Quyết định 17/2011/QĐ-UBND

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ công tác phí đã được thay thế bởi Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 13/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ công tác phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2011 CỦA UBND TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 48/TT-HĐND ngày 09/5/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chỉnh sửa Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 530/TTr-STC ngày 26 tháng 5 năm 2011 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi: Bỏ cụm từ “Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân” tại điểm b khoản 2 Điều 2 Chương I Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Kèm theo Quyết định số: 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái) điểm b khoản 2 Điều 2 Chương I sau khi sửa đổi:

“b) Các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo Quy định này”.

2. Bổ sung thêm điểm c vào khoản 2 Điều 2 chương I như sau:

“c) Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp của các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-Chính phủ;
-Bộ Tài chính;
-TT Tỉnh uỷ;
-TT HĐND tỉnh;
-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
-Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
-Trung tâm Công báo tỉnh;
-Lưu: VT, TH, TC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2011
Ngày hiệu lực23/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ công tác phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ công tác phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Thương Lượng
       Ngày ban hành13/06/2011
       Ngày hiệu lực23/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ công tác phí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ công tác phí