Chỉ thị 10/2012/CT-UBND

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở do tỉnh Yên Bái ban hành

Chỉ thị 10/2012/CT-UBND công tác hòa giải cơ sở Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2012/CT-UBND công tác hòa giải cơ sở Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10 /2012/CT-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 4 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

Trong thời gian qua, công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào việc giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật; giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hoà giải ở cơ sở vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: mạng lưới hòa giải chưa đều, một số tổ viên tổ hòa giải còn hạn chế về kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải; công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoà giải, kiến thức pháp luật chưa thường xuyên; còn có những vụ việc hòa giải chưa dứt điểm do nể nang, ngại va chạm, một số hòa giải viên chưa thật sự nhiệt tình với công việc, hoạt động hoà giải còn mang tính hình thức. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số nơi chính quyền cơ sở còn chưa thực sự coi trọng và thiếu quan tâm trong việc chỉ đạo và thực hiện hoạt động hòa giải; kinh phí đầu tư cho công tác tập huấn, bồi dưỡng, trang bị tài liệu nghiệp vụ cho tổ hoà giải và các hòa giải viên còn hạn hẹp; chế độ đãi ngộ cho hòa giải viên còn chưa thỏa đáng; công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hòa giải có lúc còn chưa được sâu sát, kịp thời.

Để phát huy những mặt tích cực, đẩy mạnh hơn nữa công tác hoà giải ở cơ sở, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới” đi vào chiều sâu, khắc phục những hạn chế, tồn tại của công tác hoà giải ở cơ sở trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hoà giải ở cơ sở. Xác định công tác hòa giải là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng, khu dân cư.

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức hoà giải ở cơ sở.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê tình hình tổ chức, số lượng thành viên tổ hoà giải, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng mô hình hoà giải ở cơ sở đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hoà giải, bảo đảm mỗi thôn, bản, tổ dân phố và các khu dân cư có ít nhất một tổ hoà giải.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi của tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động hoà giải.

c. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố về tổ chức và hoạt động cho mạng lưới tổ hoà giải. Đề xuất việc đầu tư trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; nghiên cứu áp dụng rộng rãi việc xây dựng mô hình Tủ sách pháp luật tại điểm Bưu điện văn hoá xã, Nhà văn hoá khu dân cư và tại dòng họ, gia đình, tạo điều kiện để các hoà giải viên có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở. Định kỳ 5 năm một lần, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi”.

- Bố trí công chức phụ trách, theo dõi về công tác hoà giải một cách hợp lý. Tăng cường hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Tổ hoà giải ở cơ sở.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tích cực tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa bàn; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và Tổ hoà giải ở cơ sở.

d. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành rà soát đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp ở các cấp; tham mưu đề xuất bổ sung biên chế, đảm bảo đủ cán bộ để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Tăng cường sự phối hợp giữa tổ hoà giải với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân trong hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Khuyến khích đội ngũ Luật sư, Luật gia và những người am hiểu pháp luật tham gia vào các hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ hoà giải hoạt động có hiệu quả, vụ việc hoà giải thành đạt trên 88%.

4. Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở

Uỷ ban nhân dân các cấp tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, huy động nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân cho hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng, kiểm tra việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Thực hiện công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với công tác hoà giải ở cơ sở.

Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn quản lý. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt động hoà giải ở cơ sở gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp); chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với hoạt động hoà giải ở cơ sở theo quy định.

Thủ trưởng các sở, các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao cho Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- BCĐ tỉnh Yên Bái về PCTN;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng CNTT- CB; Phòng Kiểm soát TTHC;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2012
Ngày hiệu lực05/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2012/CT-UBND công tác hòa giải cơ sở Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2012/CT-UBND công tác hòa giải cơ sở Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành25/04/2012
        Ngày hiệu lực05/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 10/2012/CT-UBND công tác hòa giải cơ sở Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2012/CT-UBND công tác hòa giải cơ sở Yên Bái