Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND chức danh số lượng mức phụ cấp đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng chính quyền đoàn thể Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND chức danh số lượng mức phụ cấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 17 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và ở thôn, bản, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện mức khoán:

Xã loại I: Bố trí không quá 17 người;

Xã loại II: Bố trí không quá 16 người;

Xã loại III: Bố trí không quá 15 người;

2. Các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Đối với cấp xã phải bố trí đủ các chức danh: Phó trưởng Công an xã; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Phó Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Phó bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Cán bộ dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Các chức danh khác tuỳ tình hình cụ thể ở địa phương, các xã đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách, nhưng tổng số không quá số lượng cho một đơn vị cấp xã theo mức khoán quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo công việc nào cũng có người phụ trách, không chồng chéo; khuyến khích bố trí kiêm nhiệm các chức danh.

3. Đối với thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là thôn) được bố trí không quá 03 người/thôn gồm các chức danh:

Bí thư chi bộ thôn; Trưởng thôn; Công an viên (những nơi chưa có lực lượng Công an chính quy).

4. Mức phụ cấp hàng tháng:

Đối với cấp xã:

Các chức danh: Phó trưởng Công an xã; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Cán bộ dân số - Kế hoạch hoá gia đình được hưởng phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

Các chức danh khác theo mức khoán hưởng hệ số 0,8 mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

Đối với thôn:

Bí thư Chi bộ thôn; Trưởng thôn được hưởng phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định; Công an viên hưởng hệ số 0,8 mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

5. Phụ cấp kiêm nhiệm:

Những người kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn nếu kiêm nhiệm một chức danh không chuyên trách khác thì được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh không chuyên trách khác nhau thì được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm cao nhất.

6. Cấp xã được bố trí 01 biên chế chức danh Văn phòng cấp uỷ; chế độ; chính sách được hưởng như cán bộ, công chức cấp xã.

7. Thời gian thực hiện từ 01 tháng 5 năm 2010.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

1. Rà soát lượng thôn, bản, tổ dân phố, sắp xếp lại quy mô theo đúng quy định tại Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 26/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố. Xem xét việc đề nghị chia tách thôn, bản với quy mô số hộ quá lớn, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản lý ở cơ sở.

2. Căn cứ Điều 3 Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Công an xã về xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và khung số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên, trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thôn; tổng hợp nhu cầu Ngân sách hỗ trợ của trung ương và Ngân sách địa phương để đảm bảo phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

3. Hướng dẫn việc bố trí chức danh Văn phòng cấp uỷ, các chức danh không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần gải quyết kịp thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân để giải quyết cụ thể.

Điều 3. Giao cho thường trực Hội đồng nhân dân, các ban hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI, kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2010
Ngày hiệu lực01/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND chức danh số lượng mức phụ cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND chức danh số lượng mức phụ cấp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Xuân Lộc
       Ngày ban hành09/04/2010
       Ngày hiệu lực01/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND chức danh số lượng mức phụ cấp

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND chức danh số lượng mức phụ cấp