Quyết định 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 34/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngọc

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2008/QĐ-UBND, ngày 14 /01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định cụ thể các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Các đối tượng sở hữu công nghiệp được điều chỉnh tại Quy chế này gồm:

a) Sáng chế;

b) Kiểu dáng công nghiệp;

c) Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

d) Nhãn hiệu;

đ) Chỉ dẫn địa lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái có các hoạt động liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

2. Sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

3. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

4. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

5. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

6. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

a) Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

b) Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

7. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

8. Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

9. Tác giả chỉ cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn bằng chính sự lao động sáng tạo của mình.

10. Chủ sở hữu chỉ tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

11. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chương II

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sáng tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ các quy định:

a) Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là do tác giả thuộc tổ chức tạo ra (nếu như các hoạt động sáng tạo của tác giả không phải là nhiệm vụ của tổ chức giao hoặc không sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kĩ thuật của tổ chức mình) thì tổ chức đó cần tạo điều kiện giúp đỡ tác giả để tác giả làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

b) Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tạo ra là do thực hiện hợp đồng giữa tổ chức với tác giả hoặc tác giả sáng tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người thuộc tổ chức và trong quá trình sáng tạo có sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kĩ thuật do tổ chức cung cấp thì quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về tổ chức (nếu như trong hợp đồng không có điều khoản gì khác);

c) Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kĩ thuật thì tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí không thuộc quyền sở hữu của mình thì phải có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và phải có giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tại Việt Nam.

Điều 5. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá hoặc kinh doanh dịch vụ có sử dụng nhãn hiệu phải bảo đảm nhãn hiệu của mình không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và thoả mãn một trong các điều kiện sau:

a) Là chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam theo luật định.

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá có tính chất chất lượng đặc thù do yếu tố địa lý của khu vực, vùng lãnh thổ trên địa bàn thỏa mãn điều kiện được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì phải có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho hàng hoá, sản phẩm đó.

a) Đối với Nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý, đơn đăng ký phải được sự đồng ý của cộng đồng, chính quyền sở tại và kèm theo văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý (tên địa lý, biểu tượng, bản đồ vùng, địa phương) cho hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó.

b) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sử dụng địa danh trong nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 6. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong gia công hàng hoá

Tổ chức, cá nhân nhận gia công hàng hoá (gọi là bên nhận gia công) cho tổ chức, cá nhân khác (gọi là bên đặt gia công) cần bảo đảm các quy định sau:

1. Trong hợp đồng gia công hàng hoá, bên nhận gia công cần có điều khoản ràng buộc đối với bên đặt gia công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đối tượng sở hữu công nghiệp đối với các hàng hoá đặt gia công.

2. Trong trường hợp hợp đồng không có điều khoản quy định tại khoản 1 Điều này, Bên nhận gia công yêu cầu Bên đặt gia công cần thực hiện một trong những điều kiện sau:

a) Là Chủ sở hữu tại Việt Nam theo luật định đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hoá gia công.

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hoá gia công với Chủ sở hữu tại Việt Nam.

Điều 7. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong kinh doanh thương mại, đại lý sản phẩm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại, đại lý sản phẩm có trách nhiệm bảo đảm các sản phẩm kinh doanh không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tuân thủ một trong các điều kiện sau:

1. Trong hợp đồng thương mại, hợp đồng đại lý cần có điều khoản ràng buộc về việc chịu trách nhiệm pháp lý đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp của hàng hoá uỷ thác;

2. Trong trường hợp hợp đồng không có các điều khoản ràng buộc như trên, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại, đại lý sản phẩm cần yêu cầu Bên uỷ thác tuân thủ một trong các điều kiện sau:

a) Là Chủ sở hữu tại Việt Nam theo luật định đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp của hàng hoá kinh doanh.

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hoá kinh doanh với Chủ sở hữu tại Việt Nam.

Điều 8. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong xuất nhập khẩu hàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân có các hoạt động xuất khẩu hàng hoá đối với các sản phẩm là một trong những đối tượng được bảo hộ sở hữu công nghiệp tuân thủ các điều kiện sau:

a) Tìm hiểu kĩ về sở hữu công nghiệp nước sở tại trước khi tiến hành xuất khẩu hàng hoá để bảo đảm hàng hoá xuất khẩu của mình không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp tại nước xuất khẩu đến.

b) Tiến hành đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho các hàng hoá sản phẩm của tổ chức, cá nhân mình tại nước hàng xuất khẩu đến nhằm bảo vệ thị trường hàng hoá của mình, tránh bị xâm phạm về quyền sở hữu công nghiệp.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá có trách nhiệm bảo đảm hàng hoá nhập khẩu không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và phải tuân thủ một trong những điều kiện sau:

a) Chỉ nhập khẩu hàng hóa do chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng hợp pháp các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đưa ra thị trường.

b) Là Chủ sở hữu tại Việt Nam theo luật định đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hoá nhập khẩu.

c) Có Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng nhập khẩu với Chủ sở hữu tại Việt Nam.

Điều 9. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong quảng cáo

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo và trong nội dung quảng cáo có các đối tượng sở hữu công nghiệp thì phải bảo đảm các đối tượng sở hữu công nghiệp không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và phải tuân thủ một trong các điều kiện sau đây:

1. Là Chủ sở hữu tại Việt Nam theo luật định đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp cần quảng cáo.

2. Có Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần quảng cáo với Chủ sở hữu hợp pháp tại Việt Nam.

Điều 10. Quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp đối với các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, dự án chuyển giao công nghệ có bao gồm việc sử dụng, chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bằng các bí quyết công nghệ thì việc xem xét góp vốn và chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp, bí quyết công nghệ phải được thực hiện theo pháp luật về sở hữu công nghiệp và phải được tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành việc chuyển giao công nghệ.

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành hữu quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp; Hướng dẫn thực hiện Quy chế này và các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh.

1. Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, chính sách nhằm tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu công nghiệp cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hệ thống sở hữu công nghiệp địa phương;

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục tra cứu các thông tin về sở hữu công nghiệp và các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài; Thực hiện các dịch vụ liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp và thu các khoản phí và lệ phí theo quy định;

4. Thanh tra, kiểm tra các hoạt động sở hữu công nghiệp tại các tổ chức, cơ sở thuộc phạm vi quản lý của mình và xử lý các hành vi xâm phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành; Tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại - tố cáo về sở hữu công nghiệp theo thẩm quyền;

5. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thi hành các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp theo thẩm quyền;

6. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền các chính sách về sở hữu công nghiệp; Chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về sở hữu công nghiệp cho các cán bộ quản lý sở hữu công nghiệp thuộc các ngành, địa phương và cơ sở;

7. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh;

8. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp nhằm đảm bảo việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của địa phương;

9. Hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

10. Định kỳ hàng năm, tổng hợp hoạt động sở hữu công nghiệp của các cấp, các ngành báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý về sở hữu công nghiệp thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp và thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, cụ thể là:

1. Trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần đảm bảo việc sử dụng tên thương mại của các tổ chức không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

2. Khi thẩm định các dự án đầu tư và các dự án chuyển giao công nghệ có bao gồm việc sử dụng, chuyển giao hoặc góp vốn bằng các đối tượng sở hữu công nghiệp, bí quyết công nghệ thì các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bí quyết công nghệ phải được xem xét và có ý kiến bằng văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thương mại và Du lịch

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá sản xuất, lưu thông trên thị trường.

2. Thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra nhà nước về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá kinh doanh thương mại.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng trong việc thực hiện đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý.

2. Rà soát các loại sản phẩm nông lâm sản, để khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

3. Thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động sở hữu công nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hoá và Thông tin

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý về sở hữu công nghiệp trong các hoạt động quảng cáo đảm bảo không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2. Thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động sở hữu công nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Tăng cường các biện pháp đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng trong việc thực hiện đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành khác

1. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực mình quản lý theo thẩm quyền.

2. Rà soát, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực mình quản lý.

3. Thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động sở hữu công nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Điều 18. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quản lý các hoạt động sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý

1. Tổ chức quản lý các hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật;

2. Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo, tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật sở hữu công nghiệp cho cán bộ, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận, tìm hiểu, chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;

4. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thanh tra, kiểm tra về sở hữu công nghiệp trên địa bàn quản lý;

5. Thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI, TỔ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu công nghiệp được các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Điều 20. Khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về xác nhận đăng ký, từ chối xác nhận đăng ký hoặc thu hồi đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 21. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động sở hữu công nghiệp và các quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2008
Ngày hiệu lực 24/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Nguyễn Văn Ngọc
Ngày ban hành 14/01/2008
Ngày hiệu lực 24/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2008/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước hoạt động sở hữu công nghiệp