Quyết định 161/QĐ-UBND

Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần đến 31/12/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và Điều 142 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần đến 31/12/2015 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- Các chuyên viên VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐÊN NGÀY 31/12/2015
(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1                   

Nghị quyết

Số 11/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

2                   

Nghị quyết

Số 05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

3                   

Nghị quyết

Số 19/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 đến năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

4                   

Nghị quyết

Số 22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

5                   

Nghị quyết

Số 14/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

6                   

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Yên Bái – sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

7                   

Nghị quyết

Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Phê duyệt đề án “ Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015”.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

8                   

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

9                   

Nghị quyết

Số 36/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

25/12/2015

10                   

Nghị quyết

Số 37/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

11                   

Nghị quyết

Số 41/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về việc Quy định một số chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

12                   

Nghị quyết

Số 42/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mần non tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

13                   

Nghị quyết

Số 43/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Phê chuẩn Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

14                   

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

15                   

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

16                   

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

01/01/2016

17                   

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

18                   

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Một số chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2215 của Hội đồng nhân dân tinh Yên Bái phê duyệt đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

25/12/2015

19                   

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Yên Bái – sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

20                   

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HDND ngày 19/7/2013

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

21                   

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HDND ngày 19/7/2013

Phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015 tỉnh Yên Bái.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

22                   

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013-2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Phê duyệt đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016-2020

25/12/2015

23                   

Nghị quyết

Số 19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

24                   

Nghị quyết

Số 13/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hóa tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020.

25/12/2015

25                   

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

26                   

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN năm 2015 – nguồn vốn NS địa phương.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004.

01/01/2016

27                   

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

28                   

Nghị quyết

Số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

29                   

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2015

Về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

30                   

Nghị quyết

Số 09/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

31                   

Nghị quyết

Số 10/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

Về việc bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ năm 2015; Điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

32                  01

Quyết định

Số 65/2005/QĐ-UBND ngày 28/02/2005

Về việc ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

12/10/2015

33                   

Quyết định

Số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006

Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/01/2015

34                   

Quyết định

Số 958/2007/QĐ-UBND ngày 09/07/2007

Về việc ban hành quy chế xét chọn Doanh nghiệp tiêu biểu và Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu hàng năm của tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái.

10/01/2015

35                   

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008

Về việc bàn hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

04/5/2015

36                   

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010

Ban hành Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

37                   

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

12/10/2015

38                   

Quyết định

Số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

39                   

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

01/01/2016

40                   

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành “ Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

41                   

Quyết định

Số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thêu đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14/11/2014

42                   

Quyết định

Số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái.

05/01/2015

43                   

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Ban hành Quy định quyền hạn trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá tại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/01/2015

44                   

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/01/2015

45                   

Quyết định

Số 37/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

01/01/2016

46                   

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004

01/01/2016

47                   

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014

Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái.

01/01/2016

Tổng: 47 văn bản

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1            

Nghị quyết

Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Bãi bỏ tiết 20.2, điểm 20 Khoản 1 Điều 1;

- Bãi bỏ quy định tại điểm 13 Khoản 2 Điều 1;

- Sửa đổi, bổ sung tiết 18.1 điểm 18 Khoản 1 Điều 1;

- sửa đổi tiết b điểm 15 Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

01/01/2016

2            

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 3;

- Sửa đổi Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6, Điều 9;

- Sửa đổi Khoản 3, Khoản 5 Điều 10;

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 11;

- Sửa đổi Điều 12;

- Sửa đổi điểm e, Khoản 2 Điều 14;

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 18;

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 19.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

24/4/2015

3            

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 15;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 16;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 và Khoản 9 Điều 22;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 23.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012.

27/12/2015

Tổng: 03 văn bản

Tổng I+II: 50 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu161/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Thị Thanh Trà
       Ngày ban hành01/02/2016
       Ngày hiệu lực01/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 161/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Yên Bái

           • 01/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực