Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 82/TTr-STP ngày 24/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2018 (có các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Sở Tư pháp (03 bản);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

1

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

2

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc quy định một số chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách đối với công tác dân quân tự vệ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

3

Chỉ thị

16/2004/CT-UB ngày 18/8/2004

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

4

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND ngày 03/11/2006

Về việc tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

5

Chỉ thị

24/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008

Về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

Lĩnh vực Nội vụ

6

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

7

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

8

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được UBND tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

9

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/7/2018

10

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được UBND tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

11

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các hội có tính chất đặc thù được UBND tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước tỉnh Yên Bái

01/12/2018

12

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/8/2018

13

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngay 04/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

15/12/2018

14

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương

Được bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

15

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

15/12/2018

16

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

15/12/2018

17

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

15/12/2018

18

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

15/12/2018

Nội vụ

Lĩnh vực Tài chính

19

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương

Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

12/8/2018

20

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

08/01/2019

Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư - Xây dựng

21

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

12/8/2018

22

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018

Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

12/8/2018

23

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

24

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/10/2018

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

25

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận Quyền Sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉnh Yên Bái

14/12/2018

26

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 tại tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái

27/01/2018

27

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/01/2018

Lĩnh vực Tư pháp

28

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009

Ban hành Quy định về trần thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

29

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Ban hành Quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/8/2018

30

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

31

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND ngày 13/4/2009

Về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

32

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

33

Chỉ thị

15/2013/CT-UBND ngày 21/11/2013

Về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ

34

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng và được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được trao tặng giải thưởng chất lượng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

35

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010

Về việc quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

36

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2019

37

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

Lĩnh vực khác

38

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Ban hành Quy định phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

15/01/2018

39

Quyết định

1331/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái

01/01/2019

40

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành quy định việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thực hiện chương trình 135 giai đoạn II ở tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/7/2018

41

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/01/2019

42

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

43

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

44

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

45

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

46

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Phê duyệt Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

01/9/2018

Tng số (I): 46 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hết hiệu, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

1

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh Yên Bái phê duyệt đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

- Điểm c, Khoản 4, Phần I Điều 1;

- Khoản 2, Phần II, Điều 1;

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

Lĩnh vực Ni v

2

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc.

- Khoản 2 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

3

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

- Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

4

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

- Điểm đ, Khoản 11, Điều 2;

- Điều 4;

Được sửa đổi bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

5

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.

- Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

6

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

- Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

7

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái.

- Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

8

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

9

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

- Điểm d, Khoản 1, Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND  ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi điểm đ, Khoản 1 Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

01/02/2018

10

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 26/1/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

- Khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Khoản 3 Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

11

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Điều 4, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

Lĩnh vc Tài chính

12

Nghị quyết

48/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bdự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

- Nội dung chi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Điểm c, Khoản 4 Điều 3.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

12/8/2018

13

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Điểm b, Khoản 5 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 6 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 7 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 8 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 9 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 10 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 11 Điều 2;

- Điểm c, Khoản 12 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 13 Điều 2;

- Điểm b, Khoản 14 Điều 2;

- Điểm b, Điểm c Khoản 15 Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

01/01/2019

14

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Điều 4;

- Điều 5;

- Điều 6;

- Khoản 4 Điều 12;

- Khoản 5, Khoản 7, Khoản 11 Điều 13;

- Khoản 2, điểm đ Khoản 3 Điều 14;

- Điều 17;

- Cụm từ “Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ” tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 11;

- Cụm từ “Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ” tại Khoản 2 Điều 11.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Yên Bái).

15/12/2018

Lĩnh vc khác

15

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

- Các nội dung tại Khoản 1 mục II Điều 1:

+ Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 10 con trâu, bò trở lên. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/cơ sở.

+ Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình, nhóm hộ chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 30 con trâu, bò trở lên. Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở.

+ Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình chăn nuôi dê với quy mô 100 con trở lên. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/cơ sở. Phạm vi thực hiện tại 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

- Các nội dung tại Khoản 2 mục II Điều 1:

+ Hỗ trợ một lần cho hộ gia đình đóng mới lồng nuôi cá làm bằng khung sắt Ø48, đảm bảo kích thước tối thiểu: Chiều dài đạt 6m, chiều rộng đạt 5,5m, chiều sâu từ 3,5m trở lên; có 2 lớp lưới Nhật nilon, 1 lưới xung quanh, 1 lưới thức ăn sâu 1,5m, phao nhựa bằng thùng phi có dung tích từ 200 lít trở lên (tối thiểu 08 phi). Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng.

+ Hỗ trợ đặc biệt sau đầu tư (một lần) cho nhóm hộ, hợp tác xã đóng mới lồng nuôi cá có quy mô từ 30 lồng trở lên, lồng nuôi cá làm bằng khung sắt Ø48, đảm bảo kích thước tối thiểu: Chiều dài đạt 6m, chiều rộng đạt 5,5m, chiều sâu từ 3,5m trở lên; có 2 lớp lưới Nhật nilon, 1 lưới xung quanh, 1 lưới thức ăn sâu 1,5m, phao nhựa bằng thùng phi có dung tích từ 200 lít trở lên (tối thiểu 08 phi). Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/lồng.

- Nội dung tại Khoản 10, mục II Điều 1:

+ Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Kinh phí dự kiến hỗ trợ 450 triệu đồng/năm.

- Khoản 5, mục II, Điều 1.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

01/01/2019

16

Nghị quyết

25/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

- Điểm a, Khoản 5, Phần III, Điều 1.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/8/2018

17

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Điểm đ Khoản 2 Điều 5;

- Điểm a Khoản 2 Điều 6;

- Khoản 3 Điều 6;

- Nội dung: “Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 20.000.000 đồng/hộ” tại điểm a Khoản 4 Điều 6.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái sửa đổi một số nội dung tại Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái (ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

01/01/2019

Tng số (I): 17 văn bn

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hết hiệu, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu165/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành29/01/2019
       Ngày hiệu lực29/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Yên Bái

           • 29/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực