Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 708/STP – XDKTrVB ngày 16 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành, gồm:

1. Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 ban hành Quy định phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 ban hành Quy định về trần thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về việc quy định một số chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách đối với công tác dân quân tự vệ.

4. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

5. Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 18/8/2004 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy.

6. Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 3/11/2006 về tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7. Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008 về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

8. Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 13/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

9. Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở.

10. Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND ngày 21/11/2013 về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (02b);
- Phó Chánh VP.UBND tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái

          • 29/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực