Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền HĐND Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND bãi bỏ phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền HĐND Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ MIỄN GIẢM CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ, BÃI BỎ CÁC LOẠI QUỸ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh bổ sung, ban hành mới, miễn giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 17/TTr-STC ngày 09/01/2009 về việc đề nghị ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, miễn giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới 06 loại phí và 10 loại lệ phí áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phí thẩm định kết quả đấu thầu.

a) Đối tượng nộp:

Chủ đầu tư hoặc chủ dự án (bên mời thầu) có trách nhiệm nộp lệ phí cho cơ quan thẩm định kết quả đấu thầu.

b) Mức thu:

Phí thẩm định kết quả đấu thầu đư­ợc tính trong chi phí khác của dự án đầu tư­ hoặc tính vào giá trị hàng hoá mua sắm và bằng 0,05% giá trị gói thầu và số tiền phí thu được không quá 30.000.000 đồng một gói thầu.

Những gói thầu do Thủ trư­ởng đơn vị trực tiếp thực hiện việc đầu t­ư, mua sắm phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc có liên quan trong đơn vị thì không phải nộp phí thẩm định kết quả đấu thầu.

c) Quản lý, sử dụng:

Phí thẩm định kết quả đấu thầu là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

Cơ quan thu được trích lại 25% trên tổng số tiền thu về phí thẩm định kết quả đấu thầu, để trang trải chi phí theo qui định; Số còn lại 75% cơ quan thu phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

a) Đối tượng nộp:

Là những người có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai.

b) Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu
(đồng)

I

Phí khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu địa chính

 

 

1

Đối với các tổ chức

Hồ sơ, tài liệu

200.000

2

Đối với hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn

Hồ sơ, tài liệu

50.000

3

Đối với các hộ gia đình cá nhân ở các xã (thu bằng 50% mức thu đối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn)

Hồ sơ, tài liệu

25.000

II

Phí khai thác thông tin tư vấn tại chỗ (áp dụng chung cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)

 

 

1

Tư­ vấn thông tin đất đai

Lư­ợt

50.000

2

Xem các loại hồ sơ, bản đồ

Lư­ợt

20.000

(Mức thu trên không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)

c) Đối tượng miễn thu phí:

Miễn thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai đối với các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Trung ương, địa phương trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin về đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai thuộc phạm vi quản lý (không nhằm mục đích kinh doanh).

d) Quản lý sử dụng:

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 70% trên tổng số tiền thu về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 30% cơ quan thu phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

3. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

a) Đối tượng nộp:

Đối tượng có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

b) Mức thu:

Số TT

Diễn giải

Mức thu
(đồng)

I

Cấp mới

 

 

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình

3.000.000

II

Cấp lại (không có thay đổi về địa điểm, điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp)

 

 

Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá dỡ công trình

1.500.000

c) Quản lý sử dụng:

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu phí được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 90% trên tổng số tiền thu về Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 10% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

4. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

a) Đối tượng nộp:

Là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có chức năng về khảo nghiệm, kiểm định và cấp giấy phép trong lĩnh lực giống cây trồng của Việt Nam.

b) Mức thu: 

Số TT

Diễn giải

Mức thu
(đồng/lần bình tuyển)

1

Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

2.000.000

2

Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống, cây lâm nghiệp, rừng giống

5.000.000

c) Quản lý sử dụng:

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống, là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu phí được quản lý và sử dụng như sau:

Cơ quan thu được trích lại 80% trên tổng số tiền thu về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 20% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

5. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

a) Đối tượng thu:

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) khai thác các loại khoáng sản phải nộp phí đã được qui định.

b) Mức thu:

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Đá

 

 

a

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa …)

50.000

b

Quặng đá quí (kim cương, Ru bi, sa phia, emôrôt, alexandrit, opan, quí màu đen, a dit, rôđôlit, py rốp, ben rin, spinen, topaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit …

Tấn

50.000

c

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

1.000

d

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp …)

2.000

2

Fenspat

20.000

3

Sỏi, cuội, sạn

4.000

4

Cát

 

 

a

Cát vàng (cát xây tô)

3.000

b

Cát thuỷ tinh

5.000

c

Các loại cát khác

2.000

5

Đất

 

 

a

Đất sét, làm gạch, ngói

1.500

b

Đất làm thạch cao

2.000

c

Đất làm cao lanh

5.000

d

Các loại đất khác

1.000

6

Than

 

 

a

Than đá

Tấn

6.000

b

Than bùn

Tấn

2.000

c

Các loại than khác

Tấn

4.000

7

Nước khoáng thiên nhiên

2.000

8

Sa khoáng ti tan (ilment)

Tấn

50.000

9

Quặng apatit

Tấn

3.000

10

Quặng khoáng sản kim loại

 

 

a

Quặng mangan

Tấn

30.000

b

Quặng sắt

Tấn

40.000

c

Quặng chì

Tấn

180.000

d

Quặng kẽm

Tấn

180.000

đ

Quặng đồng

Tấn

35.000

e

Quặng bô xít

Tấn

30.000

g

Quặng thiếc

Tấn

180.000

h

Quặng cromit

Tấn

40.000

i

Quặng khoáng sản kim loại khác

Tấn

10.000

c) Quản lý sử dụng:

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (không kể dầu thô và khí thiên nhiên) là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước; số phí được nộp 100% vào Ngân sách Nhà nước.

6. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

a) Đối tượng thu:

Là khoản thu đối với tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản khác theo qui định của pháp luật.

b) Mức thu: (Mỗi lần cung cấp thông tin theo tên của bên bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm được tính là một trường hợp).

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/trường hợp)

1

Cung cấp thông tin cơ bản (danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp, thông tin về các giao dịch bảo đảm)

30.000

(Mức thu không bao gồm chi phí in ấn sao chụp hồ hồ sơ tài liệu)

c) Quản lý sử dụng:

Phí đăng ký giao dịch đảm bảo là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu phí được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 75% trên tổng số tiền thu về phí đăng ký giao dịch đảm bảo, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 25% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

7. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

a) Đối tượng nộp:

Là người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Mức thu:

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/1 giấy phép)

1

Lệ phí cấp giấy phép lao động

400.000

2

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động

300.000

3

Lệ phí cấp gia hạn giấy phép lao động

200.000

c) Quản lý sử dụng:

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 50% trên tổng số tiền thu về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 50% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

8. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

Đối tượng nộp:

Là khoản thu đối với người được cơ quan công an cấp mới, đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân.

b) Mức thu: (Mức thu này không báo gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh thư nhân dân).

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/lần cấp)

I

Các phường thuộc nội thành phố

 

-

Cấp lại, đổi

( Do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dụng ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh)

6.000

II

Các phường, xã, thị trấn còn lại (trừ những xã khu vực 3)

 

-

Cấp lại, cấp đổi: (Do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dụng ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh)

3.000

Riêng công an tỉnh trực tiếp thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân thì áp dụng mức thu cho các đối tượng nộp theo địa bàn cư trú.

c) Chế độ miễn giảm:

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp bố, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban dân tộc.

- Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, (Bao gồm cả trường hợp cấp lại chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng). Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, cấp lại, cấp đổi: Đối với hộ gia đình, cá nhân ở những xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 11/7/2006; Các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng 2 theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2 theo Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT; Các thôn thuộc khu vực 3 theo Quyết định số 301/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban dân tộc; Các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008.

d) Quản lý sử dụng:

Lệ phí chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thực hiện cấp chứng minh nhân dân thuộc các phường nội thành, Công an tỉnh thu trong địa bàn phường thuộc thành phố được trích lại 60% trên tổng số tiền thu về lệ phí chứng minh nhân dân, để trang trải chi phí phục vụ công tác thu theo qui định; số còn lại 40% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành. Riêng lệ phí cấp chứng minh nhân dân do công an tỉnh trực tiếp thu của các đối tượng không nằm trên địa bàn phường thuộc nội thành được để lại 100%.

Cơ quan thực hiện cấp chứng minh nhân dân thuộc xã, phường, thị trấn còn lại được để lại 100% số tiền thu được để chi cho công tác cấp chứng minh nhân dân. (đối với công an tỉnh thu lệ phí chứng minh thư nhân dân của các đối tượng không nằm trên địa bàn phường thuộc thành phố thì số lệ phí thu được được trích lại 100%).

9. Lệ phí đăng ký cư trú.

a) Đối tượng nộp: Là khoản thu đối với người thực hiện đăng ký và quản lý cư trú với cơ quan công an theo qui định của pháp luật.

b) Mức thu:

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/ lần cấp)

I

Các phường thuộc nội thành phố

 

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

10. 000

-

Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

15.000

-

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

8.000

-

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

(Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà. Xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).

5.000

II

Các phường, xã, thị trấn còn lại (trừ những xã khu vực 3)

 

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

5. 000

-

Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

7.500

-

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

4.000

2

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

(Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà. Xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).

2.500

c) Chế độ miễn giảm:

Không thu lệ phí đăng ký cư trú với các trường hợp bố, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban dân tộc.

- Miễn thu lệ phí đối với cấp mới sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp tách sổ hộ khẩu xác định là cấp mới); cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (cấp sổ tạm trú); cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

d) Quản lý sử dụng:

Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thực hiện đăng ký quản lý cư trú thuộc các phường nội thành, được trích lại 60% trên tổng số tiền lệ phí thu được, để phục vụ công tác thu theo qui định; số còn lại 40% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Cơ quan thực hiện đăng ký quản lý cư trú thuộc xã, phường, thị trấn còn lại được để lại 100% số tiền thu được để chi cho công tác đăng ký quản lý cư trú. (Đối với công an tỉnh thu lệ phí đăng ký cư trú của các đối tượng không nằm trên địa bàn phường thuộc thành phố thì số lệ phí thu được, được trích lại 100%).

10. Lệ phí cấp phép xây dựng.

a) Đối tượng nộp:

Là khoản thu vào người xin cấp giấy phép xây dựng công trình, cải tạo, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo các công trình thuộc diện phải được cấp giấy phép xây dựng.

b) Mức thu:

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/1 giấy phép)

I

Cấp mới:

 

1

Nhà riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

50.000

2

Công trình khác

100.000

II

Mức thu gia hạn

 

 

 - Gia hạn giấy phép xây dựng

10.000

c) Các công trình được miễn lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

Công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các công trình trực tiếp bảo vệ an ninh, quốc phòng. Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), công trình xây dựng trong khu công nghiệp tập trung và công trình thuộc dự án BOT. Công trình thuộc dự án phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển đô thị mới, các dự án thành phần trong khu đô thị mới đã có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt theo đúng qui định của pháp luật. Công trình thuộc dự án đầu tư nhóm B, C có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã được phê duyệt sau khi có văn bản thẩm định của cơ quan chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc Sở Xây dựng chuyên ngành. Công trình nhà ở của dân thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng theo qui định tại khoản 3b Điều 39 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

d) Quản lý sử dụng:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 10% trên tổng số tiền thu về lệ phí cấp giấy phép xây dựng, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 90% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

11. Lệ phí cấp biển số nhà.

a) Đối tượng nộp:

Là khoản thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp biển số nhà (bao gồm: nhà mặt đ­ường, phố; nhà trong ngõ, nhà trong ngách; căn hộ chung cư­). Chủ sử hữu nhà hoặc ng­ười đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Tr­ường hợp không xác định đ­ược chủ sở hữu thì ng­ười đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

b) Mức thu:

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/1 biển số)

I

Cấp mới:

 

1

Đối với nhà mặt đ­ường, phố; nhà trong ngõ, nhà trong ngách (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 230 x170 x 1,5mm biển tôn).

30.000

2

Đối với căn hộ chung c­ư (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 170 x 100 x 1,5mm biển tôn).

20.000

II

Cấp lại

 

1

Đối với nhà mặt đ­ường, phố; nhà trong ngõ, nhà trong ngách (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 230 x 170 x 1,5mm biển tôn).

20.000

2

Đối với căn hộ chung c­ư (loại có 3 chữ số, có kích th­ước 170 x 100 x 1,5mm biển tôn).

12.000

c) Quản lý sử dụng:

Lệ phí cấp biển số nhà là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 70% trên tổng số tiền thu về lệ phí cấp biển số nhà, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 30% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

12. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

a) Đối tượng nộp:

Là khoản thu vào các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư­ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục đào tạo t­ư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế t­ư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin, khi đ­ược cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

b) Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu
(đồng)

I

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

1

Hộ kinh doanh cá thể

1 lần

30.000

2

Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư­ thục, dân lập, bán công; cơ sở văn hoá thông tin do cấp huyện cấp giấy đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp ­tư nhân, công ty hợp danh

1 lần

100.000

3

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư­ thục, dân lập, bán công; cơ sở văn hoá thông tin do cấp tỉnh cấp giấy đăng ký kinh doanh; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước

1 lần

200.000

4

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1 lần

20.000

5

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

1 bản

2.000

II

Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

1 lần

10.000

 c) Đối tượng miễn:

 Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hoá khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phẩn.

d) Quản lý sử dụng:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 25% trên tổng số tiền thu về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 75% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

13. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

a) Đối tượng nộp:

Là khoản thu vào tổ chức, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực.

b) Mức thu:

STT

Nội dung

Mức thu
(đồng/1 giấy phép)

I

Cấp mới giấy phép hoạt động điện lực

 

1

Tư vấn qui hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện

700.000

2

Quản lý và vận hành máy điện

700.000

3

Phân phối và kinh doanh điện)

700.000

II

Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

 

1

Tư vấn qui hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện

350.000

2

Quản lý và vận hành máy điện

350.000

3

Phân phối và kinh doanh điện)

350.000

c) Quản lý sử dụng:

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được quản lý và sử dụng như sau:

- Cơ quan thu được trích lại 75% trên tổng số tiền thu về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 25% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

14. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

a) Đối tượng nộp:

Là khoản thu đối với tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản khác theo qui định của pháp luật.

b) Mức thu:

(Mỗi hồ sơ yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo được tính là một trường hợp đăng ký).

Số TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/trường hợp)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

60.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000

3

Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

40.000

4

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

40.000

5

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000

c) Đối tượng miễn:

Không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối. Yêu cầu sửa chữa trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của đăng ký viên. Yêu cầu xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính.

d) Quản lý sử dụng:

Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được quản lý và sử dụng như sau:

 Cơ quan thu được trích lại 50% trên tổng số tiền thu về lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo, để trang trải chi phí theo qui định; số còn lại 50% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

15. Lệ phí trước bạ.

Mức thu

Số TT

Nội dung

Mức thu
(tỷ lệ)

-

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

10%

16. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

a) Đối tượng nộp:

Là khoản thu vào tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký phải nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

b) Mức thu:  

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

đồng / bản

3.000

2

Chứng thực bản sao từ bản chính

đồng / trang

2.000

-

Từ trang thứ 3 trở lên tối đa thu không quá 100.000 đồng/ bản.

đồng / trang

1.000

3

Chứng thực chữ ký

đồng/trường hợp

10.000

c) Đối tượng miễn:

Riêng cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 164/2006/QĐ-TTg; Quyết định 113/2007/QĐ-TTg; Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT; Quyết định 301/2006/QĐ-UBDT; Quyết định 69/2008/QĐ-TTg thì áp dụng mức thu bằng 50%.

d) Quản lý sử dụng:

Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước, cơ quan thu lệ phí được quản lý và sử dụng như sau:

 Cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc cấp tỉnh, cấp huyện lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được trích lại 30% trên tổng số tiền thu được để chi phục vụ công tác thu theo quy định; số 70% còn lại phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Đối với tiền lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do Uỷ ban nhân dân cấp xã thu được phải nộp 100% vào Ngân sách Nhà nước và sử dụng theo quy định hiện hành.

17. Một số loại phí, lệ phí mà những đơn vị thu phí thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ thì số tiền phí, lệ phí được trích để lại quản lý và sử dụng theo quy định chế độ tài chính của các nghị định này.

Điều 2. Miễn giảm 1 loại phí, 4 loại lệ phí cụ thể như sau:

1. Phí dự thi, dự tuyển.

Miễn toàn bộ phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Lệ phí hộ tịch.

- Miễn thu lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới đối với khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.

- Miễn thu lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo.

3. Lệ phí đăng ký cư trú.

Miễn thu lệ phí đăng ký cư trú đối với cấp sổ hộ khẩu gia đình; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (cấp sổ tạm trú); cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

4. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng.

5. Lệ phí địa chính.

- Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp). Miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở những xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 11/7/2006; các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2 theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ; các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2 theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT; các thôn thuộc khu vực 3 theo Quyết định số 301/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bãi bỏ các quỹ sau:

1. Quĩ hỗ trợ an ninh trật tự: Tại Quyết định số 116/2000/QĐ-UB ngày 09/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập quĩ hỗ trợ an ninh trật tự.

2. Quĩ phòng chống bão lụt: Tại Quyết định số 109/QĐ-UB ngày 10/9/1997 của UBND tỉnh ban hành qui định thành lập và hoạt động của quĩ phòng chống lụt bão trong tỉnh.

Điều 4. Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các qui định hiện hành tổ chức triển khai và hướng dẫn cụ thể việc quản lý sử dụng 6 loại phí, 10 loại lệ phí theo qui định, việc miễn giảm 1 loại phí và 4 loại lệ phí (tại Điều 2) và bãi bỏ 2 loại quỹ (tại Điều 3) của Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái; các đối tượng khi phát sinh quan hệ có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí theo tỷ lệ điều tiết giữa các cấp Ngân sách có điều chỉnh tại Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành. Bãi bỏ các qui định trước đây trái với Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2009
Ngày hiệu lực15/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền HĐND Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền HĐND Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành05/03/2009
        Ngày hiệu lực15/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền HĐND Yên Bái

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền HĐND Yên Bái