

 

5ha < QMDT < = 10 ha

2.350.000

1.175.000

 

10ha < QMDT < = 20 ha

3.760.000

1.880.000

 

Quy mô diện tích > 20 ha

4.700.000

2.350.000

 

3. Đất kinh doanh

 

 

 

Quy mô diện tích < = 0,1ha

560.000

280.000

 

0,1 ha < QMDT < = 0,2 ha

750.000

375.000

 

0,2 ha < QMDT < = 0,3 ha

940.000

470.000

 

0,3 ha < QMDT < = 0,4 ha

1.130.000

565.000

 

0,4 ha < QMDT < = 0,5 ha

1.300.000

650.000

 

0,5 ha < QMDT < = 1 ha

1.500.000

750.000

 

1 ha < QMDT < = 2 ha

1.700.000

850.000

 

2 ha < QMDT < = 5 ha

1.900.000

950.000

 

5ha < QMDT < = 10 ha

2.800.000

1.400.000

 

10ha < QMDT < = 20 ha

3.750.000

1.875.000

 

Quy mô diện tích > 20 ha

4.700.000

2.350.000

 

c)Quản lý sử dụng: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước; nộp 30% số vào ngân sách địa phương; Để lại 70% cho các đơn vị thu phí, được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:

a) Đối tượng: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 điểm I Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và điều 2 Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

b) Mức thu: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 điểm II Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

c) Quản lý và sử dụng:

- Đối với phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Tổng số phí thu được sau khi trừ đi số phí trích để lại cho đơn vị cung cấp nước sạch 10% hoặc Ủy ban nhân dân xã đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 15%; phần còn lại được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng theo quy định.

- Đối với phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Công nghiệp: Tổng số phí thu được sau khi trừ đi số phí để lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường 20%; phần còn lại 80% được nộp vào ngân sách địa phương để sử dụng theo quy định.

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất:

a) Đối tượng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận.

b) Các đối tượng được miễn thu khoản lệ phí này được quy định như sau:

- Miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở những xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 11/7/2006; các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2 theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2 theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT; các thôn thuộc khu vực 3 theo Quyết định số 301/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Ủy ban dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn)

c) Mức thu:

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân tại các Phường thuộc thành phố hoặc Thị xã trực thuộc tỉnh:

 

 

a

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

Đồng/1 giấy

25.000

b

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/1 giấy

100.000

c

Chứng nhận đăng ký biến động đất đai chỉ có quyền sử dụng đất

Đồng/1 giấy

20.000

d

Chứng nhận đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác...)

Đồng/1 giấy

20.000

e

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

Đồng/1 giấy

20.000

2

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác:

 

 

a

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

Đồng/1 giấy

15.000

b

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/1 giấy

50.000

c

Chứng nhận đăng ký biến động đất đai chỉ có quyền sử dụng đất

Đồng/1 giấy

10.000

d

Chứng nhận đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác...)

Đồng/1 giấy

10.000

e

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

Đồng/1 giấy

10.000

3

Mức thu đối với các tổ chức được áp dụng như sau:

 

 

a

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

Đồng/1 giấy

100.000

b

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đồng/1 giấy

500.000

c

Chứng nhận đăng ký biến động đất đai chỉ có quyền sử dụng đất

Đồng/1 giấy

50.000

d

Chứng nhận đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác...)

Đồng/1 giấy

50.000

e

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

Đồng/1 giấy

50.000

d) Quản lý và sử dụng: Khoản thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất là khoản thu của ngân sách nhà nước. Nộp 90% số lệ phí thu được vào ngân sách phương; Để lại 10% số lệ phí thu được cho đơn vị thu lệ phí; Đơn vị thu phí có trách nhiệm quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

4. Bãi bỏ các quy định về Lệ phí địa chính

Bãi bỏ các quy định về Lệ phí địa chính khi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất được quy định tại điểm b mục 1 điều 2 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Giao cho thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết ngày có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2010
Ngày hiệu lực08/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số khoản thu phí lệ phí Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số khoản thu phí lệ phí Yên Bái
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu13/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Xuân Lộc
       Ngày ban hành29/10/2010
       Ngày hiệu lực08/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số khoản thu phí lệ phí Yên Bái

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung bãi bỏ một số khoản thu phí lệ phí Yên Bái