Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND Chính sách thu hút đào tạo cán bộ khoa học Yên Bái 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1107/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo, cán bộ dân tộc thiểu số; Nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và tiếp thu các ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 1107/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo, cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Lĩnh vực tập trung thu hút:

- Về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Các chuyên ngành cần thu hút gồm:

Kỹ sư trồng trọt, Kỹ sư chuyên ngành giống, Kỹ sư lâm nghiệp, Kỹ sư thuỷ lợi, Kỹ sư chăn nuôi thú y, Kỹ sư thuỷ sản.

- Về lĩnh vực Công nghiệp:

Các chuyên ngành cần thu hút gồm: Kỹ sư chế biến, Kỹ sư cơ khí. Kỹ sư điện, Kỹ sư thuỷ công.

- Về lĩnh vực Thương mại và Du lịch:

Các chuyên ngành cần thu hút gồm: Đại học Ngoại thương, Đại học chuyên ngành kinh tế du lịch, kinh tế thương mại, kinh tế đối ngoại.

- Về lĩnh vực Xây dựng - Giao thông:

Các chuyên ngành cần thu hút gồm: Kiến trúc sư, Kỹ sư Si li cát, Kỹ sư vật liệu xây dựng, Kỹ sư kết cấu xây dựng, Kỹ sư cầu đường bộ, Kỹ sư kinh tế vận tải, Kỹ sư kinh tế giao thông.

- Về lĩnh vực Y tế:

Các chuyên ngành cần thu hút gồm: Bác sỹ, Dược sỹ Đại học, Dược sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sỹ chuyên khoa cấp II. Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Thạc sỹ, Tiến sỹ y, dược.

- Về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

Đối tượng cần thu hút: Tiến sỹ khoa học, Thạc sỹ, Đại học tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp.

- Về lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Phát thanh truyền hình:

Chuyên ngành cần thu hút: Kỹ sư chuyên ngành Bưu chính viễn thông, Kỹ sư điện tử, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Báo chí.

- Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

Các chuyên ngành cần thu hút gồm: Kỹ sư khai thác mỏ, Kỹ sư khí tượng thuỷ văn, Kỹ sư chuyên ngành xử lý môi trường, Môi sinh, Kỹ sư địa chất.

2. Đối tượng thu hút và khuyến khích:

Đối tượng thu hút: Cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác ở ngoài tỉnh và con em các dân tộc trong tỉnh có trình độ chuyên môn giỏi, có trình độc học vấn từ Thạc sỹ trở lên phù hợp với nhu cầu cần sử dụng của địa phương.

Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc thuộc các chuyên ngành: Nông nghiệp phát triển nông thôn, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Xây dựng, Giao thông, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Bưu chính viễn thông, Phát thanh Truyền hình, Tài nguyên Môi trường phù hợp với nhu cầu sử dụng của tỉnh.

Cán bộ Khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy loại khá tự nguyện cam kết đến công tác tại các huyện vùng cao, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

- Đối tượng khuyến khích: Những chuyên gia giỏi, có năng lực chuyên môn, có khả năng tư vấn (không kể trong và ngoài tỉnh) làm việc trong một thời gian nhất định, cho một công việc cụ thể hoặc cho đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của tỉnh, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến hoặc kêu gọi được đầu tư có hiệu quả cao cho tỉnh thì được thưởng hoặc chi trả thù lao theo thoả thuận hoặc theo hiệu quả đem lại.

Cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ đại học đang công tác tại tỉnh đi học nâng cao sau đại học, trên đại học, học ngoại ngữ từ chứng chỉ C trở lên, học tiếng dân tộc thiểu số.

3- Về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ:

- Đối tượng đào tạo: Cán bộ dân tộc thiểu số bao gồm: Cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch là dân tộc thiểu số ở tất cả các cấp, các ngành, huyện, thị xã, thành phố và cán bộ xã.

Các chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

4- Cơ chế thực hiện:

- Cơ chế tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp: Sinh viên là con em cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và ngoài tỉnh tốt nghiệp các trường đại học hệ chính quy loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Y tế, Giáo dục, Bưu chính viễn thông được ưu tiên xem xét tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị có nhu cầu và bố trí đúng trình độ, ngành nghề đào tạo. Được bổ sung biên chế ngoài biên chế tỉnh giao hàng năm, nếu đơn vị không còn biên chế.

Nếu có đơn tình nguyện và cam kết phục vụ lâu dài tại các xã vùng cao, huyện vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được xét tuyển dụng vào biên chế của những cơ quan, đơn vị đang có nhu cầu sử dụng ( không phải thực hiện chế độ thi tuyển ). Được bố trí đúng trình độ, ngành nghề đào tạo, được hưởng mọi quyền lợi theo chính sách thu hút của tỉnh.

Cơ chế tiếp nhận cán bộ tỉnh ngoài về tỉnh Yên Bái công tác: Đối với cán bộ Khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ là người tỉnh ngoài có trình độ chuyên môn giỏi phù hợp với nhu cầu sử dụng của tỉnh. Được xem xét bố trí vào các cơ quan, đơn vị đang có nhu cầu theo đúng trình độ và ngành nghề đào tạo, được hưởng mọi quyền lợi theo chính sách thu hút của tỉnh. Nếu có khả năng phát triển sẽ được ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh khi có nhu cầu.

5- Chính sách thu hút, khuyến khích:

- Chính sách thu hút: Đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ đào tạo sau đại học, trên đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên môn giỏi) thuộc các ngành cần thu hút từ tỉnh ngoài và con em các dân tộc trong tỉnh tình nguyện về Yên Bái công tác từ 5 năm trở lên được trợ cấp một lần ban đầu bằng tiền:

Tiến sỹ: 50 triệu đồng

Thạc sỹ: 45 triệu đồng

Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 40 triệu đồng

Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 30 triệu đồng

Được mua đất ở không phải đấu giá ở nơi đến công tác và được trả chậm trả dần trong thời gian từ 5 năm đến 7 năm được bố trí công tác cho vợ hoặc chồng (nếu người đó đang công tác và có nhu cầu chuyển vùng đến nơi cần thu hút). Được hỗ trợ kinh phí khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ như chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

Đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành (thuộc vùng thấp) trong tỉnh có trình độ chuyên môn từ Đại học loại khá trở lên thuộc các lĩnh vực cần thu hút, tự nguyện cam kết đến công tác từ 5 năm trở lên tại các huyện, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp một lần ban đầu, cụ thể như sau:

Tiến sỹ: 50 triệu đồng

Thạc sỹ: 40 triệu đồng

Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 40 triệu đồng

Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 30 triệu đồng

Đại học: 25 triệu đồng

Được mua đất ở không phải đấu giá ở nơi đến công tác, được trả chậm, trả dần trong thời gian từ 5 năm đến 7 năm, được bố trí công tác cho vợ hoặc chồng (nếu người đó đang công tác và có nhu cầu chuyển vùng đến nơi cần thu hút). Được hỗ trợ kinh phí khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ như chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc, được hỗ trợ một lần khi mới nhận công tác cụ thể như sau:

- Loại xuất sắc:   20 triệu đồng

- Loại giỏi:  15 triệu đồng

- Ngoài mức hỗ trợ trên nếu tình nguyện lên công tác tại vùng cao từ 5 năm trở lên được hưởng thêm 10 triệu đồng.

Nếu được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, được hỗ trợ một lần như chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại khá tình nguyện đến công tác tại các huyện, các xã vùng cao của tỉnh từ 5 năm trở lên được hỗ trợ một lần ban đầu là 10 triệu.

Được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển, hoặc được xét tuyển công chức và được hưởng 100% lương theo ngạch, bậc trong thời gian tập sự. Nếu được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ thì được hỗ trợ một lần theo chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

- Chính sách khuyến khích: Đối với cán bộ làm hợp đồng, tư vấn theo công việc, yêu cầu trình độ cao theo nhu cầu của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, được trả lương, thưởng hoặc trả công theo thoả thuận khi ký kết hợp đồng. Nếu có các công trình khoa học đem lại hiệu quả cao cho tỉnh thì tuỳ theo hiệu quả đem lại sẽ được khen thưởng.

Đối với cán bộ có trình độ đại học đi học nâng cao sau đại học, trên đại học, học ngoại ngữ, học tiếng dân tộc thiểu số được trợ cấp một lần như chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

Được nâng bậc lương trước thời hạn sau khi tốt nghiệp.

Các chính sách này không áp dụng đối với cán bộ đi học để tiêu chuẩn hoá, cán bộ thuộc diện luân chuyển, điều động.

- Chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số: Đối với cán bộ dân tộc thiểu số khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoài việc được hưởng hỗ trợ chính sách theo quy định của Nhà nước còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp ưu đãi trong thời gian đi học, cụ thể như sau:

Bồi dưỡng ngắn hạn hưởng mức: 150.000đ/tháng.

Đào tạo đại học cử tuyển: 300.000đ/tháng.

Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, Thạc sỹ, Tiến sỹ: 450.000đ/tháng

6- Về nguồn kinh phí để thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số:

Hàng năm tỉnh giành một phần Ngân sách để chi trả cho việc thực hiện chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số của tỉnh.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định cụ thể và lập dự toán Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Thương Lượng
       Ngày ban hành13/07/2007
       Ngày hiệu lực23/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ