Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 do Tỉnh Yên Bái ban hành

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giữ nguyên 33 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Về kinh tế

a) Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp. Tập trung khắc phục hạn hán, đảm bảo sản xuất vụ mùa gắn với phòng chống bão lũ, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

b) Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xây lắp, chế biến nông, lâm sản. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình nhất là công trình trọng điểm của tỉnh; khẩn trương giải ngân các nguồn vốn cho các dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, các nguồn vốn nước ngoài; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

c) Tăng cường quản lý thị trường; ngăn chặn buôn lậu, hàng giả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình hoạt động thương mại, dịch vụ có tiềm năng; tăng cường xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.

d) Thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước; tập trung thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tiếp cận vốn vay phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp, hộ nghèo, các đối tượng chính sách.

đ) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản.

e) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học vào sản xuất kinh doanh, nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, cải tiến kỹ thuật, tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa.

2. Về phát triển văn hóa - xã hội

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai năm học 2015 - 2016; nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, bậc học. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của tỉnh theo đúng kế hoạch.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm như MERS – CoV, cúm A/H5N1, tiêu chảy cấp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống thiên tai. Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ trẻ em.

c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội. Nâng cao năng lực xoá đói giảm nghèo cho người dân; hỗ trợ sản xuất, học nghề, tạo việc làm cho thanh niên và lao động nông thôn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi đối với người có công và các đối tượng chính sách.

d) Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn theo kế hoạch; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy. Tổ chức tiếp công dân theo quy định, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tồn đọng.

4. Điều hành của chính quyền các cấp

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với yêu cầu xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và tín dụng ngân hàng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xác định trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tạo sự chuyển biến một cách rõ rệt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Uỷ ban nhân dân với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2015; tiếp tục kéo dài thực hiện một số chính sách để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và khẩn trương xây dựng các chính sách mới bằng nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Thống
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Yên Bái