Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLB-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 03);

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10);

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bãi bỏ danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 109/TTr-SYT ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc đề nghị ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá 1.792 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể:

1. Giá thu 880 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng theo Thông tư số 04 đã kết cấu phụ cấp đặc thù theo quy định của Thông tư số 10: chi tiết tại Phụ lục 1.

2. Giá thu 912 dịch vụ theo Thông tư số 03 (đã trừ 80 dịch vụ bị bãi bỏ tại Thông tư số 04) đã kết cấu phụ cấp đặc thù theo quy định của Thông tư số 10: chi tiết tại Phụ lục 2.

Điều 2. Giao Sở Y tế căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật cụ thể được phép áp dụng thanh toán tại trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn của tỉnh với mức giá như sau:

- Giá giường bệnh tại trạm y tế xã bằng 83,3% mức tối đa theo Thông tư số 04;

- Giá khám bệnh tại trạm y tế xã bằng 80% mức giá tối đa theo Thông tư số 04;

- Mức thu giá các dịch vụ kỹ thuật được cơ quan chuyên môn cho phép thực hiện tại tuyến xã bằng 80% giá dịch vụ được phê duyệt tại các bệnh viện.

Điều 3. Giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này được áp dụng thống nhất cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có sự biến động về giá thuốc, vật tư tiêu hao làm ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc an toàn quỹ bảo hiểm y tế, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định điều chỉnh bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; - Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- Chủ tịch, Phó CTUBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- TT.HĐND các huyện, TX, TP;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
 
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2014
Ngày hiệu lực27/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh Nhà nước Yên Bái